Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

789. Pravilnik o subvencioniranju stroškov kastracije lastniških mačkov in sterilizacije lastniških mačk na območju Občine Tržič, stran 2076.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 31.a člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21) in 9. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 3. redni seji dne 2. 3. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o subvencioniranju stroškov kastracije lastniških mačkov in sterilizacije lastniških mačk na območju Občine Tržič 
1. člen 
(predmet in namen pravilnika) 
(1) S tem pravilnikom se določajo upravičenci, pogoji in postopek za dodeljevanje proračunskih sredstev za subvencioniranje stroškov kastracije lastniških mačkov in sterilizacije lastniških mačk, ki so v lasti občanov Občine Tržič.
(2) Namen pravilnika je zagotavljanje varnega okolja občanom v zvezi z zapuščenimi živalmi ter spodbujanje odgovornega lastništva hišnih živali.
2. člen 
(upravičenci) 
Do subvencioniranja stroškov kastracije in sterilizacije po tem pravilniku so upravičeni lastniki mačkov in mačk, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Tržič.
3. člen 
(javni razpis) 
(1) Subvencioniranje se izvede na podlagi javnega razpisa, ki ga sprejme župan, ter na podlagi predhodno sprejetega proračuna za tekoče leto, v katerem so zagotovljena sredstva za ta namen.
(2) Javni razpis se objavi na spletni strani občine, najavi pa se lahko tudi na druge načine.
(3) V javnem razpisu se določi skupna višina sredstev za subvencioniranje. Javni razpis je odprt do porabe sredstev.
4. člen 
(pogoji) 
(1) Za subvencioniranje lahko zaprosijo lastniki mačkov in mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo stalno prebivališče na območju Občine Tržič,
– podajo vlogo na podlagi objavljenega javnega razpisa.
(2) Pravica do subvencioniranja stroškov se prizna za največ dve živali na gospodinjstvo, v katerem prebiva upravičenec, letno.
5. člen 
(vloga) 
(1) Pisni vlogi na obrazcu, ki je priloga javnega razpisa, morajo biti priložene naslednje priloge:
– fotokopija računa o opravljeni storitvi pri izbranem izvajalcu veterinarskih storitev s podatki o lastniku živali, ki mora biti opravljena v časovnem obdobju, določenem v javnem razpisu,
– dokazilo o stalnem prebivališču lastnika živali,
– druga dokazila, zahtevana v javnem razpisu.
(2) Vloga mora biti vložena v roku, ki je določen v javnem razpisu, v zapečatenem ovitku z navedbo naslova vlagatelja, navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša, in s pripisom »ne odpiraj«. Na ovitku se označi čas prejema, s čimer se določi vrstni red odpiranja vlog in obravnave.
(3) Upoštevajo se le pravilno oddane in izpolnjene vloge z obveznimi prilogami. V primeru formalno nepopolne vloge bo vlagatelj pozvan, da jo ustrezno dopolni v roku petih dni od prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se zavržejo.
(4) Vloge v neustrezno označenih in nepravočasno prispelih ovojnicah ne bodo obravnavane in se zavržejo.
(5) Vloge se obravnavajo sproti do porabe sredstev. Vloge, oddane po porabi sredstev, se zavržejo.
6. člen 
(odločba) 
(1) Upravičenec pridobi pravico do subvencioniranja stroškov kastracije in sterilizacije na podlagi odločbe, ki jo izda občinska uprava.
(2) Postopek do izdaje odločbe vodi javni uslužbenec občinske uprave, ki izpolnjuje pogoje za vodenje postopka po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.
7. člen 
(subvencija) 
(1) Višina subvencije stroška kastracije mačka in sterilizacije mačke se določi v javnem razpisu.
(2) Subvencija se izplača v roku 15 dni od dokončnosti odločbe na transakcijski račun upravičenca, ki ga je navedel v vlogi.
8. člen 
(pritožba) 
(1) Zoper odločitev občinske uprave ima vlagatelj pravico vložiti pritožbo v roku 15 dni od vročitve odločbe.
(2) O pritožbi odloča župan.
9. člen 
(končna določba) 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0004/2023-3
Tržič, dne 3. marca 2023
Župan 
Občine Tržič 
Peter Miklič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti