Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

Ob-1613/23, Stran 481
Svet Vrtca Vodmat, Korytkova 24, 1000 Ljubljana na podlagi pogojev v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in sklepa 8. redne seje Sveta vrtca Vodmat z dne 28. 2. 2023 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 22. 9. 2023.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Kandidati/-ke naj pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: Svet Vrtca Vodmat, Korytkova 24, 1000 Ljubljana z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za ravnatelja«, v roku 8 dni od dneva objave tega oglasa. Vloga bo štela za pravočasno, če bo s priporočeno pošiljko oddana na pošto zadnji dan roka.
Kandidati/-ke morajo k vlogi priložiti:
– potrdilo o izobrazbi,
– potrdilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu – kandidat/-ka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju (dokazilo o delovnih izkušnjah),
– program vodenja zavoda,
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj.
Kandidati/-ke bodo pisno obveščeni/-e o imenovanju v zakonitem roku.
Svet Vrtca Vodmat 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti