Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

Ob-1626/23, Stran 486
Svet zavoda Osnovne šole Stopiče, Stopiče 37, 8322 Stopiče, na podlagi sklepa 2. redne seje Sveta zavoda Osnovne šole Stopiče, dne 28. 2. 2023, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-l-269/12-24, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati/-ke morajo imeti vodstvene, organizacijske, pedagoške in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2023 oziroma skladno s sklepom o imenovanju. Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu na področju vzgoje in izobraževanja, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejši od 30 dni, potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni, in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ne sme biti starejši od 30 dni) ter izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja kandidat/-ka oddajo po pošti v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Stopiče, Stopiče 37, 8322 Stopiče z oznako»Prijava na razpis za ravnatelja/-ico«.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Stopiče 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti