Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

Ob-1622/23, Stran 485
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA) ter sklepa 6. seje Sveta Vrtca Kolezija z dne 23. 2. 2023 Svet Vrtca Kolezija razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA), v nadaljevanju: ZOFVI.
V skladu s prvim odstavkom 53. člena ZOFVI, je za ravnatelja javnega vrtca lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca.
Pogoji o izobrazbi za vzgojitelja in svetovalnega delavca v javnem vrtcu so določeni:
– s tretjim odstavkom 92. člena ZOFVI, ki določa splošne pogoje za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja,
– s 40. členom Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), ki določa pogoje o izobrazbi za strokovne delavce v vrtcu,
– s 100. členom ZOFVI, ki govori o ustrezni pedagoški, pedagoško-andragoški oziroma specialno pedagoški izobrazbi.
V skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1 in 100/22 – ZSZUN) in ob upoštevanju določil navedenih predpisov ima:
– izobrazbo prve stopnje, kdor je končal (bolonjski) visokošolski strokovni študijski program prve stopnje predšolska vzgoja,
– izobrazbo, ki ustreza izobrazbi prve stopnje, kdor je končal (klasični) visokošolski strokovni študijski program predšolska vzgoja,
– izobrazbo druge stopnje, kdor je končal magistrski študijski program druge stopnje, torej študijski program za pridobitev strokovnega (bolonjskega) magisterija,
– izobrazbo, ki ustreza izobrazbi druge stopnje, pa, kdor je končal: (klasični) univerzitetni študijski program oziroma podiplomski študijski program za pridobitev specializacije po predhodno končanem (klasičnem) visokošolskem strokovnem študijskem programu.
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje Vrtca Kolezija, Ljubljana.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Predviden pričetek dela je s 15. 8. 2023.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazila o izobrazbi,
– dokazila o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu s področja vzgoje in izobraževanja,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz nekaznovanosti (ne sme biti starejše od 30 dni),
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (ne sme biti starejše od 30 dni),
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis,
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet zavoda Vrtca Kolezija, Pod bukvami 11, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja!«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Vrtca Kolezija 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti