Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

754. Sklep o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi družbe Izobraževalni center Geoss d.o.o., stran 1983.

  
Na podlagi 18. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO), 516. v povezavi s tretjim odstavkom 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 3. redni seji dne 22. 2. 2023 sprejel
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi družbe Izobraževalni center Geoss d.o.o. 
1. člen 
V Aktu o ustanovitvi družbe Izobraževalni center Geoss d.o.o. (Uradni list RS, št. 62/15 in 81/18) se prvi odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»Sedež družbe je: Litija.«
2. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen 
Družba opravlja naslednje dejavnosti, ki se razvrščajo v skladu z uredbo, ki ureja standardno klasifikacijo:
– 18.120 Drugo tiskanje
– 18.130 Priprava za tisk in objavo
– 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
– 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
– 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
– 58.110 Izdajanje knjig
– 58.130 Izdajanje časopisov
– 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
– 58.190 Drugo založništvo
– 58.290 Izdajanje drugih računalniških programov
– 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
– 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
– 63.990 Drugo informiranje
– 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
– 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
– 72.190 Raziskovalna in razvoja dejavnost na področjih naravoslovja in tehnologije
– 72.200 Raziskovalna in razvoja dejavnost na področjih družboslovja in humanistike
– 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
– 74.300 Prevajanje in tolmačenje
– 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
– 78.100 Dejavnosti pri iskanju zaposlitve
– 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
– 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
– 82.200 Dejavnost klicnih centrov
– 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
– 84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
– 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
– 85.310 Srednješolsko splošno izobraževanje
– 85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
– 85.421 Višješolsko izobraževanje
– 85.422 Visokošolsko izobraževanje
– 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
– 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
– 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
– 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
– 90.030 Umetniško ustvarjanje
– 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
– 94.120 Dejavnost strokovnih združenj
– 96.090 Druge storitvene dejavnosti, druge nerazvrščene.«
3. člen 
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen 
Družba ima direktorja. Direktor vodi poslovanje družbe in jo zastopa.
Za direktorja družbe je lahko imenovan kandidat, ki poleg zakonskih izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima najmanj univerzitetno ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem /druga stopnja/,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 3 leta ustreznih vodstvenih izkušenj,
– da pozna delo in področja delovanja družbe, kar izkaže ob prijavi na razpis s predložitvijo programa dela in vizije delovanja družbe za prihodnje obdobje.
Postopek imenovanja direktorja opravi komisija, ki jo sestavljajo člani nadzornega sveta družbe. Naloge komisije so:
– priprava javnega razpisa in njegova objava v javno informacijskem sredstvu največ 60 in najmanj 30 dni pred potekom mandata direktorja,
– obravnava prijav ter ugotovitev, kateri od kandidatov izpolnjujejo pogoje za imenovanje direktorja,
– izvedba razgovorov s kandidati,
– imenovanje direktorja s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti.
O datumu poteka mandata direktorju mora direktor obvestiti nadzorni svet najmanj 90 dni pred potekom svojega mandata. Če direktorju preneha mandat iz kateregakoli razloga ali če nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, nadzorni svet izmed zaposlenih strokovnih delavcev družbe, ki poznajo njeno delovanje ali izmed na razpis prijavljenih kandidatov imenuje vršilca dolžnosti direktorja, vendar največ za čas trajanja postopka imenovanja novega direktorja, toda ne več kot za eno leto.
Nadzorni svet lahko direktorja kadarkoli odpokliče.«
4. člen 
Dosedanja 14. in 15. člen se črtata.
Dosedanji 16., 17. in 18. člen se preštevilčijo tako, da postanejo 14., 15. in 16. člen.
5. člen 
Dosedanji 18.a člen se preštevilči tako, da postane 17. člen in se v četrtem odstavku šesta, sedma in osma alineja črtajo.
6. člen 
Dosedanji 19. člen se preštevilči tako, da postane 18. člen in se v njem spremeni sedmi odstavek tako, da se glasi:
»Sedež VSŠ je: Litija.«.
7. člen 
Dosedanji 20. člen se preštevilči tako, da postane 19. člen in se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen 
Strokovni organi VSŠ so:
a) strateški svet
b) ravnatelj
c) predavateljski zbor
č) strokovni aktivi
d) študijska komisija
e) komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti.
Funkcijo ravnatelja VSŠ lahko opravlja tudi direktor družbe.
Glede na potrebe VSŠ lahko ravnatelj VSŠ imenuje pomočnika ravnatelja. Za pomočnika ravnatelja se lahko imenuje oseba, ki izpolnjuje pogoje za ravnatelja. Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj, in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
Glede sestave, pristojnosti in mandata strokovnih organov VSŠ se uporabljajo veljavne določbe področne zakonodaje.«
8. člen 
Dosedanji 21. člen se preštevilči tako, da postane 20. člen in se v njem spremeni šesti odstavek tako, da se glasi:
»Sedež IO je: Litija.«.
9. člen 
Dosedanji 22. člen se preštevilči tako, da postane 21. člen in se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen 
Strokovna organa IO sta:
a) andragoški zbor
b) strokovni aktiv.
Glede sestave, pristojnosti in mandata strokovnih organov IO se uporabljajo veljavne določbe področne zakonodaje.
V skladu s potrebami dela in izvajanja dejavnosti lahko IO ustanovi ali imenuje tudi druge organe, komisije ali vodje izobraževalnih področij.«
10. člen 
Dosedanji 23., 24., 25., 26., 27. in 28. člen se preštevilčijo tako, da postanejo 22., 23., 24., 25., 26. in 27. člen.
11. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 476-1/2023
Litija, dne 22. februarja 2023
Župan 
Občine Litija 
Franc Rokavec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti