Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

749. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorice javnega zavoda Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper – Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria v plačni razred za določitev osnovne plače, stran 1976.

  
Župan Mestne občine Koper na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 107/09 – odl. US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 50/14, 25/14 – ZFU, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 90/15 – ZUPPJS16, 88/16 – ZUPPJS17, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 75/19 – ZUPPJS2021, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 112/21 – ZNUPZ, 206/21 – ZDUPŠOP, 204/21, 17/22 – skl. US, 52/22 – odl. US, 139/22), prvega odstavka 3. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 75/19 – ZUPPJS2021, 116/21, 180/21, 29/22, 89/22, 112/22) in s soglasjem Ministrstva za kulturo, št. 1004-23/2023-3340-5 z dne 24. 2. 2023, v zvezi z uvrstitvijo delovnega mesta direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Koper, v plačni razred, izdajam
S K L E P 
o uvrstitvi delovnega mesta direktorice javnega zavoda Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper – Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria v plačni razred za določitev osnovne plače 
I. 
Delovno mesto direktorice javnega zavoda Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper se za določitev osnovne plače uvrsti v 49. plačni razred za čas petletnega mandata, ki je nastopil z dnem 1. 2. 2023.
II. 
Ministrstvo za kulturo je podalo soglasje št. 1004-23/2023-3340-5 z dne 24. 2. 2023 k uvrstitvi v plačni razred iz prve točke tega sklepa.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 100-4/2010
Koper, dne 27. februarja 2023
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della Legge sul sistema salariale nel settore pubblico (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 108/09 – versione consolidata ufficiale, 107/09 – Sentenza della CC, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – Sentenza della CC, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 50/14, 25/14 – ZFU, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 90/15 – ZUPPJS16, 88/16 – ZUPPJS17, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 75/19 – ZUPPJS2021, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 112/21 – ZNUPZ, 206/21 – ZDUPŠOP, 204/21, 17/22 – Decisione della CC, 52/22 – Sentenza della CC, 139/22), dell’articolo 3, comma 1, del Regolamento sulle retribuzioni dei dirigenti nel settore pubblico (Gazzetta ufficiale, nn. 68/17, 4/18, 30/18, 75/19 – ZUPPJS2021, 116/21, 180/21, 29/22, 89/22, 112/22) e con il consenso del Ministero della cultura, n. 1004-23/2023-3340-5 del 24. 2. 2023, in merito all’inquadramento nella fascia retributiva della posizione retributiva di direttore dell’ente pubblico, il cui fondatore è il Comune città di Capodistria, il sindaco del Comune città di Capodistria emette la seguente
D E L I B E R A 
sull’inquadramento del ruolo di direttore dell’ente pubblico Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper – Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria al fine di determinare lo stipendio di base 
I. 
Al fine di determinare lo stipendio base del direttore dell’ente pubblico Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria, viene inquadrato nella 49a fascia retributiva per la durata del mandato quinquennale, iniziato il 1. 2. 2023.
II. 
Il Ministero della cultura ha presentato in data 24. 2. 2023 il proprio consenso n. 1004-23/2023-3340-5 all’inquadramento nella fascia retributiva di cui al primo punto della presente delibera.
III. 
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 100-4/2010
Capodistria, 27 febbraio 2023
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti