Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

Ob-1629/23, Stran 488
Svet zavoda Osnovne šole Dutovlje, Dutovlje 135, 6221 Dutovlje na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter sklepa seje Sveta zavoda Osnovne šole Dutovlje z dne 2. 3. 2023, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-l-269/12-24, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predviden začetek dela je 1. 9. 2023. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisni prijavi naj kandidati/-ke priložijo dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence ter potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ju izda Ministrstvo za pravosodje, potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) ter izjavo, s katero dovoljujejo obdelavo in uporabo njihovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja šole za mandatno obdobje in kratek življenjepis z dosedanjimi delovnimi izkušnjami.
Pisne prijave z dokazili pošljite v 14 dneh po objavi razpisa na naslov Svet zavoda Osnovne šole Dutovlje, Dutovlje 135, 6221 Dutovlje, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico«.
Prijava bo upoštevana kot pravočasna, če bo s priporočeno pošiljko oddana na pošto zadnji dan roka.
V primeru oddaje nepopolne vloge bo kandidat/-ka pisno pozvan/-a, da vlogo dopolni v roku 5 dni, v nasprotnem primeru se takšna vloga šteje za nepopolno in bo iz izbirnega postopka izločena.
Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Dutovlje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti