Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

Ob-1624/23, Stran 486
Svet zavoda Gimnazije Franceta Prešerna, Kidričeva cesta 65, 4000 Kranj, na podlagi sklepa, sprejetega na 7. seji dne 23. 2. 2023, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
Gimnazije Franceta Prešerna 
Kandidati/kandidatke morajo za imenovanje na delovno mesto ravnatelja/ravnateljice Gimnazije Franceta Prešerna izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNSPP in 141/22).
Kandidati/kandidatke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani-a kandidat/kandidatka bo imenovan/a za mandatno dobo 5 let. Delo na razpisanem delovnem mestu se opravlja za polni delovni čas. Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2023 oziroma skladno s Sklepom Sveta zavoda.
Kandidati naj k pisni prijavi za razpisano delovno mesto predložijo naslednje:
1. overjena dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– izobrazbi,
– pridobljenem nazivu (naziv mentor najmanj 5 let, naziv svetovalec ali naziv svetnik),
– opravljenem strokovnem izpitu,
– opravljenem ravnateljskem izpitu oziroma mora kandidat ravnateljski izpit opraviti v roku enega leta od začetka mandata.
2. original dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (krajevno pristojno sodišče), ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (namen: Varstvo otrok in mladostnikov), ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni,
3. program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
4. kratek življenjepis, v katerem so predstavljene delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju (najmanj 5 let),
5. izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja.
Kandidati/kandidatke prijave z zgoraj navedenimi dokazili pošljejo s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako »za razpis ravnatelja/ravnateljice Gimnazije Franceta Prešerna«, na naslov: Svet zavoda, Gimnazija Franceta Prešerna, Kidričeva cesta 65, 4000 Kranj do 18. 3. 2023.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana zadnji dan roka do 24. ure s priporočeno pošiljko na pošto.
Prijavljeni-e kandidati/kandidatke bodo o imenovanju obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda Gimnazije Franceta Prešerna 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti