Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

790. Sklep o pripravi tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Tržič spremembe in dopolnitve št. 5, stran 2077.

  
Na podlagi drugega odstavka 141. člena in 142. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) ter 9. in 10. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) je župan Občine Tržič sprejel
S K L E P 
o pripravi tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Tržič spremembe in dopolnitve št. 5 
1. člen 
(splošno) 
(1) S tem sklepom se prične postopek tehnične posodobitve grafičnega dela izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Tržič (UPB1 – Uradni list RS, št. 3/20, v nadaljevanju OPN Tržič), po postopku in na način, ki ga določa Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, v nadaljevanju ZUreP-3) v drugem odstavku 141. člena in v 142. členu.
(2) Tehnična posodobitev se izvede s samostojnim postopkom tehnične posodobitve petih sprememb in dopolnitev OPN Tržič in ne vključuje novih prostorskih ureditev ter ne določa nove izvedbene regulacije prostora.
(3) Prva tehnična posodobitev se izvede za območje celotne Občine Tržič.
2. člen 
(razlogi za uvedbo postopka) 
S tehnično posodobitvijo se zagotavlja ažurnost grafičnega dela izvedbenega dela OPN Tržič s katastrom nepremičnin.
3. člen 
(potrjevanje) 
Tehnično posodobljeni izvedbeni del OPN Tržič izdelata pooblaščeni prostorski načrtovalec in pooblaščeni inženir s področja geodezije, ki skupaj z občinskim urbanistom potrdijo, da so izpolnjene zahteve iz drugega odstavka 141. člena ZUreP-3 in pogoji za uporabo samostojnega postopka tehnične posodobitve v skladu s 142. členom ZUreP-3.
4. člen 
(postopek priprave in roki) 
(1) Okvirni roki za pripravo posameznih faz so:
– Sprejetje in objava sklepa o začetku tehnične posodobitve – marec 2023;
– Pristojno Ministrstvo za naravne vire in prostor (v nadaljevanju ministrstvo) dodeli identifikacijsko številko (ID) in sklep objavi na spletnih straneh ministrstva – marec 2023;
– Pregled tehnične ustreznosti gradiva in objava osnutka tehnično posodobljenega OPN Tržič na spletnih straneh ministrstva (rok 7 dni od prejema vloge) – april 2023;
– Javna razgrnitev v trajanju 15 dni in objava stališče do pripomb in predlogov – april 2023;
– Sprejem in objava predloga tehnično posodobljenega OPN Tržič – april/maj 2023;
– Objava gradiva na spletnih straneh ministrstva – maj 2023.
(2) Roki iz prvega odstavka tega člena so informativni in se lahko spremenijo.
5. člen 
(objava gradiva in vključevanje javnosti) 
(1) Ministrstvo pred objavo gradiv na spletnih straneh ministrstva v sedmih dneh preveri ali je gradivo pripravljeno v tehnično ustrezni obliki in o tem obvesti pripravljavca prostorskega akta.
(2) Z namenom vključevanja in sodelovanja javnosti bo Občina Tržič objavila osnutek tehnično posodobljenega izvedbenega dela OPN Tržič in Elaborat tehnične posodobitve na spletni strani Občine Tržič https://www.trzic.si. Vpogled v gradivo bo omogočeno tudi na sedežu Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič.
(3) Javnosti se omogoči dajanje predlogov in pripomb na objavljeno gradivo v roku 15 dni.
6. člen 
(sprejem) 
Občina na podlagi pripomb javnosti ter skladno s stališči do pripomb pripravi predlog tehnično posodobljenega občinskega prostorskega načrta, ter ga predloži v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Občine Tržič. Občinski svet sprejme predlog tehnično posodobljenega občinskega prostorskega načrta s sklepom, nato se ga objavi v uradnem glasilu občine ter na spletnih straneh ministrstva.
7. člen 
(objava) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter velja z dnem objave.
Št. 3503-0003/2023
Tržič, dne 2. marca 2023
Župan 
Občine Tržič 
Peter Miklič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti