Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

Ob-1632/23, Stran 493
Na podlagi 17.b člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B, 9/14 in 163/22, v nadaljnjem besedilu ZRTVS-1) Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost – Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, objavlja
javni poziv 
za imenovanje člana predstavnika madžarske narodne skupnosti v Svet RTV Slovenija 
1. V skladu z 2.b) točko tretjega odstavka 17. člena ZRTVS-1 ima madžarska narodna skupnost pravico imenovati enega člana, predstavnika madžarske narodne skupnosti v Svet RTV Slovenija.
Mandat člana madžarske narodne skupnosti je določil žreb, in sicer traja 2 leti od dneva, ko je Svet RTV Slovenija konstituiran v skladu u ZRTVS-1.
2. Za člana Sveta RTV Slovenija je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima doseženo najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven;
– ima najmanj 10 let strokovnih delovnih izkušenj na delovnem področju upravičenca po doseženi izobrazbi iz prejšnje alineje;
– ima visoko osebno integriteto in moralni ugled;
– je pripravljena in zmožna s svojim znanjem, ugledom oziroma dosežki na relevantnem področju družbenega življenja prispevati k dobremu delovanju in krepitvi ugleda javne radiotelevizije, tako v Republiki Sloveniji kot v tujini;
– ima državljanstvo Republike Slovenije;
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– predloži izjavo, da ob imenovanju ali v obdobju petih let pred imenovanjem ni bila:
– član organov političnih strank na državni, regionalni ali občinski ravni; 
– poslanec Evropskega parlamenta ali uslužbenec in funkcionar v organih Evropske unije; 
– predsednik republike, predsednik vlade, poslanec, član državnega sveta, župan, ustavni sodnik, minister, državni sekretar ali drug funkcionar v državnih organih;
– generalni direktor, generalni sekretar ministrstva, direktor organa v sestavi ali vladne službe, načelnik upravne enote ter direktor občinske uprave ali tajnik občine; 
– predloži izjavo, da ni:
– član organov vodenja, upravljanja ali nadzora oziroma zaposlena pri konkurenčnih medijih, in oseba, ki ima v teh medijih lastniške deleže; 
– zaposlen na RTV Slovenija; 
– član Sveta za radiodifuzijo in zaposlen na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije ter član oziroma zaposlen v drugih telesih, ki v upravnem postopku odločajo o podelitvi frekvenc ali drugih pravicah medijev oziroma zaposlenih v medijih, in da ni oseba, ki sodeluje v postopkih sprejemanja teh odločitev;
– član organov vodenja, upravljanja ali nadzora pravnih oseb, ki poslovno sodelujejo z RTV Slovenija; 
– ožji družinski član vodilnih delavcev RTV Slovenija, kot so člani uprave RTV Slovenija, direktor radia, direktor televizije in direktor digitalnih vsebin, ter tistih zaposlenih na RTV Slovenija, ki jih kot vodstvene delavce opredeljuje statut RTV Slovenija; 
– predloži izjavo, da:
– poslovno ne sodeluje z RTV Slovenija ter ni in ne kandidira za člana finančnega odbora. 
3. Kandidat mora v prijavi priložiti dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in izkazati dolgotrajno vez z madžarsko narodno skupnostjo. Kandidat mora priložiti utemeljitev svoje kandidature, ki vsebuje opis izkušenj in delovanja kandidata na kulturnem, izobraževalnem, znanstvenem ali drugem relevantnem področju družbenega življenja ter vizijo dobrega delovanja in krepitve ugleda javne radiotelevizije.
Prijave morajo biti poslane v slovenskem jeziku.
4. Kot pravočasno vložene bodo štele prijave, ki bodo skupaj z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili prispele na elektronski naslov Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti: pmsns@muravidek.si, in sicer najkasneje do ponedeljka, 27. 3. 2023 do 12. ure.
V okencu »zadeva« mora biti elektronsko sporočilo opremljeno s pripisom »Kandidiranje za člana sveta RTV«.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost – Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti