Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

748. Letni program kulture v Občini Kanal ob Soči za leto 2023, stran 1975.

  
Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 3. redni seji dne 28. 2. 2023 sprejel
L E T N I   P R O G R A M   K U L T U R E 
v Občini Kanal ob Soči za leto 2023 
1. člen 
Letni program kulture v Občini Kanal ob Soči za leto 2023 opredeljuje dejavnosti in projekte, ki se sofinancirajo iz sredstev občinskega proračuna ter njihovo vsebino, namen in višino sredstev v proračunu.
Kulturne dejavnosti so vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih in drugih umetnosti ter področje knjižničarstva in založništva.
Javni interes za zagotavljanje kulturnih dobrin uresničuje občina tudi z vzdrževanjem javne in druge kulturne infrastrukture.
2. člen 
V proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2023 so sredstva za kulturo opredeljena na področjih 1802 Ohranjanje kulturne dediščine, 1803 Programi v kulturi, namenjena za:
– Obnovo sakralnih objektov,
– Vzdrževanje grobov in grobišč in spominska obeležja,
– Knjižničarstvo in založništvo,
– Kulturni dogodki, prireditve in festivali,
– Ljubiteljska kultura, mladinska kultura,
– Drugi programi v kulturi, sofinanciranje javnih zavodov,
– Upravljanje in vzdrževanju objektov za kulturo,
– Investicije in investicijsko vzdrževanje.
3. člen 
Za uresničevanje javnega interesa v kulturi se iz občinskega proračuna v letu 2023 na področjih 1802 Ohranjanje kulturne dediščine in 1803 Programi v kulturi sofinancira naslednje dejavnosti:
PPP – Področje proračunske porabe
GPR – Glavni program
PPR – Podprogram
PP – Proračunska postavka
Znesek
18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 – Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 – Nepremična kulturna dediščina
4180011 – Obnova sakralnih objektov
20.000,00 €
 
 
4180020 – Vzdrževanje grobov in grobišč in spominska obeležja
5.333,00 €
 
 
 
1803 – Programi v kulturi
18039001 – Knjižničarstvo in založništvo
4180030 – Goriška knjižnica F. Bevka Nova Gorica
105.400,00 €
 
 
4180031 – Knjižnica Deskle in Kanal
21.560,00 €
 
 
4180060 – Izdajanje občinskega glasila
41.540,00 €
 
 
 
 
18039002 – Umetniški program
4180080 – Kulturni dogodki, prireditve in festivali
48.500,00 €
 
 
4180082 – Galerijska dejavnost – Galerija Rika Debenjaka
7.000,00 €
 
 
 4180083 – Gledališki in polžkov abonma
 5.500,00 €
 
18039003 – Ljubiteljska kultura
4180130 – Druga kult. društva, neprof. kul. org. in posamezniki
54.850,00 €
 
 
4180140 – Mladinska kultura
6.000,00 €
 
 
 
 
18039005 – Drugi programi v kulturi
4180150 – Goriški muzej in JSKD
7.016,00 €
4180165 – Investicije in investicijsko vzdrž. objektov za kulturo
30.000,00 €
 
 
4180170 – Upravljanje in vzdrževanje objektov za kulturo
43.100,00 €
Občina lahko izjemoma sofinancira tudi kulturne dogodke, prireditve in festivale, ki niso predvideni v tem LPK, v kolikor so ti za občino velikega javnega pomena.
4. člen 
Lokalna skupnost financira kulturne programe, projekte in dejavnosti, ki so v javnem interesu, na način in s postopki, kot jih predvideva ZUJIK:
– javni poziv
– javni razpis
– neposredna pogodba.
5. člen 
Izvajalci programov, projektov in dejavnosti na področju kulture v Občini Kanal ob Soči so:
– Kulturna društva,
– Druga društva, ki imajo v statutu registrirano tudi kulturno dejavnost,
– Godbeniška šola pri Kulturnem društvu Svoboda Deskle Anhovo,
– Goriška knjižnica Franceta Bevka,
– Javni sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica,
– Javni zavodi s področja kulture (Kulturni dom Nova Gorica, Glasbena šola Nova Gorica, Slovensko narodno gledališče Nova Gorica …),
– Zasebni zavodi, ki na področju kulture v Občini Kanal ob Soči delujejo najmanj dve leti in imajo sedež v Občini Kanal ob Soči,
– Posamezniki, samozaposleni v kulturi, ki so vpisani v razvid samostojnih izvajalcev javnih kulturnih projektov pri ministrstvu za kulturo.
6. člen 
Letni program kulture se sprejema za obdobje enega leta.
7. člen 
Ta program začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0002/2023-14
Kanal, dne 28. februarja 2023
Župan 
Občine Kanal 
Miha Stegel 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti