Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

Ob-1618/23, Stran 483
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA – v nadaljevanju ZOFVI), v ter sklepa 7. seje Sveta zavoda Viški vrtci, Svet zavoda Viški vrtci razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja Vrtca Viški vrtci izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s 53., 58., 92., 100. in 107.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in nadaljnji) in 40. členom Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21, v nadaljevanju ZVrt-D) oziroma po prehodni določbi 56. člena ZVrt-D (Uradni list RS, št. 12/96) in 28. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah ZVrt-D (Uradni list RS, št. 25/08), in sicer:
1. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljena po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi najmanj prve stopnje,
2. izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali za svetovalnega delavca v vrtcu,
3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom,
4. ima pridobljeno pedagoško izobrazbo,
5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor,
6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata,
7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
8. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
10. ni bil zoper njega uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
11. predloži svoj program vodenja zavoda Viški vrtci, Jamova cesta 23, 1000 Ljubljana.
Izpolnjevanje pogojev navedenih pod točko 8., 9. in 10. kandidat izkaže z originalnim potrdilom Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti in Pristojnega okrajnega sodišča o ne pričetem kazenskem postopku v skladu s 107.a členom ZOFVI, ki ne sme biti starejše od 8 dni.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145. členu ZOFVI.
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda Viški vrtci, Ljubljana.
Mandat ravnatelja traja 5 let. Za čas mandata bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za polni delovni čas.
Predviden pričetek dela je 1. 9. 2023.
Popolne pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih zahtevanih pogojev, programom vodenja zavoda za mandatno obdobje in navedbo kratkega življenjepisa, pošljite v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti na naslov: Svet zavoda Viški vrtci, Jamova cesta 23, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati naj v prijavi navedejo elektronski naslov na katerem bodo sprejemali razna obvestila med razpisnim postopkom.
Prijavljeni kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Viški vrtci, Ljubljana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti