Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

752. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Litija, stran 1983.

  
Na podlagi 230. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3; Uradni list RS, št. 199/21), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 21. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17 – UPB) je Občinski svet Občine Litija na 3. redni seji dne 22. 2. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Litija 
1. člen 
(predmet odloka) 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Litija (Uradni list RS, št. 6/21).
2. člen 
(opredelitev pojmov) 
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka.«
3. člen 
(faktor namembnosti objekta) 
V petem odstavku 9. člena se zbriše besedilo: »in za druge gradbene posege«.
4. člen 
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka) 
(1) V 19. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se po novem glasi:
»(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se ne plača za gradnjo stavb, ki so enostavni objekti in se štejejo za pomožne objekte na gradbeni parceli ali pripadajočem zemljišču osnovnega objekta.«
(2) Drugi, tretji, četrti in sedmi odstavek 19. člena se zbrišejo. Dosedanji peti in šesti odstavek se preštevilčita in postaneta novi drugi in tretji odstavek.
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2020
Litija, dne 22. februarja 2023
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti