Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

800. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2023, stran 2084.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 4. redni seji dne 9. 3. 2023 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Metlika za leto 2023 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se za Občino Metlika za leto 2023 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA PRORAČUNA 
2. člen 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
Konto
Opis
Proračun 2023
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
10.772.385,34
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.098.969,42
70
DAVČNI PRIHODKI
6.504.942,59
700
Davki na dohodek in dobiček
5.866.596,00
7000
Dohodnina
5.866.596,00
703
Davki na premoženje
495.346,59
7030
Davki na nepremičnine
373.346,59
7031
Davki na premičnine
4.000,00
7032
Davki na dediščine in darila
23.000,00
7033
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
95.000,00
704
Domači davki na blago in storitve
143.000,00
7044
Davki na posebne storitve
3.000,00
7047
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
140.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.594.026,83
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
913.865,89
7102
Prihodki od obresti
1.659,32
7103
Prihodki od premoženja
912.206,57
711
Takse in pristojbine
20.000,00
7111
Upravne takse in pristojbine
20.000,00
712
Globe in druge denarne kazni
12.670,00
714
Drugi nedavčni prihodki
647.490,94
7141
Drugi nedavčni prihodki
647.490,94
72
KAPITALSKI PRIHODKI
155.000,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
25.000,00
7200
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
25.000,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neop. dolgoroč. sredstev
130.000,00
7220
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
20.000,00
7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
110.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.518.415,92
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.414.779,36
7400
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
2.414.779,36
741
Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev EU
103.636,56
7413
Prejeta sred. iz drž. prorač. iz sredstev EU iz struktur. skladov
103.636,56
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
11.537.275,79
40
TEKOČI ODHODKI
2.820.296,63
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
618.218,68
4000
Plače in dodatki
539.957,23
4001
Regres za letni dopust
23.205,00
4002
Povračila in nadomestila
35.309,15
4003
Sredstva za delovno uspešnost
8.745,00
4004
Sredstva za nadurno delo
10.000,00
4009
Drugi izdatki zaposlenim
1.002,30
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
98.580,75
4010
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
49.504,23
4011
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
39.651,79
4012
Prispevek za zaposlovanje
338,55
4013
Prispevek za starševsko varstvo
559,18
4015
Premije kolekt. dod. pok. zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
8.527,00
402
Izdatki za blago in storitve
2.048.497,20
4020
Pisarniški in splošni material in storitve
311.623,76
4021
Posebni material in storitve
74.725,00
4022
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
340.140,00
4023
Prevozni stroški in storitve
21.200,00
4024
Izdatki za službena potovanja
5.500,00
4025
Tekoče vzdrževanje
752.717,80
4026
Poslovne najemnine in zakupnine
27.270,00
4029
Drugi operativni odhodki
515.320,64
403
Plačila domačih obresti
24.000,00
4031
Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
24.000,00
409
Rezerve
31.000,00
4090
Splošna proračunska rezervacija
30.000,00
4091
Proračunska rezerva
1.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
4.184.661,27
410
Subvencije
479.900,00
4100
Subvencije javnim podjetjem
244.000,00
4102
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
235.900,00
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
2.313.828,97
4111
Družinski prejemki in starševska nadomestila
13.000,00
4117
Štipendije
10.400,00
4119
Drugi transferi posameznikom
2.290.428,97
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
315.314,24
4120
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
315.314,24
413
Drugi tekoči domači transferi
1.075.618,06
4130
Tekoči transferi občinam
46.000,00
4133
Tekoči transferi v javne zavode
1.009.618,06
4135
Tekoča plačila. drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
20.000,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.031.679,89
420
Nakupi in gradnja osnovnih sredstev
4.031.679,89
4201
Nakup prevoznih sredstev
186.000,00
4202
Nakup opreme
104.000,00
4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
3.042.079,89
4205
Investicijsko vzdrževanje in obnove
118.000,00
4206
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
361.400,00
4208
Študije o izvedlj. projektov, proj. dokument., nadzor in invest.
220.200,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
500.638,00
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporab.
290.400,00
4310
Investicijski transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam
149.000,00
4311
Inv. transf. jav. pod. in družbam, ki so v lasti države ali občin
110.400,00
4314
Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom
31.000,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
210.238,00
4320
investicijski transferi občinam
49.000,00
4323
investicijski transferi javnim zavodom
161.238,00
III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)
–764.890,45
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
–742.549,77
(Skupaj prihodki brez prih. od obresti minus skupaj odh. brez plačil obresti)
0,00
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41)
1.094.011,52
B. RAĆUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752+753)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH
0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443+444)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
430.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
430.000,00
500
Domače zadolževanje
430.000,00
5001
Najeti krediti pri poslovnih bankah
430.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
199.126,08
55
ODPLAČILA DOLGA
199.126,08
550
Odplačila domačega dolga
199.126,08
5501
Odplačila kreditov poslovnim bankam
140.000,00
5503
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
59.126,08
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–534.016,53
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
230.873,92
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
764.890,45
XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.
534.016,53
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Metlika.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen 
Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena Zakona o javnih financah, tudi:
– prihodki požarne takse,
– prihodki iz naslova turistične takse,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, 
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, 
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– prejemki iz državnega proračuna za določene namene.
5. člen 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika.
Županja je pooblaščena, da v skladu z zakonom o javnih financah in tem odlokom neomejeno prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega programa. Med posameznimi področji v okviru finančnega načrta posameznega proračunskega uporabnika pa županja lahko prerazporedi pravice porabe največ do 15 % znotraj finančnega načrta. V primeru prerazporeditev, ki bi presegale navedeni okvir, mora županja pridobiti soglasje občinskega sveta.
O prerazporejenih sredstvih se poda pisno poročilo najmanj dvakrat letno: julija in ob koncu leta, ter se o tem poroča na seji občinskega sveta.
Med izvrševanjem proračuna Občine Metlika se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.
Županja s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2023 in njegovi realizaciji.
6. člen 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov začne postopek prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadale v prihodnjih letih za investicijske odhodke bo potekal skladno z dinamiko po načrtu razvojnih programov, za namene za katere je načrtovana pravica porabe na postavki proračuna v tekočem letu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
7. člen 
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
8. člen 
Proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje v višini 1.000,00 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo v skladu z drugo točko 49. člena Zakona o javnih financah.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 2.000,00 EUR odloča županja, o uporabi polletno obvešča občinski svet.
O uporabi sredstev nad višino, opredeljeno v drugem odstavku tega člena, odloča občinski svet.
9. člen 
V proračunu občine se za leto 2023 zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 30.000,00 EUR.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in o uporabi polletno obvešča občinski svet.
10. člen 
Županja je pooblaščena, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve likvidnosti proračuna.
Županja je pooblaščena, da lahko v primeru, ko zaradi neusklajene dinamike prihodkov z dinamiko obveznosti proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, uporabi sredstva rezerv občine, ki morajo biti vrnjena do konca leta. Lahko tudi najame kratkoročni kredit do 5 % sprejetega proračuna, ki mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
11. člen 
Sredstva proračuna se smejo uporabiti le za namene, ki so določeni s proračunom.
Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
12. člen 
O pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin do višine 4.000,00 EUR odloča županja.
13. člen 
Pravni posli, ki jih sklepa krajevna skupnost nad vrednostjo, ki presega četrtino finančnega načrta krajevne skupnosti za tekoče leto, so veljavni le ob soglasju županje.
IV. ZADOLŽEVANJE OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
14. člen 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se Občina Metlika za proračun leta 2023 lahko zadolži do višine 430.000,00 EUR.
15. člen 
Javno podjetje in javni zavodi, katerih je ustanoviteljica občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
V obdobju začasnega financiranja Občine Metlika v letu 2024, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
17. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2023.
Št. 410-1/2023
Metlika, dne 9. marca 2023
Županja 
Občine Metlika 
Martina Legan Janžekovič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti