Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

Št. 6712-1/2023/8 Ob-1678/23, Stran 453
Na podlagi 16. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21, 153/22 in 18/23),17. in 19. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb) ter na podlagi Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 68/19 in 91/20, 138/21), Zakona o izvrševanju proračuna za leto 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22) in Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri), v skladu z Letnim programom športa v Republiki Sloveniji za leto 2023, ki ga je sprejel minister, pristojen za šport, objavlja Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
javni razpis 
za izbor izvajalcev letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2023 
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine ter strokovne in razvojne naloge v športu:
A. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:
– Priprave in nastopi državnih reprezentanc otrok in mladine;
B. Vrhunski šport:
– Priprave in nastopi državnih reprezentanc na mednarodnih več panožnih športnih tekmovanjih;
– Priprave in nastopi državnih članskih reprezentanc;
– Sklad za vrhunske športnike;
– Nagrade vrhunskim športnikom in trenerjem;
– Razvoj strokovnih kadrov v vrhunskem športu;
C. Šport invalidov:
– Državna prvenstva na področju športa invalidov;
– Pilotski programi povezovanja športnih, invalidskih ter dobrodelnih organizacij;
D. Športna rekreacija:
– Celoletni športno rekreacijski programi, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek;
E. Šport starejših:
– Športno družabne medgeneracijske prireditve, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek in so namenjene pretežno starejšim;
F. Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programom:
– Spremljanje pripravljenosti športnikov;
– Nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov;
– Razvoj diagnostike v športu;
G. Delovanje športnih organizacij:
– Delovanje Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez;
– Delovanje Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenskega paralimpijskega komiteja;
– Delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez;
– Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju športne rekreacije;
– Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju obštudijske športne dejavnosti;
– Delovanje zamejskih športnih zvez;
H. Mednarodna dejavnost v športu:
– Članarine evropskim in svetovnim športnim zvezam;
I. Športne prireditve:
– Velike mednarodne športne prireditve v RS (Svetovna in Evropska prvenstva);
J. Javno obveščanje v športu:
– Javno obveščanje v športu o športni vzgoji otrok in mladine ter športni rekreaciji;
K. Športno obnašanje:
– Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega obnašanja;
L. Preprečevanje dopinga v športu;
M. Znanstvenoraziskovalna dejavnost v športu;
N. Investicije v športno infrastrukturo:
– Javni razpis za investicije v športno infrastrukturo 2023.
3. Cilji javnega razpisa so:
Povečati delež športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije;
V skupnem deležu športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije povečati:
– delež redno športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije,
– povečati delež športno dejavnih prebivalcev v strokovno vodenih programih,
– povečati število športnikov v tekmovalnih sistemih,
– obdržati število vrhunskih športnikov,
– povečati prepoznavnost športa kot pomembnega družbenega podsistema.
4. Navedba pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in merila
Na javni razpis se lahko prijavijo tisti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 6. členu Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb) in izpolnjujejo pogoje, navedene v Pravilniku o sofinanciranju izvajanja letnega program športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 68/19 in 91/20, 138/21).
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in merila, po katerih se, skladno s 4. točko prvega odstavka 21. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb) izberejo izvajalci letnega programa športa na državni ravni v letu 2023, so za razpisane vsebine opredeljeni v Pravilniku o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 68/19 in 91/20, 138/21) in podrobneje opisani v Razpisni dokumentaciji k javnemu razpisu za izbor izvajalcev Letnega programa športa v Republiki Sloveniji v letu 2023, ki je priloga temu javnemu razpisu.
5. Predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje
Iz Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 150/22) se za programe športa zagotovi 33.433.044 EUR, in sicer: 18.433.044 EUR za programske in razvojne naloge in 15.000.000 EUR za športno infrastrukturo. Višina pravic porabe Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport je 31.984.269 EUR; višina pravic porabe Ministrstva za vzgojo in izobraževanje je 1.448.775 EUR.
Višina javnih sredstev, ki jih z Javnim razpisom za izbor izvajalcev Letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2023, za predmet tega javnega razpisa, določenega v 2. točki, razpiše Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, skladno z zagotovljenimi sredstvi v finančnem načrtu ministrstva za leto 2023, je v skupni višini 22.770.864 EUR, in sicer za sofinanciranje programskih in razvojnih nalog v športu največ do 13.654.722 EUR in za investicije v športno infrastrukturo največ do 9.116.142 EUR.
Sredstva so zagotovljena na naslednjih proračunskih postavkah (v nadaljevanju besedila: PP):
PP 561910 Šport otrok in mladine ter športna rekreacija 2.722.472 EUR;
PP 710010 Program vrhunskega športa 9.420.000 EUR;
PP 715910 Strokovne in razvojne naloge v športu 1.512.250 EUR;
PP 222010 Investicije v športno infrastrukturo 9.116.142 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2023.
6. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev
Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Direktorat za šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, najkasneje do 24. marca 2023. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti priporočeno ali do 10. ure oddana v vložišču Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici, ovojnica pa mora biti na sprednji strani označena z napisom »Ne odpiraj – vloga LPŠ 2023 (6712-1/2023)«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Ovojnice, ki ne bodo označene v skladu s prejšnjim odstavkom, bodo s sklepom zavržene in vrnjene vlagatelju.
Popolna vloga vsebuje vse, z razpisno dokumentacijo predpisane obrazce in priloge. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.
7. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev
Strokovna komisija bo začela odpirati vloge 31. marca 2023. Zaradi velikega števila predvidenih vlog odpiranje vlog ne bo javno.
Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in se izvede v roku določenem v 8. točki javnega razpisa. Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice. Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali je popolna. Komisija o odpiranju vlog vodi zapisnik.
Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov (nepopolne vloge), da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 15 dni. Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
8. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 60 dneh od datuma odpiranja vlog. Ob izdaji odločbe o izbiri izvajalec razpisa vlagatelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa. Če se vlagatelj v roku osmih dni ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve odločbe vloži ugovor pri izvajalcu javnega razpisa. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Predmet ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje vlog.
Izvajalec javnega razpisa o ugovoru odloči v roku 30 dni od njegovega prejema. Odločitev o izbiri je s tem dokončna.
9. Kontaktne osebe in informacije za vlagatelje
Podrobne informacije, razpisna dokumentacija in navodilo za oddajo obrazca preko spletne aplikacije, so dostopne na spletnem naslovu:
– Javne objave Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport | GOV.SI
– Vlagatelji izpolnijo razpisne obrazce preko spletne aplikacije. Izpolnjene razpisne obrazce vlagatelji natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena oseba vlagatelja. Podpisane in ožigosane obrazce vlagatelji pošljejo ali dostavijo v skladu s 6. točko javnega razpisa.
– Za pomoč pri vnosu podatkov v spletno aplikacijo, je vlagateljem na razpolago Zavod za šport RS Planica, mag. Saša Grujić, tel. 01/434-23-95; E: sasa.grujic@sport.si. Za dodatne informacije glede javnega razpisa, je vlagateljem na razpolago Eva Seničar, Direktorat za šport, tel. 01/400-54-25; E: eva.senicar@gov.si.
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti