Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

723. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o določitvi pravil o omogočanju dostopnosti sredstev za gnojenje EU na trgu, stran 1799.

  
Na podlagi d28.b člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2 in 18/23) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju uredbe (EU) o določitvi pravil o omogočanju dostopnosti sredstev za gnojenje EU na trgu 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa pristojne organe, nadzor, prekrške in sankcije za izvajanje Uredbe (EU) 2019/1009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o določitvi pravil o omogočanju dostopnosti sredstev za gnojenje EU na trgu, spremembi uredb (ES) št. 1069/2009 in (ES) št. 1107/2009 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2003/2003 (UL L št. 170 z dne 25. 6. 2019, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2022/1519 z dne 5. maja 2022 o spremembi Uredbe (EU) 2019/1009 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev, ki se uporabljajo za sredstva za gnojenje EU, ki vsebujejo inhibirajoče spojine, in za naknadno obdelavo digestata (UL L št. 236 z dne 13. 9. 2022, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2019/1009/EU) in te uredbe v delu, ki se nanaša na obveznosti priglašenih organov, proizvajalcev, pooblaščenih zastopnikov in uvoznikov.
2. člen 
(jezik) 
Za izvajanje sedmega odstavka 6. člena, četrtega odstavka 8. člena, drugega odstavka 16. člena, Priloge III in Priloge V Uredbe 2019/1009/EU morajo biti informacije v slovenskem jeziku.
II. PRIGLASITVENI ORGAN IN PRISTOJNI ORGAN 
3. člen 
(priglasitveni organ in pristojni organ) 
(1) Priglasitveni organ iz 21., 26., 27., 28., 30. in 34. člena Uredbe 2019/1009/EU je ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Pristojni organ za izvajanje 20. in 23. člena, drugega odstavka 30. člena ter 31. člena Uredbe 2019/1009/EU je ministrstvo.
III. NADZOR 
4. člen 
(organ za nadzor trga) 
Pristojni organ za izvajanje nadzora nad izvajanjem Uredbe 2019/1009/EU in te uredbe je inšpekcija, pristojna za kmetijstvo.
IV. KAZENSKE DOLOČBE 
5. člen 
(prekrški, ki se nanašajo na proizvajalca) 
(1) Z globo od 3.000 do 40.000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti kot proizvajalec:
1. pri dajanju sredstev za gnojenje EU na trg ne zagotovi, da so ta sredstva za gnojenje načrtovana in proizvedena v skladu z zahtevami iz Priloge I in Priloge II Uredbe 2019/1009/EU (prvi odstavek 6. člena Uredbe 2019/1009/EU);
2. pred dajanjem sredstev za gnojenje EU na trg ne pripravi tehnične dokumentacije in izvede ustreznega postopka ugotavljanja skladnosti iz 15. člena Uredbe 2019/1009/EU (drugi odstavek 6. člena Uredbe 2019/1009/EU);
3. ne hrani tehnične dokumentacije in izjave EU o skladnosti še pet let po tem, ko je bilo sredstvo za gnojenje EU, za katero veljajo ti dokumenti, dano na trg, ali drugim gospodarskim subjektom na zahtevo ne predloži kopije izjave EU o skladnosti (tretji odstavek 6. člena Uredbe 2019/1009/EU);
4. ne zagotovi, da se pri serijski proizvodnji sredstev za gnojenje EU izvajajo postopki za ohranjanje skladnosti z Uredbo 2019/1009/EU, ali ne upošteva ustreznih sprememb proizvodnega postopka ali lastnosti teh sredstev za gnojenje EU ter sprememb harmoniziranih standardov, skupnih specifikacij iz 14. člena Uredbe 2019/1009/EU ali drugih tehničnih specifikacij, v skladu s katerimi se potrdi ali preverja skladnost sredstva za gnojenje EU (četrti odstavek 6. člena Uredbe 2019/1009/EU);
5. ne testira vzorcev sredstev za gnojenje EU, ki so dostopni na trgu, kadar je to primerno glede na delovanje sredstva za gnojenje EU ali glede na tveganja, ki jih sredstvo za gnojenje pomeni, ali ne preiskuje pritožb ali ne vodi registra pritožb, neskladnih sredstev za gnojenje EU in odpoklica takih sredstev za gnojenje EU ali o vsem tovrstnem spremljanju ne obvešča distributerjev (četrti odstavek 6. člena Uredbe 2019/1009/EU);
6. ne zagotovi, da je na embalaži sredstev za gnojenje EU, ki jih je dal na trg, navedena številka tipa, serijska številka ali kateri koli drug element, ki omogoča njihovo identifikacijo, ali da so, kadar se sredstva za gnojenje EU dobavljajo brez embalaže, zahtevane informacije navedene v dokumentu, ki je priložen vsakemu sredstvu za gnojenje (peti odstavek 6. člena Uredbe 2019/1009/EU);
7. na embalaži sredstva za gnojenje EU, ali kadar se sredstvo za gnojenje EU dobavlja brez embalaže, v dokumentu, ki je priložen sredstvu za gnojenje EU, ne navede imena, registriranega trgovskega imena ali registrirane blagovne znamke in poštnega naslova, na katerem je dosegljiv, ali v poštnem naslovu ne navede enotne kontaktne točke, na kateri je proizvajalec dosegljiv, ali informacije niso v jeziku iz 2. člena te uredbe ali informacije niso jasne, razumljive ali čitljive (šesti odstavek 6. člena Uredbe 2019/1009/EU);
8. ne zagotovi, da so sredstvu za gnojenje EU priložene informacije, zahtevane v skladu s Prilogo III Uredbe 2019/1009/EU, na etiketi ali podatkovnem listu, ali etiketa oziroma podatkovni list nista na voljo za pregled, ko je sredstvo za gnojenje EU dostopno na trgu, ali informacije niso v jeziku iz 2. člena te uredbe ali informacije niso jasne, razumljive ali čitljive (sedmi odstavek 6. člena Uredbe 2019/1009/EU);
9. nemudoma ne sprejme potrebnih korektivnih ukrepov, da bi se zagotovila skladnost tega sredstva za gnojenje EU, ali ga ne umakne ali odpokliče, če meni ali utemeljeno domneva, da sredstvo za gnojenje EU, ki ga je dal na trg, ni skladno z Uredbo 2019/1009/EU (osmi odstavek 6. člena Uredbe 2019/1009/EU);
10. takoj ne obvesti pristojnih nacionalnih organov držav članic, v katerih je omogočil dostopnost sredstva za gnojenje EU na trgu, in jim ne predloži podrobnih informacij, če menijo ali utemeljeno domnevajo, da sredstvo za gnojenje EU, ki ga je dal na trg, pomeni tveganje za zdravje ljudi, živali ali rastlin, varnost ali okolje (osmi odstavek 6. člena Uredbe 2019/1009/EU), ali
11. pristojnemu organu iz prejšnjega člena na njegovo utemeljeno zahtevo ne predloži vseh potrebnih informacij ali dokumentacije za izkazovanje skladnosti sredstva za gnojenje z Uredbo 2019/1009/EU ali z njim ne sodeluje pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je preprečiti tveganja, ki jih pomeni sredstvo za gnojenje EU, ki ga je dal na trg (deveti odstavek 6. člena Uredbe 2019/1009/EU).
(2) Z globo od 2.000 do 15.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost kot proizvajalec.
(3) Z globo od 1.200 do 4.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
6. člen 
(prekrški, ki se nanašajo na pooblaščenega zastopnika) 
(1) Z globo od 3.000 do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti kot pooblaščeni zastopnik ravna v nasprotju z drugim odstavkom 7. člena Uredbe 2019/1009/EU.
(2) Z globo od 2.000 do 15.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost kot pooblaščeni zastopnik.
(3) Z globo od 1.200 do 4.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
7. člen 
(prekrški, ki se nanašajo na uvoznika) 
(1) Z globo od 3.000 do 40.000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti kot uvoznik:
1. daje na trg sredstva za gnojenje, ki niso skladna s pravili EU (prvi odstavek 8. člena Uredbe 2019/1009/EU);
2. pred dajanjem sredstva za gnojenje EU na trg ne zagotovi, da je proizvajalec izvedel ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti iz 15. člena Uredbe 2019/1009/EU, ali ne zagotovi, da je proizvajalec pripravil tehnično dokumentacijo, ali ne zagotovi, da so sredstvu za gnojenje EU priloženi zahtevani dokumenti, ter ne zagotovi, da je proizvajalec izpolnil zahteve iz petega in šestega odstavka 6. člena Uredbe 2019/1009/EU (drugi odstavek 8. člena Uredbe 2019/1009/EU);
3. da na trg sredstvo za gnojenje EU, za katero meni ali utemeljeno domneva, da ni skladno z Uredbo 2019/1009/EU, ali ga da na trg pred tem, ko je bila zagotovljena njegova skladnost, ali ne obvesti proizvajalca in pristojnega organa iz 4. člena te uredbe, da sredstvo za gnojenje EU pomeni tveganje za zdravje ljudi, živali ali rastlin, varnost ali okolje (drugi odstavek 8. člena Uredbe 2019/1009/EU);
4. na embalaži sredstva za gnojenje EU ali v dokumentu, ki je priložen sredstvu za gnojenje EU, ne navede imena, registriranega trgovskega imena ali registrirane blagovne znamke in poštnega naslova, na katerem je dosegljiv, ali kontaktni podatki niso v jeziku, ki je določen v 2. členu te uredbe (tretji odstavek 8. člena Uredbe 2019/1009/EU);
5. ne zagotovi, da so sredstvom za gnojenje EU priložene informacije, zahtevane v skladu s Prilogo III Uredbe 2019/1009/EU, ali ne da na voljo etikete ali podatkovnega lista za pregled, ko je sredstvo za gnojenje EU dostopno na trgu, ali te informacije niso v jeziku, ki je določen v 2. členu te uredbe (četrti odstavek 8. člena Uredbe 2019/1009/EU);
6. ne zagotovi, da pogoji skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo skladnosti sredstva za gnojenje EU z zahtevami iz Priloge I ali Priloge III Uredbe 2019/1009/EU (peti odstavek 8. člena Uredbe 2019/1009/EU);
7. ne testira vzorcev sredstev za gnojenje EU, ki so dostopna na trgu, ali ne preiskuje pritožb ali ne vodi registra pritožb, neskladnih sredstev za gnojenje EU in odpoklica takih sredstev za gnojenje EU ali o vsem tovrstnem spremljanju ne obvešča distributerjev (šesti odstavek 8. člena Uredbe 2019/1009/EU);
8. nemudoma ne sprejme potrebnih korektivnih ukrepov, da zagotovi skladnost tega sredstva za gnojenje EU, ali ga po potrebi ne umakne oziroma odpokliče (sedmi odstavek 8. člena Uredbe 2019/1009/EU);
9. takoj ne obvesti pristojnih nacionalnih organov držav članic, v katerih je omogočil dostopnost sredstva za gnojenje EU na trgu, ali jim ne predloži podrobnih informacij, če meni ali utemeljeno domneva, da sredstvo za gnojenje EU, ki ga je dal na trg, pomeni tveganje za zdravje ljudi, živali ali rastlin, varnost ali okolje (sedmi odstavek 8. člena Uredbe 2019/1009/EU);
10. pet let po tem, ko je bilo sredstvo za gnojenje EU dano na trg, ne hrani kopije izjave EU o skladnosti ali ne zagotovi, da je tehnična dokumentacija na voljo nadzornim organom ali drugim gospodarskim subjektom (osmi odstavek 8. člena Uredbe 2019/1009/EU);
11. pristojnemu organu iz 4. člena te uredbe na njegovo utemeljeno zahtevo ne predloži vseh potrebnih informacij ali dokumentacije za izkazovanje skladnosti sredstva za gnojenje EU z Uredbo 2019/1009/EU ali z njim ne sodeluje pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je preprečiti tveganja, ki jih pomeni sredstvo za gnojenje EU, ki ga je dal na trg (deveti odstavek 8. člena Uredbe 2019/1009/EU);
12. pakira ali prepakira sredstvo za gnojenje EU in ne zagotovi, da se na embalaži navedejo podatki: ʺzapakiralʺ ali ʺprepakiralʺ, distributerjevo ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in poštni naslov, ali ne hrani vzorca originalnih informacij iz sedmega odstavka 6. člena oziroma četrtega odstavka 8. člena Uredbe 2019/1009/EU ali ne poskrbi, da je originalna informacija še pet let po tem, ko se omogoči dostopnost sredstva za gnojenje EU na trgu, na voljo organom za nadzor trga (11. člen Uredbe 2019/1009/EU).
(2) Z globo od 2.000 do 15.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost kot uvoznik.
(3) Z globo od 1.200 do 4.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
8. člen 
(prekrški, ki se nanašajo na distributerja) 
(1) Z globo od 1.200 do 3.000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti kot distributer:
1. pri omogočanju dostopnosti sredstva za gnojenje EU na trgu skrbno ne upošteva zahtev iz Uredbe 2019/1009/EU (prvi odstavek 9. člena Uredbe 2019/1009/EU);
2. pred omogočanjem dostopnosti sredstva za gnojenje EU na trgu ne preveri, ali so temu sredstvu priloženi zahtevani dokumenti, vključno z informacijami iz sedmega odstavka 6. člena ali četrtega odstavka 8. člena Uredbe 2019/1009/EU, ali priloženi dokumenti niso v jeziku, ki ga brez težav razumejo končni uporabniki v državi članici, v kateri bo sredstvo za gnojenje EU dostopno na trgu, ali ne preveri, ali sta proizvajalec ali uvoznik izpolnila zahteve iz petega in šestega odstavka 6. člena oziroma tretjega odstavka 8. člena Uredbe 2019/1009/EU (drugi odstavek 9. člena Uredbe 2019/1009/EU);
3. ne zagotovi, da pogoji skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo skladnosti sredstva za gnojenje EU z zahtevami iz Priloge I ali Priloge III Uredbe 2019/1009/EU (tretji odstavek 9. člena Uredbe 2019/1009/EU);
4. ne zagotovi sprejetja potrebnih korektivnih ukrepov, s katerimi doseže skladnost tega sredstva za gnojenje EU, ali ga ne umakne ali odpokliče, če meni ali utemeljeno domneva, da sredstvo za gnojenje EU, katerega dostopnost na trgu je omogočil, ni skladno z Uredbo 2019/1009/EU (četrti odstavek 9. člena Uredbe 2019/1009/EU);
5. takoj ne obvesti pristojnih nacionalnih organov držav članic, v katerih je omogočil dostopnost sredstva za gnojenje EU na trgu, ali jim ne predloži podrobnih informacij, če meni ali utemeljeno domneva, da sredstvo za gnojenje EU, katerega dostopnost na trgu je omogočil, pomeni tveganje za zdravje ljudi, živali ali rastlin, varnost ali okolje (četrti odstavek 9. člena Uredbe 2019/1009/EU);
6. pristojnemu organu iz 4. člena te uredbe na njegovo utemeljeno zahtevo ne predloži vseh potrebnih informacij ali dokumentacije za izkazovanje skladnosti sredstva za gnojenje EU z Uredbo 2019/1009/EU ali z njim ne sodeluje pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je preprečiti tveganja, ki jih pomenijo sredstva za gnojenje EU (peti odstavek 9. člena Uredbe 2019/1009/EU);
7. pakira ali prepakira sredstvo za gnojenje EU in ne zagotovi, da se na embalaži navedejo podatki: ʺzapakiralʺ ali ʺprepakiralʺ, distributerjevo ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in poštni naslov, ali ne hrani vzorca originalnih informacij iz sedmega odstavka 6. člena oziroma četrtega odstavka 8. člena Uredbe 2019/1009/EU ali ne poskrbi, da je originalna informacija še pet let po tem, ko se omogoči dostopnost sredstva za gnojenje EU na trgu, na voljo organom za nadzor trga (11. člen Uredbe 2019/1009/EU).
(2) Z globo od 800 do 3.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost kot distributer.
(3) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
9. člen 
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku) 
Za prekrške iz te uredbe se sme v hitrem postopku izreči tudi globa v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s to uredbo, razen za prekrške, ki so določeni kot kršitev 2. člena te uredbe.
V. KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-82/2023
Ljubljana, dne 9. marca 2023
EVA 2021-2330-0043
Vlada Republike Slovenije 
Tanja Fajon 
podpredsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti