Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

Št. 671-2/23 Ob-1638/23, Stran 471
Občina Sodražica na podlagi 19. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 9. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sodražica (Uradni list RS, št. 21/20 in 44/21) ter Letnega programa športna v Občini Sodražica za leto 2023, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Sodražica, na 3. redni seji dne 16. 2. 2023 (v nadaljevanju: LPŠ) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2023 (Uradni list RS, št. 25/23), objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sodražica za leto 2023 
1. Izvajalec javnega razpisa: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica.
2. Pravna podlaga: Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sodražica (Uradni list RS, št. 68/20 in 44/21) (v nadaljevanju: Odlok).
3. Predmet javnega razpisa (v nadaljevanju: JR)
Za uresničevanje javnega interesa v športu se v občini v letu 2023 sofinancirajo naslednja področja:
a. Športni programi
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
– promocijski športni programi 
– celoletni športni programi 
– programi v počitnicah in pouka prostih dnevih 
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
– kakovostni šport
– športna rekreacija
– šport starejših
b. Delovanje športnih društev
c. Športne prireditve lokalnega pomena
d. Upravljanje oziroma vzdrževanje športnih objektov in površin za šport v naravi.
4. Upravičeni izvajalci LPŠ
Na JR lahko kandidirajo naslednji izvajalci športih LPŠ:
– športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji;
– zavodi za šport po zakonu;
– pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji;
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove;
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe;
– samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji;
– zasebni športni delavci.
5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so registrirani in imajo sedež v občini,
– izvajajo dejavnost, v katero je vključenih najmanj 60 % udeležencev s stalnim prebivališčem v občini.
Do sofinanciranja določenih dejavnosti (izvajanja posameznih programov) so lahko upravičeni tudi izvajalci, ki
– imajo sedež izven občine, a izvajajo dejavnost na območju občine, v katero je vključenih najmanj 80 % udeležencev s stalnim prebivališčem v občini;
– kadar izvajajo kakovostni ali vrhunski šport, ki je posebnega pomena za občino, imajo lahko sedež izven občine in v svojo dejavnost vključujejo posameznike s stalnim prebivališčem v občini;
– imajo za prijavljene dejavnosti:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu, 
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti, 
– izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen;
– v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva) ter evidenco o udeležencih programa; 
– delujejo v občini najmanj eno leto.
6. Merila za vrednotenje področij športa in posebni pogoji JR: na JR prispele vloge bodo vrednotene v skladu z določbami Odloka in določbami LPŠ.
7. Višina sredstev: višina razpisanih sredstev na JR znaša 25.000,00 EUR. Proračunska sredstva so razporejena skladno s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Sodražica za leto 2023 (Uradni list RS, št. 25/23) in LPŠ za leto 2023.
8. Obdobje porabe dodeljenih sredstev po javnem razpisu: od sklenitve pogodbe do 30. 11. 2023.
9. Prijave na JR (vloge)
Vsebina prijave: prijava na JR mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vsa zahtevana dokazila oziroma izjave, s katerimi podpisnik le-teh jamči za izpolnjevanje pogojev. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot formalno popolna. Obrazcev iz razpisne dokumentacije ni dovoljeno vsebinsko spreminjati.
Prijavitelji, ki bodo poslali oziroma oddali formalno nepopolno vlogo, bodo pozvani k dopolnitvi vloge. V dopisu bo določen rok za dopolnitev vloge oziroma rok za odpravo pomanjkljivosti, ki ga morajo prijavitelji upoštevati. Vloge, ki jih prijavitelji v določenem roku ne bodo ustrezno dopolnili, ne bodo obravnavane. Takšne vloge bodo kot formalno nepopolne s sklepom zavržene.
Razpisni rok: rok za prijavo je do vključno 31. 3. 2023. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v tajništvu občine zadnji dan roka do 10. ure. Vloge, ki bodo prispele po roku za predložitev prijave, ne glede na način prispetja, ne bodo obravnavane. Takšne vloge bodo s sklepom zavržene in praviloma neodprte vrnjene pošiljatelju.
Način dostave vlog: vlogo za sofinanciranje področij športa za leto 2023 mora predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih in zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila. Vlogo je potrebno v zaprti ovojnici poslati ali osebno oddati na naslov: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica. Na kuverti mora biti nalepljena izpolnjena ovojnica, ki je del razpisne dokumentacije. Za prijave, ki bodo oddane po pošti in zaradi kakršnihkoli razlogov ne prispejo v tajništvo Občina Sodražica ne odgovarja.
Pravno obvestilo: oddaja prijave (vloge) pomeni, da prijavitelj soglaša z vsemi pogoji in določili javnega razpisa ter sprejema in v celoti soglaša z vzorcem pogodbe o sofinanciranju, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, zato parafiranega vzorca pogodbe o sofinanciranju ni potrebno priložiti prijavi/vlogi.
10. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: odpiranje prispelih vlog bo opravila Komisija za izvedbo JR in bo predvidoma dne, 3. 4. 2023. Odpiranje vlog ne bo javno.
11. Postopek dodelitve sredstev in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu JR
Po končanem roku za oddajo vlog (prijav), bo strokovna komisija vloge, ki bodo prispele pravočasno in bodo ustrezno označene, odprla in pregledala njihovo vsebino. Prijavitelje, ki bodo oddali formalno nepopolne vloge, bo strokovna komisija pozvala k dopolnitvi. Vloge, ki v pozivnem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene. Formalno popolne vloge bo strokovna komisija ovrednotila v skladu z merili za sofinanciranje in pri tem upoštevala pogoje, ki jih morajo upravičenci izpolnjevati. Na podlagi predloga upravičencev do finančnih sredstev, ki ga bo izdelala strokovna komisija, bodo izdane odločbe o izboru. Odločbe o izboru bodo izdane predvidoma v roku 30 dni od dneva odpiranja vlog. Prijavitelji imajo pravico do pritožbe, ki jo morajo vložiti v roku 8 dni od prejema sklepa.
Upravičencem, ki jim bodo odobrena finančna sredstva, bodo poslane pogodbe o sofinanciranju. Upravičenci morajo podpisane pogodbe vrniti na občino (osebno ali po pošti) v roku 8 delovnih dni od prejema pogodbe o sofinanciranju. V primeru, da upravičenec v danem roku ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je umaknil svojo vlogo za pridobitev sredstev.
12. Posredovanje informacij v zvezi z JR in pridobitev razpisne dokumentacije
Informacije in navodila dobijo kandidati na Občini Sodražica pri Petri Marn, tel. 01/83-66-075, e-pošta: petra.marn@sodrazica.si.
Kandidati lahko razpisno dokumentacijo dvignejo na Občini Sodražica, v času uradnih ur. Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani občine: www.sodrazica.si.
Občina Sodražica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti