Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

Ob-1600/23, Stran 458
Občina Velike Lašče na podlagi Pravilnika za vrednotenje ter sofinanciranje društvenih dejavnosti v Občini Velike Lašče (Uradni glasilo Občine Velike Lašče št. 3/12), 7. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB, 6/13 in 2/19) in Odloka o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2023 (Uradni list RS, št. 142/22) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje projektov in programov društev in drugih izvajalcev v Občini Velike Lašče v letu 2023 
1. Predmet razpisa in udeleženci
1.1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti, dejavnosti namenjenih otrokom, mladini, upokojencem in vojnim veteranom, medobčinskemu povezovanju ter dejavnosti na področju kmetijstva, razvoja podeželja in turizma v Občini Velike Lašče.
Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi s področja kulture in športa.
1.2. Udeleženci
Na razpisu lahko sodelujejo vsi izvajalci programov, ki so organizirani kot društvo, klub, združenje oziroma drugi izvajalci nevladnih in neprofitnih organizacij, ki:
– so registrirani za izvajanje dejavnosti iz točke 1.1.;
– imajo urejeno evidenco članstva, če gre za organizacije s članstvom in imajo člani plačano članarino;
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo načrtovanih programov, imajo sedež ali enoto na območju Občine Velike Lašče ali izvajajo dejavnosti na območju Občine Velike Lašče oziroma imajo včlanjene tudi člane – občane Občine Velike Lašče.
2. Merila in kriteriji
Pri dodelitvi sredstev za posamezno področje se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
– urejena evidenca o aktivnih članih društva (obvezna priloga – seznam aktivnih članov društva iz Občine Velike Lašče, ki so v letu 2022 plačali članarino);
– program dela – vrsta in zahtevnost (finančna in organizacijska) načrtovanih aktivnosti;
– pomen in dostopnost programa (dostopnost za širšo javnost, preseganje zgolj društvenega interesa in prispevek k vzgojni dejavnosti, splošna korist za občane, popestritev dogajanja v občini).
Pri sofinanciranju prireditev bosta v okviru meril in kriterijev za sofinanciranje ocenjena kakovost in obsežnost prijavljene prireditve ob upoštevanju števila nastopajočih, medsebojno povezovanje in sodelovanje različnih društev in organizacij, ocenjenega števila udeležencev, informiranja javnosti o prireditvi. Vse navedeno mora biti razvidno iz prijavljenega programa prireditve. Pogoj za sofinanciranje prireditve je tudi terminska usklajenost z občinskim koledarjem prireditev.
Upravičeni stroški, ki jih bo Občina financirala, so stroški, vezani na konkretno vsebino prijavljenega programa. Stroški alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov in prostovoljno delo niso upravičeni stroški.
3. Namen in višina razpoložljivih sredstev
3./A1 Veteranske organizacije – proračunska postavka 18071 – 2.500,00 evrov.
Sofinanciranje programov organizacij vojnih veteranov.
3./A2 Dejavnosti raznih društev (starejši, mladi) – proračunska postavka 18072 – 4.500,00 evrov. Sofinanciranje programov za koristno preživljanje prostega časa otrok in mladine, programi za upokojence.
3./B1 Humanitarne in invalidske organizacije – proračunska postavka 20010 – 2.000,00 evrov. Sofinanciranje humanitarnih dejavnosti, socialnih programov (namenjenih marginalnim skupinam, ljudem s posebnimi potrebami, invalidom) in zdravstvenih programov (organizirane terapevtske skupine, preventivna dejavnost).
3./C1 Društva in organizacije na področju kmetijstva in razvoja podeželja – proračunska postavka 11004 – 7.000,00 evrov. Sofinanciranje programov in prireditev s področja kmetijstva in razvoja podeželja, tekmovanj, izobraževanj.
3./C2 Društva in organizacije na področju turizma – proračunska postavka 14006 – 7.000,00 evrov. Sofinanciranje programov in prireditev s področja turizma, promocije, tekmovanj, izobraževanj.
3./D1 Društva in organizacije na področju medobčinskega povezovanja – proračunska postavka 03001 – 1.000,00 evrov. Sofinanciranje programov na področju medobčinskega povezovanja v Sloveniji in tujini.
4. Razpisna dokumentacija in informacije o razpisu: razpisna dokumentacija je na voljo na Občini Velike Lašče in na spletni strani (https://obcina.velike-lasce.si). Podrobnejše informacije dobite v času uradnih ur na Občini Velike Lašče, tel. 01/78-10-370, mag. Jerica Tomšič Lušin in Klara Varga.
5. Način in rok prijave
Prijava mora vsebovati:
– podatke o prijavitelju;
– seznam članov z navedbo članov iz Občine Velike Lašče;
– opis – podrobna vsebina, namen in cilj programa oziroma projekta, finančni načrt za izvedbo navedenih programov v tekočem letu z opredelitvijo virov financiranja;
– vsebinsko poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2022.
Rok za prijavo na razpis je 7. april 2023.
Prijave je treba oddati po elektronski pošti na naslov obcina@velike-lasce.si ali s priporočeno pošiljko na naslov Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo poslane po elektronski pošti ali s priporočeno pošiljko oddane na pošto do tega datuma. Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala.
6. Obravnava prijav in odločanje o sofinanciranju
Prispele prijave bodo obravnavale razpisne komisije za posamezna področja, ki jih imenuje župan. Komisije pripravijo predlog sofinanciranja, na podlagi katerega župan sprejme končno odločitev o dodelitvi sredstev.
Z izbranimi izvajalci programov bodo najkasneje v roku 45 dni po zaključenem zbiranju prijav sklenjene pogodbe o sofinanciranju v letu 2023.
Občina Velike Lašče 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti