Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

777. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, stran 2060.

  
Na podlagi 230., 241. in 242. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21), 21., 25. in 27. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19 in 199/21 – ZUreP-3; v nadaljnjem besedilu: Uredba) ter 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 3. seji dne 22. 2. 2023 sprejel
O D L O K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem Odlokom o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (v nadaljnjem besedilu: Odlok) se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
(2) Oskrbna območja so razvidna iz grafičnega dela Odloka.
2. člen 
Izrazi, uporabljeni v tem Odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka.
3. člen 
(1) Ta Odlok vsebuje:
– vrste obstoječe komunalne opreme, ki jo Občina Sveti Jurij ob Ščavnici zagotavlja na oskrbnih območjih,
– oskrbna območja,
– stroške obstoječe komunalne opreme in preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere,
– podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(2) Merila iz prejšnjega odstavka, določena s tem Odlokom so:
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto),
– faktor namembnosti objekta (Fn),
– računski faktor površine (Fp) in
– prispevna stopnja zavezanca (psz).
(3) Sestavni del tega Odloka so tudi naslednje grafične priloge:
– Priloga 1 – Prikaz cestnega omrežja in oskrbnega območja cest,
– Priloga 2 – Prikaz vodovodnega omrežja in oskrbnega območja vodovoda,
– Priloga 3 – Prikaz prostorov za ravnanje z odpadki in oskrbnega območja prostorov za ravnanje z odpadki.
(4) Ta Odlok določa tudi občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka in upoštevanje preteklih vlaganj.
II. OBSTOJEČA KOMUNALNA OPREMA IN OSKRBNA OBMOČJA 
4. člen 
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Sveti Jurij ob Ščavnici obravnava naslednjo obstoječo komunalno opremo na obravnavanem območju:
– ceste (oznaka oskrbnega območja C),
– vodovod (oznaka oskrbnega območja V) in
– prostore za ravnanje z odpadki (oznaka oskrbnega območja PRO).
III. PODLAGE IN MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO 
5. člen 
(1) Stroški obstoječe komunalne opreme in preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere so določeni skladno z 22. členom Uredbe.
(2) Stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme znašajo:
Vrsta komunalne opreme
Oskrbno območje
Vrednost [€]
Ceste
OSO_C
8.583.882,48
Vodovod
OSO_V
2.010.694,08
Prostori za ravnanje z odpadki
OSO_PRO
155.643,27
(3) Stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme, preračunani na enoto mere, preračunani na m2 površine gradbene parcele (Cpo) in m2 bruto tlorisne površine objekta (Cto) znašajo:
Vrsta komunalne opreme
Oskrbno območje
Cpo [EUR/m2]
Cto [EUR/m2]
Ceste
OSO_C
2,87
13,17
Vodovod
OSO_V
0,74
3,56
Prostori za ravnanje z odpadki
OSO_PRO
0,05
0,24
6. člen 
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem bruto tlorisne površine stavbe (Dto) pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na obravnavanem območju opremljanja je Dpo:Dto = 0,5:0,5.
7. člen 
(1) Faktor namembnosti objekta (Fn) za posamezne vrste objektov, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:
Klas. št.
Vrsta objekta
Faktor namembnosti objekta (Fn)
111
Enostanovanjske stavbe 
1,0
1121
Dvostanovanjske stavbe
1,1
1122
Tri in večstanovanjske stavbe
1,3
1130
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
0,8
121
Gostinske stavbe
1,0
122
Poslovne in upravne stavbe 
1,2
123
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnost
1,0
124
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
1,3
125
Industrijske in skladiščne stavbe
1,0
126
Stavbe splošnega družbenega pomena
0,7
127
Druge nestanovanjske stavbe
0,7
1271
Nestanovanjske kmetijske stavbe
0,7
1274
Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
1,0
2420
Drugi gradbeni inženirski objekti
0,5
3
Drugi gradbeni posegi 
0,5
(2) Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji tabeli, se faktor namembnosti objekta določi glede na skupino iz zgornje tabele, v katero se na podlagi enotne klasifikacije vrst objektov (CC-SI), objekt razvrsti. V primeru, da namembnosti objekta ni možno določiti na zgoraj opisan način velja, da je faktor namembnosti objekta za stavbe po tem odloku 1,0, za gradbeno inženirske objekte in za druge gradbene posege pa 0,5.
8. člen 
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti se za izračun komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele stavbe upošteva površina, ki se določi kot zmnožek površine zemljišča pod stavbo in računskega faktorja površine (Fp).
(2) Računski faktor površine (Fp) za vse vrste objektov znaša 2,5.
9. člen 
Prispevna stopnja zavezanca (psz) je sorazmerni delež stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere, ki se prenese na zavezanca za plačilo komunalnega prispevka. Prispevna stopnja zavezanca (psz) je enaka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme na območju cele občine in znaša:
Vrsta komunalne opreme
Oskrbno območje
Prispevna stopnja zavezanca (psz) [ %]
Ceste
OSO_C
70
Vodovod
OSO_V
70
Prostori za ravnanje z odpadki
OSO_PRO
100
IV. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
10. člen 
Formulo za izračun višine komunalnega prispevka in postopek odmere komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo določaUredba.
11. člen 
Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku. Pri odmeri komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti lahko zavezanec komunalni prispevka plača tudi v več obrokih, skladno s področnimi predpisi.
12. člen 
(1) V primeru rušenja zakonito zgrajenega objekta in izgradnje novega objekta na isti gradbeni parceli, se za nov objekt, ki se gradi, investitorju prizna, da so za objekt, ki se ga ruši, poravnane obveznosti iz naslova odmere komunalnega prispevka za tiste vrste komunalne opreme, na katero je objekt v času rušitve zakonito priključen.
(2) Komunalni prispevek za nov objekt iz prejšnjega odstavka, se investitorju odmeri na način, da se izračuna razliko med komunalnim prispevkom za nov objekt in komunalnim prispevkom za objekt, ki se ga ruši. Če je razlika pozitivna, se komunalni prispevek obračuna. V primeru negativne razlike se komunalni prispevek ne obračuna in ne vrača.
13. člen 
Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občinske uprave z odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
V. OPROSTITVE KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
14. člen 
(1) Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalo opremo se:
– v celoti oprosti, če se objekt nadomešča zaradi naravne ali druge nesreče,
– v celoti oprosti, za objekte, katerih investitor je občina ali pravna oseba javnega prava, ustanoviteljica katere je občina.
(2) Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se ne plača za stavbe, ki so enostavni objekti in se v skladu z zakonom štejejo za pomožne objekte na gradbeni parceli ali pripadajočem zemljišču osnovnega objekta.
VI. PRETEKLA VLAGANJA 
15. člen 
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se na podlagi vloge zavezanca za plačilo komunalnega prispevka upošteva pretekla vlaganja ali že poravnane obveznosti plačila komunalnega prispevka, če gre za odstranitev obstoječega objekta in gradnjo novega objekta na tem zemljišču.
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je, v primeru uveljavljana preteklih vlaganj ali že poravnanih obveznosti iz prejšnjega odstavka, občini dolžen predložiti vsa zahtevana dokazila o odstranjenem objektu.
(3) Pri odmeri komunalnega prispevka se upoštevajo pretekla vlaganja v komunalno opremo oziroma že poravnane obveznosti plačila komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme v primeru vlaganja zavezanca ali njegovega pravnega naslednika v izgradnjo posamezne vrste komunalne opreme ali v obliki finančnih ali drugih sredstev.
(4) Občina pri odmeri komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti upošteva pretekla vlaganja v individualne sisteme za komunalno samooskrbo v roku do največ 20 let pred sprejemom tega odloka.
(5) Pri odmeri komunalnega prispevka zaradi legalizacije v primeru izdaje dovoljenja za objekt daljšega obstoja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, se pri objektu, za katerega je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, vendar je ta zgrajen v nasprotju z njim, upošteva že poravnan komunalni prispevek ali plačilo sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča.
(6) O upoštevanju predloženih dokazil iz prejšnjega odstavka odloči pristojni občinski organ.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je na vpogled na sedežu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici in na spletni strani Občine Sveti Jurij ob Ščavnici – https://www.sveti-jurij.si/.
17. člen 
Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega Odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.
18. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 48/16).
19. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni organ občinske uprave.
20. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35004/2022-012
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 22. februarja 2023
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Andrej Vrzel 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti