Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

747. Letni program športa v Občini Kanal ob Soči za leto 2023, stran 1974.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20, 3/22 – ZDeb), 3. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 51/21) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 3. redni seji dne 28. 2. 2023 sprejel
L E T N I   P R O G R A M   Š P O R T A 
v Občini Kanal ob Soči za leto 2023 
1. člen 
(vsebina) 
Občina Kanal ob Soči (v nadaljevanju: občina) v skladu z razvojnimi načrti občine in razpoložljivimi sredstvi proračuna ter s kadrovskimi in prostorskimi razmerami v športu z Letnim programom športa v Občini Kanal ob Soči za leto 2023 (v nadaljevanju: LPŠ) določi:
– športne programe in področja, ki se v letu 2023 sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje športnih programov in področij,
– obseg športnih programov in področij.
2. člen 
(programi in področja športa) 
V letu 2023 se iz sredstev proračuna občine sofinancirajo naslednji programi in področja športa:
ŠPORTNI PROGRAMI:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine v zavodih VIZ (ŠV-VIZ):
– promocijski programi Naučimo se plavati (NSP) in Šolska športna tekmovanja (ŠŠT). 
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠV-PRO):
– celoletni prostočasni in pripravljalni športni programi za otroke in mladino. 
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠV-USM):
– celoletni tekmovalni programi za otroke in mladino ter dodatni programi kategoriziranih športnikov. 
– kakovostni šport odrasli (KŠ):
– celoletni tekmovalni programi za odrasle in dodatni programi kategoriziranih športnikov. 
– športna rekreacija (RE) in šport starejših (ŠSTA):
– celoletni športnorekreativni programi za odrasle in starejše. 
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI:
– upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo.
RAZVOJNE NALOGE V ŠPORTU:
– izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu.
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
– delovanje športnih društev.
ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA:
– organizacija in izvedba lokalno pomembnih športnih prireditev.
3. člen 
(višina proračunskih sredstev) 
Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom o proračunu občine za leto 2023, in sicer:
PODROČJA ŠPORTA; SOFINANCIRANA Z JE
p. p.
2023
sredstva
 %
 % abs.
ŠV-VIZ
športni programi v zavodih VIZ: NSP, ŠŠT
4180230
2.000,00 €
3,55 %
0,95 %
ŠV-PRO
celoletni prostočasni in pripravljalni programi
7.000,00 €
12,44 %
3,32 %
ŠV-USM
celoletni tekmovalni programi otrok in mladine
17.000,00 €
30,21 %
8,06 %
celoletni tekmovalni programi odraslih
9.000,00 €
15,99 %
4,27 %
RE
celoletni športnorekreativni programi odraslih
500,00 €
0,89 %
0,24 %
ŠSTA
celoletni športnorekreativni programi starejših
RAZVOJ
izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu
750,00 €
1,33 %
0,36 %
ORG
delovanje športnih društev
12.030,00 €
21,38 %
5,70 %
PRIR
lokalno pomembne športne prireditve 
8.000,00 €
14,21 %
3,79 %
SOFINANCIRANJE PODROČIJ ŠPORTA Z JR:
56.280,00 €
100,00 %
26,68 %
PODROČJA ŠPORTA; NISO PREDMET JR
p. p.
sredstva
 %
 % abs.
OBJEKTI
upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo
4180250
154.669,40 €
100,00 %
73,32 %
SOFINANCIRANJE DRUGIH PODROČIJ ŠPORTA:
154.669,40 €
100,00 %
73,32 %
SKUPAJ PODROČJE ŠPORTA:
210.949,40 €
100,00 %
4. člen
(obseg športnih programov in področij) 
Športni programi, razvojne naloge, organiziranost in lokalne športne prireditve iz 2. člena tega LPŠ se sofinancirajo v obsegu, ki je določen s Pogoji in merili za izbiro in vrednotenje LPŠ v Občini Kanal ob Soči.
Športni objekti in površine za šport se sofinancirajo na način in v obsegu kot je predvideno v 3. in 5. členu LPŠ.
5. člen
(načini zagotavljanja sredstev) 
Občina bo sredstva zagotovila na naslednje načine:
– za izvedbo športnih programov, razvojnih nalog, organiziranosti v športu in lokalnih športnih prireditev (p. p. 4180230) na osnovi javnega razpisa (JR) in pogodb o sofinanciranju LPŠ, ki jih z izvajalci podpiše župan.
– za upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo (p. p. 4180250) na osnovi potrjenega proračuna občine in pogodb z upravljavci športnih objektov.
6. člen 
(javni razpis) 
Na osnovi sprejetega LPŠ v občini za leto 2023 bo občinska uprava izvedla postopke v zvezi z izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov/področij športa za leto 2023. Izbor, vrednotenje in sofinanciranje programov/področij se izvede na osnovi Pogojev in meril za izbiro in vrednotenje LPŠ, ki so sestavni del razpisne dokumentacije (JR).
7. člen 
(možnosti prerazporeditve sredstev LPŠ in JR) 
Če komisija za izvedbo javnega razpisa v postopku JR ugotovi, da je število prijav v posameznih razpisanih programih ali področjih manjše od pričakovanj, lahko sredstva prerazporedi na tiste razpisane programe ali področja športa, kjer je število prijav večje od pričakovanj.
8. člen 
(spremembe LPŠ) 
Sprememba občinskega proračuna na področju športa posledično pomeni spremembo LPŠ 2023.
9. člen 
(veljavnost LPŠ) 
LPŠ v Občini Kanal ob Soči za leto 2023 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0002/2023-13
Kanal, dne 28. februarja 2023
Župan 
Občine Kanal 
Miha Stegel 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti