Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

737. Odlok o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani in določitvi njihovih območij (uradno prečiščeno besedilo – UPB1), stran 1967.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) in 94. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18, 17/19 in 180/20 – UPB-2) je občinski svet na 3. redni seji dne 1. 3. 2023 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani in določitvi njihovih območij, ki obsega:
– Odlok o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani in določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 56/00 z dne 22. 6. 2000),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani in določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 55/07 z dne 22. 6. 2007),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani in določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 46/08 z dne 13. 5. 2008),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani in določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 4/15 z dne 19. 1. 2015),
– Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani in določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 7/23 z dne 20. 1. 2023).
Št. 032-0001/2023-22
Dol pri Ljubljani, dne 1. marca 2023
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
Željko Savič 
O D L O K 
o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani in določitvi njihovih območij (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) 
1. člen 
S tem odlokom se za posamezna območja Občine Dol pri Ljubljani ustanovijo vaški odbori (v nadaljevanju: vaški odbori), določijo njihova območja, naloge, način imenovanja, sestava, število članov, način delovanja ter zagotavljanje strokovne pomoči za potrebe vaških odborov.
2. člen 
Ustanovi se sedem vaških odborov, ki zagotavljajo zastopanost vseh naselij:
– vaški odbor za območje naselij Brinje in Beričevo, ki šteje tri člane,
– vaški odbor za območje naselij Dol pri Ljubljani in Videm, ki šteje štiri člane,
– vaški odbor za območje naselij Dolsko, Osredke, Petelinje, Kamnica in Vinje, ki šteje šest članov,
– vaški odbor za območje naselij Klopce, Križevska vas, Vrh pri Dolskem in Zagorica pri Dolskem, ki šteje tri člane,
– vaški odbor za naselje Laze pri Dolskem, ki šteje tri člane,
– vaški odbor za območje naselja Senožeti, ki šteje štiri člane,
– vaški odbor za območje naselij Kleče pri Dolu, Zaboršt pri Dolu, Zajelše in Podgora pri Dolskem, ki šteje štiri člane.
3. člen 
Člane vaških odborov imenuje in razrešuje Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: občinski svet) na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: komisija).
V vaški odbor se imenujejo občani s stalnim prebivališčem na območju, za katerega je vaški odbor ustanovljen. Na podlagi prispelih predlogov pripravi komisija občinskemu svetu predlog za imenovanje.
Komisija poziv za predložitev kandidatov za člane vaškega odbora objavi na spletni strani občine.
Mandat članov vaškega odbora je vezan na mandat članov občinskega sveta.
Članom vaškega odbora pripadajo tri sejnine na leto.
4. člen 
Vaški odbori:
– obravnavajo predloge občanov in drugih, ki se nanašajo na območje njihovega delovanja ter jih posredujejo občinskim organom,
– sodelujejo z društvi ter nevladnimi in drugimi organizacijami z območja delovanja,
– na krajevno primeren način obveščajo občane o svojem delovanju in drugih zadevah, ki se nanašajo na območje,
– sodelujejo pri organizaciji in izvedbi programov in aktivnostih, ki se izvajajo na njihovem območju,
– izvajajo druge naloge na podlagi odločitev pristojnih organov Občine Dol pri Ljubljani in občinskega sveta.
5. člen 
Člani vaškega odbora na prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika vaškega odbora.
6. člen 
Prvo sejo vaškega odbora skliče župan.
Vse ostale seje sklicuje predsednik v primeru njegove odsotnosti pa namestnik predsednika vaškega odbora.
7. člen 
Vaški odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov vaškega odbora. Odločitev vaškega odbora je sprejeta, če je zanjo glasovala več kot polovica navzočih članov vaškega odbora.
8. člen 
Vabilo za sejo vaškega odbora s predlogom dnevnega reda in gradivom se pošlje članom odbora najmanj pet dni pred dnevom določenim za sejo po elektronski poti.
O seji vaškega odbora se piše zapisnik, s katerim se seznani občinski svet tako, da se kopija zapisnika kot informacija predloži gradivu za sejo občinskega sveta.
Seje vaškega odbora se praviloma sklicujejo dvakrat letno oziroma večkrat, če je to potrebno.
9. člen 
Črtan.
10. člen 
Organizacijsko, strokovno in tehnično pomoč ter prostorske pogoje za potrebe vaških odborov zagotavlja občinska uprava Občine Dol pri Ljubljani.
11. člen 
Najkasneje v šestdesetih dneh po sprejemu tega odloka mora občinski svet imenovati vaške odbore.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani in določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 55/07 z dne 22. 6. 2007) vsebuje naslednjo končno določbo: 
2. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani in določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 46/08 z dne 13. 5. 2008) vsebuje naslednjo končno določbo: 
2. člen 
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani in določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 4/15 z dne 19. 1. 2015) vsebuje naslednjo končno določbo: 
8. člen 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavi poziv za predložitev kandidatur za člane volilnih odborov v enem mesecu od uveljavitve tega odloka.
9. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani in določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 7/23 z dne 20. 1. 2023) vsebuje naslednjo končno določbo: 
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti