Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

793. Odlok o rebalansu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2023 št. 1, stran 2081.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB, 6/13, 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 3. redni seji dne 2. marca 2023 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2023 št. 1 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2023 (Uradni list RS, št. 142/22) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Rebalans proračun 2023
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
6.148.757
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.704.366
70
DAVČNI PRIHODKI
4.371.286
700 Davki na dohodek in dobiček
3.980.446
703 Davki na premoženje
227.910
704 Domači davki na blago in storitve
162.930
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
333.080
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
164.730
711 Takse in pristojbine
10.000
712 Globe in druge denarne kazni
30.150
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
3.200
714 Drugi nedavčni prihodki
125.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI
195.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
18.000
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
177.000
73
PREJETE DONACIJE
200
730 Prejete donacije iz domačih virov
200
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.249.191
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.249.191
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.461.287
40
TEKOČI ODHODKI
1.467.250
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
436.280
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
60.380
402 Izdatki za blago in storitve
881.790
403 Plačila domačih obresti
39.500
409 Rezerve
49.300
41
TEKOČI TRANSFERI
2.859.500
410 Subvencije
141.200
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.310.700
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
205.800
413 Drugi tekoči domači transferi
1.201.800
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
2.869.537
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.869.537
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
265.000
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
214.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
51.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–1.312.530
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
105.000
55
ODPLAČILA DOLGA
105.000
550 Odplačila domačega dolga
105.000
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali +
–1.417.530
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–105.000
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.312.530
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.417.530
9009 Splošni sklad in drugo – ali 0 ali +
« 
2. člen 
Spremeni se prvi odstavek 9. člena tako, da se glasi:
»Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2023 lahko zadolži do višine 0 eurov.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0012/2022-9
Velike Lašče, dne 2. marca 2023
Župan 
Občine Velike Lašče 
Matjaž Hočevar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti