Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

760. Odlok o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2023, stran 1994.

  
Na podlagi 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O) in 18. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 88/22) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 1. izredni seji dne 6. 3. 2023 sprejel
O D L O K 
o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2023 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2023 (Uradni list RS, št. 142/22) se spremeni prvi odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»
V EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2023
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
9.399.790
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
5.022.931
70
DAVČNI PRIHODKI 
4.399.630
700 Davki na dohodek in dobiček 
3.325.000
703 Davki na premoženje 
330.200
704 Domači davki na blago in storitve 
744.430
706 Drugi davki 
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
623.301
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
379.375
711 Takse in pristojbine 
5.500
712 Denarne kazni 
13.700
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
714 Drugi nedavčni prihodki
224.726
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
208.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premož.
208.000
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
4.168.859
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.768.859
741 Prejeta sredstva državnega pror. iz sr. EU
1.400.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
9.638.130
40
TEKOČI ODHODKI 
1.782.684
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
310.040
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost 
47.490
402 Izdatki za blago in storitve 
1.345.144
403 Plačila domačih obresti 
10.010
409 Rezerve 
70.000
41 
TEKOČI TRANSFERI
1.913.225
410 Subvencije 
21.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
1.222.710
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
135.695
413 Drugi tekoči domači transferi 
533.820
414 Tekoči transferi v tujino 
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
5.892.221
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
5.892.221
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
50.000
430 Investicijski transferi 
50.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
–238.340
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
B. RAČUN FINANCIRANJA (VII.-VIII.)
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550) 
165.915
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga 
165.915
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-VII.)
–404.255
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–165.915
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.+IX.) 
238.340
XII.
PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA 
404.255
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javno finančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023.
Št. 410-0002/2023
Podčetrtek, dne 7. marca 2023
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti