Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

Št. 6712-3/2023/3 Ob-1633/23, Stran 451
Na podlagi 16. in 39. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21, 153/22 in 18/23), 17. in 19. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb) v povezavi s Pravilnikom o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 68/19, 91/20 in 138/21), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22 – ZIPRS2324) Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 150/22) in Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri), objavlja Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
javni razpis 
za sofinanciranje programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, obštudijske športne dejavnosti ter statusnih pravic športnikov, vključenih v vzgojno izobraževalni sistem za leto 2023 
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine:
A. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:
– Oddelki z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah
B. Obštudijske športne dejavnosti
– Celoletni športni programi obštudijskih športnih dejavnosti
– Športne prireditve študentov na univerzitetni in nacionalni ravni
– Tekmovanja organizirana pod okriljem FISU
C. Statusne pravice športnikov, vključenih v vzgojno izobraževalni sistem:
– Športni oddelki v srednjih šolah
– Štipendije za nadarjene in vrhunske športnike.
3. Cilji javnega razpisa so:
– zagotoviti dodatne ure športne vzgoje v osnovni šoli s skupnim poučevanjem razrednih učiteljic in športnih pedagogov,
– izboljšati gibalno zmogljivost študentov ter povečati število študentov v športnih programih,
– izboljšati kakovost spodbud za športno nadarjene šolarje,
– zagotavljanje podpore pri usklajevanju šolskih in športnih obveznosti,
– povečati kakovost dela v športnih oddelkih v srednjih šolah.
4. Navedba pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril
Na javni razpis se lahko prijavijo tisti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 6. členu Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb, v nadaljnjem besedilu: ZŠpo-1) in izpolnjujejo pogoje, navedene v Pravilniku o sofinanciranju izvajanja letnega program športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 68/19, 91/20 in 138/21, v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) in 4. točki razpisne dokumentacije.
Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci letnega programa športa na državni ravni v letu 2023, so za razpisane vsebine določeni v Pravilniku in v razpisni dokumentaciji pod točko 4.
5. Predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje: višina sredstev, ki so zagotovljena v finančnem načrtu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje za leto 2023 za sofinanciranje navedenih vsebin, znaša do 442.750,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 561910 Šport otrok in mladine ter športna rekreacija na ukrepu 3311-11-0024 – Programske in razvojne naloge športa.
6. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2023. Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Urad za razvoj in kakovost izobraževanja, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do 24. marca 2023. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti priporočeno ali do 10. ure oddana v vložišču Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici, ovojnica pa mora biti na sprednji strani označena z napisom »Ne odpiraj – vloga JR (6712-3/2023)«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Ovojnica, ki ni označena v skladu s prejšnjim odstavkom, bo s sklepom zavržena in vrnjena vlagatelju.
Popolna vloga vsebuje vse, z razpisno dokumentacijo predpisane obrazce in priloge.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.
Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ne bodo predmet dopolnjevanja in bodo kot nepopolne zavržene. Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, ministrstvo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
7. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev
Komisija bo začela odpirati vloge 27. marca 2023. Odpiranje vlog ne bo javno.
Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in se izvede v roku določenem v 8. točki javnega razpisa. Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice. Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali je popolna. Komisija o odpiranju vlog vodi zapisnik.
Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov (nepopolne vloge), da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 15 dni. Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, ministrstvo vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
8. Ocenjevanje, vrednotenje in rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi meril v Pravilniku in 4. točki razpisne dokumentacije, ter glede na to pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov in področij javnega razpisa. Komisija o opravljenem strokovnem pregledu in ocenjevanju vodi zapisnik, v katerem natančno navede razloge za razvrstitev in predlog, kateri programi se sofinancirajo v določenem obsegu, kateri pa se glede na višino sredstev in razvrstitev ne financirajo. Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 60 dneh od datuma odpiranja vlog. Ob izdaji odločbe o izbiri ministrstvo vlagatelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa. Če se vlagatelj v roku osmih dni ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve odločbe vloži ugovor pri ministrstvu. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Predmet ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje vlog.
Ministrstvo o ugovoru odloči v roku 30 dni od njegovega prejema. Odločitev o izbiri je s tem dokončna.
Ministrstvo lahko do roka za oddajo vlog s sklepom ustavi postopek javnega razpisa, pozneje, do izdaje odločb pa le v primeru, da v sprejetem proračunu niso zagotovljene pravice proste porabe v potrebni višini. Ministrstvo sklep o ustavitvi postopka objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in o tem obvesti tudi vse, ki so oddali vlogo na javni razpis. Zoper sklep o ustavitvi postopka javnega razpisa pritožba ni dovoljena.
9. Kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo, oziroma elektronski naslov
Vse informacije in razpisna dokumentacija so na voljo na spletnem naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-vzgojo-in-izobrazevanje/javne-objave/.
Za dodatne informacije lahko vlagatelji pokličejo Ksenijo Cesar (01/400-53-53).
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti