Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

802. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2023, stran 2088.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4, Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 54/21 in 184/21) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 9. 3. 2023 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Sežana za leto 2023 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Sežana za leto 2023 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna, upravljanje z občinskim premoženjem ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
(1) Proračun Občine Sežana se za leto 2023 določa v višini 24.523.762 EUR.
(2) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do podskupin kontov v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
Znesek v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
21.987.024
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
15.813.238
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
11.207.219
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
9.175.219
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.632.000
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
400.000
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
4.606.019
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
2.714.578
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
20.000
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
134.000
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
70.500
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.666.941
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
835.520
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
375.520
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
460.000
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
5.350
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
5.350
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
5.080.644
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
2.815.426
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
2.265.218
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
252.272
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
252.272
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
23.450.486
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
5.421.257
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
1.502.170
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
240.718
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
3.411.402
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
226.000
409
REZERVE
40.967
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
8.164.236
410
SUBVENCIJE
317.000
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
3.556.500
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
335.902
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
3.954.834
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
9.269.992
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
9.269.992
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
595.001
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
175.360
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
419.641
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–1.463.462
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
2.000.000
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
2.000.000
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.073.276
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
1.073.276
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)
–536.738
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
926.724
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.463.462
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
536.738
(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
(4) Sestavni del proračuna je tudi načrt razvojnih programov za obdobje 2023–2026. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
(5) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov ter načrt razvojnih programov sta prilogi tega odloka in se objavita na spletni strani Občine Sežana.
(6) V okviru proračuna deluje sklad proračunske rezerve, oblikovan po Zakonu o javnih financah.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
(1) V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
(2) Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance, in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in tega odloka.
(3) Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
(4) Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene. Proračunski uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidena v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.
(5) Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo preveriti in potrditi javni uslužbenci občinske uprave, ki so zadolženi za posamezno področje izvrševanja proračuna.
(6) Skrbnike proračunskih postavk s sklepom določi župan.
(7) Za zakonito in namensko uporabo sredstev iz proračuna odgovarja odgovorni organ oziroma odgovorna oseba prejemnika sredstev.
4. člen 
(izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti) 
(1) Krajevne skupnosti lahko prevzemajo obveznosti le v okviru planiranih sredstev krajevnih skupnosti. Za prevzemanje obveznosti do višine 20.000 EUR brez davka na dodano vrednost ni potrebno soglasje župana, nad tem zneskom pa je potrebno pred prevzemanjem obveznosti pridobiti soglasje župana.
(2) Krajevne skupnosti lahko izvajajo v breme sredstev krajevne skupnosti le tiste naloge, ki ne presegajo vrednosti 40.000 EUR brez davka na dodano vrednost.
(3) Krajevne skupnosti morajo pred prevzemom obveznosti v vrednosti nad 2.500 EUR brez davka na dodano vrednost za blago in storitve ter nad vrednostjo 5.000 EUR brez davka na dodano vrednost za gradnje izvesti postopek zbiranja ponudb najmanj treh ponudnikov.
(4) Pred oddajo naročila iz prejšnjega odstavka morajo krajevne skupnosti pridobiti pisno soglasje občinske uprave. Soglasje občinske uprave morajo krajevne skupnosti pridobiti tudi k potrditvi oziroma naročilu dodatnih, naknadnih oziroma več del.
(5) V primeru, da občinska uprava ali organ, pristojen za nadzor, ugotovi, da krajevna skupnost uporablja sredstva nenamensko oziroma v nasprotju s predpisi, o tem obvesti župana, ki lahko začasno odredi ustavitev financiranja krajevne skupnosti iz sredstev proračuna do odprave nepravilnosti.
(6) Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti se smiselno uporabljajo tudi ostala določila tega odloka.
5. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
(1) Za posamezen investicijski projekt, za katerega je potrjena investicijska dokumentacija in se financira preko več let, je možno razpisati javno naročilo za celotno vrednost projekta in prevzeti obveznosti do višine sredstev, določenih v načrtu razvojnih programov.
(2) Za posamezni investicijski projekt se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta in predvidena v načrtu razvojnih programov. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih z naslova investicijskih odhodkov in investicijskih transferov, ne smejo presegati 80 % sredstev skupine odhodkov 42 in 43 v bilanci proračuna.
(3) Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih z naslova tekočih odhodkov (izdatkov za blago in storitve) in tekočih transferov, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih z naslova tekočih odhodkov (izdatkov za blago in storitve) in tekočih transferov, ne smejo presegati 50 % sredstev, zagotovljenih v sprejetem letnem proračunu znotraj podprograma neposrednega uporabnika.
(4) Omejitve se ne nanašajo na prevzemanje obveznosti:
– z naslova prevzemanja obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika,
– prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, ki so nujna za operativno delovanje neposrednih uporabnikov,
– prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev donatorjev.
(5) Obveznosti po prejšnjih odstavkih, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključujejo v proračun leta, na katero se nanašajo.
6. člen 
(proračunski sklad) 
(1) Sredstva proračunske rezerve se izločijo v višini, določeni s proračunom. Sredstva se izločajo mesečno po dvanajstinah. Sredstva rezerve se uporabljajo za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni ter druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
(2) O uporabi proračunske rezerve do višine 20.000 EUR odloča župan na predlog občinske uprave in o uporabi sredstev pisno obvesti občinski svet. O uporabi sredstev nad višino 20.000 EUR odloča občinski svet s posebnim odlokom.
7. člen 
(plačevanje obveznosti) 
(1) Za plačevanje obveznosti iz občinskega proračuna veljajo enaki roki, kot se za posamezne namene porabe določijo v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.
(2) Neposredni uporabniki proračuna plačujejo obveznosti za že opravljene nabave blaga, storitev in gradbenih del.
(3) Dogovarjanje o predplačilih je možno s soglasjem župana le izjemoma, in sicer ob primernem zavarovanju predplačil, v skladu s predpisi, ki veljajo za področje javnih financ.
(4) V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno zagotavljajo za zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v posebnem delu proračuna in za minimalni obseg nalog, ki še omogoča delovanje uporabnikov.
(5) Odredbodajalec sredstev proračuna je župan oziroma druga oseba, ki jo pooblasti župan.
(6) Predsedniki svetov krajevnih skupnosti so odredbodajalci za sredstva krajevnih skupnosti, ob upoštevanju omejitev iz 3. člena tega odloka.
8. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
(1) Namenski prihodki proračuna za leto 2023 so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena in prvem odstavku 80. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, ki se uporabijo za odhodke bilance prihodkov in odhodkov ali za izdatke v računu financiranja:
– požarna taksa, ki se nameni za investicije v zagotavljanje protipožarne varnosti,
– namenska sredstva sofinanciranja projektov,
– komunalni prispevek, ki se uporablja za gradnjo komunalne opreme, vključno iz naslova pogodb o sovlaganju v komunalno infrastrukturo,
– turistična taksa, ki se nameni za spodbujanje razvoja turizma,
– koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se nameni za izvajanje ukrepov varstva okolja in vlaganj v naravne vire,
– sredstva koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo, ki se uporabljajo za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in turistično infrastrukturo,
– namenska sredstva so tudi druga sredstva, ki jih občina prejme namensko za financiranje določenih nalog.
(2) Sredstva okoljskih dajatev, ki so na podlagi zakona, ki ureja varstvo okolja, predpisane zaradi obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami in zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, ki so infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne občinske gospodarske službe varstva okolja in so prihodek proračuna občine, se lahko porabijo le za:
– gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov in
– zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(3) Namenska sredstva so tudi lastna sredstva krajevnih skupnosti oziroma vsi prihodki krajevnih skupnosti, ki niso zagotovljeni iz občinskega proračuna, kot so donacije, prihodki od premoženja, prihodki od prodaje blaga in storitev, prihodki od obresti in drugi izvirni prihodki krajevnih skupnosti.
(4) V primeru, da so namenska sredstva vplačana v nižjem obsegu kot je izkazano v proračunu, neposredni uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo do višine dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih prejemkov.
(5) Če so namenski prihodki vplačani v proračun v večjem obsegu, kot so načrtovani v sprejetem proračunu občine, neposredni uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu občine.
(6) Namenska sredstva, ki niso bila porabljena, se prenesejo v proračun naslednjega leta.
9. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
(1) Med posameznimi proračunskimi postavkami se sredstva lahko prerazporejajo:
– največ do višine 300.000,00 EUR med postavkami, kjer so opredeljeni investicijski nameni porabe ter
– največ do višine 100.000,00 EUR iz postavk, kjer so opredeljeni tekoči oziroma investicijski nameni porabe na postavke, kjer so opredeljeni tekoči nameni porabe.
(2) O prerazporeditvi odloča župan. O izvršenih prerazporeditvah sredstev mora župan poročati občinskemu svetu, in sicer v mesecu septembru za prvo polletje in z zaključnim računom.
(3) Znotraj proračunskih postavk se sredstva lahko prerazporejajo oziroma določajo novi konti. Na podlagi sklepa župana lahko finančna služba znotraj posamezne proračunske postavke prerazporeja sredstva med konti v okviru iste proračunske postavke in odpira nove konte zaradi pravilnega knjiženja.
(4) Predsedniki svetov krajevnih skupnosti lahko prerazporejajo sredstva v okviru sprejetega finančnega načrta krajevne skupnosti, v kolikor se v teku finančnega načrta ugotovi, da je potrebno zagotoviti dodatna sredstva, ki so nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev. Dodatni odhodki se pokrivajo v breme drugih postavk finančnega načrta krajevnih skupnosti.
10. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov in proračunskih postavk) 
(1) Župan lahko spreminja vrednost projektov, ki so uvrščeni v načrtu razvojnih programov.
(2) Župan lahko spreminja naziv projektov, ki so uvrščeni v načrtu razvojnih programov ali naziv proračunskih postavk, v kolikor je to potrebno zaradi črpanja namenskih sredstev sofinanciranja projektov.
(3) Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
(4) Če se po sprejemu proračuna spremeni ali sprejme nov predpis, na osnovi katerega nastanejo nove obveznosti za občinski proračun, je župan dolžan določiti na odhodkovni strani novo proračunsko postavko, za katero se sredstva zagotovijo v okviru večjih prihodkov ali s prerazporeditvijo sredstev. Župan vključi nove obveznosti s sklepom tako, da se odpre nova proračunska postavka in opredeli višina sredstev za nov namen.
(5) Investicijsko dokumentacijo potrjuje župan.
11. člen 
(načrt ravnanja s stvarnim premoženjem) 
(1) Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine sprejme občinski svet na predlog župana, razen v primeru iz drugega odstavka tega člena.
(2) Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine pod zneskom 10.000 EUR in načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine, v katerega se uvrsti posamično premično premoženje nad vrednostjo 10.000 EUR, sprejme župan.
(3) Načrti ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem se lahko med letom spreminjajo in dopolnjujejo.
(4) V primeru spremenjenih prostorskih potreb, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, se lahko sklepajo pravni posli, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem.
(5) Skupna vrednost poslov iz prejšnjega odstavka tega člena lahko znaša največ 20 % skupne vrednosti načrta pridobivanja nepremičnega premoženja in načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem. Skupno vrednost pravnih poslov lahko vsako leto določi občinski svet na predlog župana v 30 dneh po sprejetju proračuna.
12. člen 
(druge pristojnosti) 
(1) O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem občine odloči in sklene pravni posel župan oziroma od njega pooblaščena oseba v skladu z določili zakona, ki ureja stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
(2) Župan oziroma pooblaščena oseba odloča tudi:
– o uporabi splošne proračunske rezerve za premalo predvidene odhodke in nepredvidene odhodke, ki so nujna za izvrševanje zakonskih in pogodbenih obveznosti;
– o začasni vezavi tekočih likvidnih sredstev zaradi ohranitve realne vrednosti;
– v primeru neenakomernega pritekanja prejemkov odloča o likvidnostni zadolžitvi proračuna do višine največ 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna;
– o likvidnostni zadolžitvi občine nad 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna v primeru sredstev sofinanciranja investicij iz proračuna Evropske unije, kjer se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev;
– v drugih primerih, ko to določa zakon, Statut Občine Sežana in ta odlok.
13. člen 
(odpis dolgov) 
(1) Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine 1.000 EUR v posamičnem primeru, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi neunovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.
(2) Župan lahko odpiše plačilo dolga ne glede na vrednost v primeru:
– da je dolg že zastaral;
– da ni več pravnih možnosti za izterjavo terjatve zaradi prenehanja pravne osebe v stečajnem ali drugem postopku;
– da je bil v postopku osebnega stečaja izdan sklep o odpustu obveznosti;
– da je zapuščina ostala brez dedičev;
– da terjatev ni bila pravočasno prijavljena v stečajnem postopku;
– dejanja s podobnim razlogom.
(3) Kot dolg iz predhodnih odstavkov tega člena se ne šteje dolg do občine iz naslova obveznih dajatev.
(4) Svet krajevne skupnosti lahko odpiše plačilo dolga do višine 1.000 EUR v posamičnem primeru, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi neunovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati. Svet krajevne skupnosti lahko odpiše dolg ne glede na vrednost iz razlogov, navedenih v drugem odstavku tega člena.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA 
14. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
Občina se lahko v letu 2023 dolgoročno zadolži do višine 2.000.000 EUR skladno z določili zakona, ki ureja financiranje občin, za investicije, predvidene v občinskem proračunu za leto 2023.
V. KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
(začasno financiranje v letu 2024) 
Če bo začasno financiranje Občine Sežana v letu 2024 potrebno, se v tem obdobju uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
16. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-3/2023-10
Sežana, dne 9. marca 2023
Župan 
Občine Sežana 
Andrej Sila 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti