Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

759. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih v Občini Piran in dodatnih ugodnosti za starše, stran 1991.

  
Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 in spremembe), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 in spremembe), in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 3. redni seji dne 28. 2. 2023 sprejel
S K LE P 
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih v Občini Piran in dodatnih ugodnosti za starše 
1. 
Enotne ekonomske cene programov v javnih vrtcih v Občini Piran mesečno na otroka znašajo (v EUR) in se obračunavajo od 1. 4. 2023 dalje:
Vrsta programa
cena 
v EUR
Dnevni programi
– prvo starostno obdobje
683,08
– drugo starostno obdobje
538,74
– v kombiniranem oddelku
608,86
– oddelek s prilagojenim programom za otroke s posebnimi potrebami
1.092,69
Poldnevni programi
– prvo starostno obdobje 
– drugo starostno obdobje 
– v kombiniranem oddelku
546,46 
430,99 
487,09
Mesečni stroški živil, upoštevani v ceni programov, znašajo 52,00 EUR, kar je dnevno 2,48 EUR na otroka. V tem znesku je dnevna vrednost dopoldanske malice 0,64 EUR, kosila 1,38 EUR in popoldanske malice 0,46 EUR. Dnevni stroški živil, korigirani z odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva posamezni plačnik, se odštevajo od prvega naslednjega dne po sporočeni odsotnosti otroka.
Mesečni stroški materiala in storitev na otroka, upoštevani v cenah programa iz prvega odstavka tega člena, znašajo 59 EUR.
2. 
Plačila staršev se določijo na osnovi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 61/10 in spremembe) in se v skladu s tem sklepom staršem obračunavajo s 1. 4. 2023. Plačilo staršev določi Center za socialno delo Piran.
3. 
Za starše otrok, za katere je Občina Piran na podlagi predpisov dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcih in obiskujejo javne vrtce na območju Občine Piran, se plačilo programa dodatno zniža, in sicer:
– v programu prvega starostnega obdobja in oddelku s prilagojenim programom (osnova za plačilo staršev je cena rednega programa, v katerega bi bil uvrščen otrok po svoji starosti) od 2. do 9. dohodkovnega razreda v višini 13 %;
– v programu drugega starostnega obdobja in oddelku s prilagojenim programom (osnova za plačilo staršev je cena rednega programa, v katerega bi bil uvrščen otrok po svoji starosti) od 2. do 9. dohodkovnega razreda v višini 18 %;
– v kombiniranem oddelku od 2. do 9. dohodkovnega razreda v višini 20 %.
4. 
Starši otrok, za katere je Občina Piran na podlagi predpisov dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcih, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi odsotnosti otroka enkrat letno v koledarskem letu. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka en mesec v koledarskem letu. Starši so dolžni pravočasno, to je najmanj 15 dni pred odsotnostjo otroka, o tem obvestiti upravo vrtca. Za rezervacijo plačajo starši 50 % mesečnega prispevka za program, v katerega je bil otrok vključen pred začasno odjavo. Od tega zneska plačila staršev je strošek neporabljenih živil že odštet. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavijo rezervacijo le za najstarejšega otroka.
Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavijo olajšavo iz 4. točke sklepa, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do polne cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom staršev in ceno programa.
5. 
Starši otrok, za katere je Občina Piran na podlagi predpisov dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcih, lahko uveljavijo tudi rezervacijo ob dolgotrajnejši otrokovi odsotnosti zaradi bolezni. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno najmanj dvomesečno odsotnost otroka zaradi bolezni ali poškodbe na podlagi ustreznih zdravniških potrdil. Starši so dolžni najkasneje v 3 dneh po zadnjem dnevu odsotnosti otroka vrtcu dostaviti zdravniško potrdilo. Za čas odsotnosti plačajo starši 50 % mesečnega prispevka za program, v katerega je vključen otrok. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavijo začasno odsotnost zaradi zdravstvenih razlogov le za najstarejšega otroka.
Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavijo olajšavo iz 5. točke sklepa, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med zneskom plačila staršev in ceno programa.
6. 
Staršem otrok, za katere je Občina Piran po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca in imajo otroka vključenega v vrtec v Občini Piran, se ob predložitvi dokazil o reševanju osnovnega stanovanjskega problema z nakupom ali gradnjo nepremičnine na območju Občine Piran ali pa dokazila o plačevanju najemnine za stanovanje, dodatno zniža plačilo vrtca za en dohodkovni razred, in sicer od 2. do vključno 9. dohodkovnega razreda.
Olajšave ne morejo uveljavljati:
– lastniki nepremičnine, ki je ne uporabljajo za bivanje družine,
– upravičenci do subvencije najemnine za stanovanje.
Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, kot jo določa zakon, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolni izjavo o materialni ogroženosti zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita ali plačevanja najemnine, s katerim družina rešuje osnovni stanovanjski problem, mora za znižanje plačila za vrtec, skladno s prvim odstavkom, vlogi priložiti naslednja dokazila:
– v primeru plačevanja stanovanjskega kredita:
– kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju Občine Piran ali gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiše na območju Občine Piran, 
– namensko kreditno pogodbo, 
– potrdilo banke o višini anuitete kredita; 
– v primeru plačevanja najemnine:
– najemno pogodbo, 
– zadnje potrdilo o plačilu najemnine. 
Olajšave po tem sklepu začnejo veljati 1. 4. 2023 in veljajo do preklica.
Za starše, ki uveljavljajo dodatno olajšavo upoštevanja stanovanjskih kreditov in najemnin, se zniža plačilo vrtca za en dohodkovni razred.
7. 
Dejavnost vrtcev občina financira na osnovi letne pogodbe in se obračunava na osnovi:
– stroškov programa na oddelek;
– števila oddelkov in števila otrok po posameznih programih;
– višine prispevka staršev;
– posebnosti posameznega vrtca.
Z uveljavitvijo tega sklepa prenehata veljati Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v vrtcih v Občini Piran 17. 2. 2015 in Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih v Občini Piran z dne 16. 6. 2022.
8. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začne od 1. 4. 2023 dalje.
Št. 602-2/2023
Piran, dne 28. februarja 2023
Župan 
Občine Piran 
Andrej Korenika 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’articolo 28 e il primo comma dell’articolo 31 della Legge sulle scuole dell’infanzia (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 100/05 e successive modifiche), il Regolamento sulla metodologia di formulazione delle tariffe per i programmi delle scuole dell'infanzia che eseguono il servizio pubblico (Gazzetta ufficiale della RS, n. 97/03 e successive modifiche) e l’articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18), nella 3a seduta ordinaria del 28/2/2023 approva la seguente
D E T E R M I N A 
riguardante la definizione delle tariffe dei programmi di educazione prescolare nelle scuole pubbliche dell’infanzia nel Comune di Pirano e ulteriori vantaggi per i genitori 
1. 
Le tariffe effettive unitarie dei programmi d’educazione prescolare nelle scuole dell’infanzia del Comune di Pirano ammontano mensilmente (in Euro) per bambino e si applicano a decorrere dal 1/4/2023:
Tipo di programma
prezzo 
in EUR
Programmi giornalieri
– per i bambini nella prima fascia di età
683,08
– per i bambini nella seconda fascia di età
538,74
– per i bambini nella sezione mista
608,86
– sezione con programma adatto ai bambini con disabilità
1.092,69
Programmi di mezza giornata
– per i bambini nella prima fascia di età
546,46
– per i bambini nella seconda fascia di età
430,99
– per i bambini nella sezione mista
487,09
Gli oneri alimentari mensili, considerati nella tariffa del programma, ammontano a Euro 52,00, vale a dire Euro 2,48 al giorno per bambino. L’importo include il valore della merenda mattutina pari a Euro 0,64, del pranzo pari a Euro 1,38 e della merenda pomeridiana pari a Euro 0,46. Gli oneri della giornata per gli alimenti, corretti per la percentuale contribuita da parte del singolo soggetto pagatore alla tariffa del programma, sono detratti dal primo giorno successivo alla comunicazione dell’assenza del bambino.
I costi mensili del materiale e dei servizi per bambino, inclusi nelle tariffe del programma di cui al primo comma del presente articolo, ammontano a Euro 59,00.
2. 
Le rette a carico dei genitori si stabiliscono ai sensi della Legge sull’attuazione dei diritti garantiti mediante fondi pubblici (Gazzetta ufficiale della RS, n. 61/10 e successive modifiche) e in ragione della presente Determina si applicano a decorrere dal 1/4/2023. L’ammontare della retta sostenuta dai genitori è stabilito dal Centro di assistenza sociale di Pirano.
3. 
Ai genitori dei bambini per i quali in conformità alle norme il Comune di Pirano ha l’obbligo di coprire una parte della tariffa del programma dell'educazione prescolare nelle scuole dell’infanzia, e i cui figli frequentano le stesse nel territorio del Comune di Pirano, il costo del programma è ulteriormente ridotto come segue:
– nel programma per i bambini della prima fascia d’età e nella sezione con programma adattato (la base per il pagamento da parte dei genitori è il prezzo del programma ordinario nel quale è stato classificato il bambino in base alla sua età), dalla 2a fino alla 9a fascia di reddito pari al 13 %;
– nel programma per i bambini della seconda fascia d’età e nella sezione con programma adattato (la base per il pagamento da parte dei genitori è il prezzo del programma ordinario nel quale è stato classificato il bambino in base alla sua età), dalla 2a fino alla 9a fascia di reddito pari al 18 %;
– nella sezione mista dalla 2a fino alla 9a fascia di reddito pari al 20 %.
4. 
I genitori dei bambini per i quali il Comune di Pirano ha l’obbligo a coprire parte della tariffa del programma d’educazione prescolare nelle scuole dell’infanzia in base alla legge, possono far valere il diritto alla prenotazione per assenza del bambino una volta all’anno nel corso di un anno solare. La prenotazione è ammessa a fronte di un’assenza per un periodo ininterrotto di un mese nel corso dell’anno solare. I genitori sono tenuti a darne tempestiva comunicazione alla direzione della scuola dell’infanzia, con un preavviso minimo di 15 giorni dalla data di assenza prevista. Per la prenotazione i genitori versano il 50 % del contributo mensile relativo al programma a cui il bambino era iscritto prima della temporanea cancellazione dallo stesso. Il risultante importo a carico dei genitori è già ridotto del costo dei pasti non fruiti. I genitori che hanno più di un figlio iscritto alla scuola dell’infanzia possono far valere i diritti concernenti la prenotazione solo per il figlio di età maggiore.
I genitori dei bambini provenienti da altri comuni hanno la facoltà di far valere l’agevolazione di cui al pt. 4 della Determina, laddove il comune di residenza, che per legge ha l’obbligo di rimborsare la differenza d’importo fino alla tariffa del programma scelto, comunichi per iscritto il proprio assenso al rimborso della differenza d’importo.
5. 
I genitori dei bambini per i quali il Comune di Pirano ha l’obbligo a coprire una parte della tariffa del programma dell'educazione prescolare nelle scuole dell’infanzia in base alla legge, possono far valere il diritto alla prenotazione anche nel caso di assenza protratta del bambino per malattia. La prenotazione può essere fatta dai genitori per un’assenza ininterrotta del minore non inferiore a due mesi a causa di malattia o lesione sulla base di referto medico. I genitori sono tenuti a presentare tempestivamente alla direzione della scuola materna il referto medico, e cioè entro e non oltre il terzo giorno successivo all’ultimo giorno di assenza. In tal caso gli oneri del periodo di assenza a carico dei genitori sono quantificati nel 50 % dell’importo corrispondente alla tariffa mensile applicata per il programma frequentato dal bambino. I genitori che hanno più di un figlio iscritto alla scuola dell’infanzia possono far valere i diritti relativi all'assenza per malattia soltanto per il figlio maggiore.
I genitori dei bambini provenienti da altri comuni hanno la facoltà di far valere l’agevolazione di cui al pt. 5 della Determina, laddove il Comune di residenza, che per legge ha l’obbligo di rimborsare la differenza d’importo fino alla tariffa del programma scelto, comunichi per iscritto il proprio assenso al rimborso della differenza d’importo.
6. 
I genitori dei bambini per i quali il Comune di Pirano ha l’obbligo di coprire una parte della tariffa del programma dell'educazione prescolare nelle scuole dell’infanzia in base alla normativa vigente, e il cui figlio frequenti la scuola dell’infanzia nel territorio del Comune di Pirano, all’atto di presentazione dei rispettivi documenti comprovanti la risoluzione del problema abitativo con l’acquisto o la costruzione di un immobile nel territorio del Comune di Pirano oppure dei documenti comprovanti il pagamento del canone d’affitto per l’unità abitativa, possono far valere un’agevolazione addizionale corrispondente alla riduzione dell’ammontare della retta di una fascia di reddito applicabile dalla 2a fino alla 9 a fascia di reddito compresa.
Non possono far valere le agevolazioni:
– i proprietari di immobili non destinati all’abitazione del nucleo familiare, né
– i beneficiari del canone agevolato per l'alloggio.
Il richiedente che, nella domanda per far valere i diritti garantiti mediante fondi pubblici così come stabilito dalla legge in materia, compila una dichiarazione sullo stato di precarietà economica in relazione agli oneri del mutuo per l’acquisto o della locazione dell’alloggio per risolvere il problema abitativo del nucleo familiare, deve, al fine di beneficiare della retta ridotta per la scuola dell’infanzia ai sensi del primo comma, allegare alla domanda i seguenti documenti:
– in caso di mutuo casa:
– il contratto di compravendita o un estratto dal libro fondiario, per quanto concerne l’acquisto di un appartamento o di una casa residenziale nel territorio del Comune di Pirano, oppure il permesso di costruire per la costruzione di una casa residenziale nel Comune di Pirano; 
– contratto di credito strutturato; 
– certificato di banca sull’importo della rata del credito; 
– in caso di pagamento del canone di affitto:
– il contratto di locazione; 
– la quietanza di pagamento dell’ultima rata d’affitto. 
Le agevolazioni addizionali ai sensi della presente Determina si applicano a decorrere dal 1/4/2023 e rimangono in vigore fino alla revoca.
Ai genitori che hanno presentato domanda richiedendo di beneficiare di agevolazione addizionale connessa alle obbligazioni assunte per necessità residenziali è praticata la riduzione della retta nei termini di una fascia di reddito.
7. 
L’attività delle scuole dell’infanzia è finanziata dal Comune in base al contratto annuale e si computa in base:
– ai costi dei programmi per sezione;
– al numero di sezioni e al numero di bambini nei singoli programmi;
– all’ammontare della retta a carico dei genitori;
– alle peculiarità della singola scuola dell’infanzia.
Con l’entrata in vigore della presente Determina cessano di avere effetto la Delibera concernente le tariffe dei programmi d’educazione prescolare nelle scuole dell’infanzia nel Comune di Pirano del 17/2/2015 e la Delibera di integrazione alla Delibera sulla determinazione delle tariffe dei programmi d’educazione prescolare nelle scuole dell’infanzia del Comune di Pirano del 16/6/2022.
8. 
La presente Determina è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nonché si applica a decorrere dal 1/4/2023.
N. 602-2/2023
Pirano, 28 febbraio 2023
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Andrej Korenika 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti