Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

Št. 410-13/2023-1 Ob-1605/23, Stran 463
Občina Ilirska Bistrica objavlja na podlagi Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/20, dne 15. 12. 2020) in Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2023 (Uradni list RS, št. 27/23 z dne 3. 3. 2023)
javni razpis 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje obnove in vzdrževanja spomenikov v Občini Ilirska Bistrica v letu 2023 
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje obnove in vzdrževanja spomenikov v Občini Ilirska Bistrica v letu 2023. Višina sredstev, ki so za ta namen predvidena v proračunu Občine Ilirska Bistrica, za leto 2023, je 20.000 evrov.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo lastniki ali upravljavci spomenikov, drugih objektov s področja kulturne dediščine in spominskih obeležij, lociranih na območju Občine Ilirska Bistrica. Prijavitelj lahko poda prijavo za sofinanciranje celotne investicije ali prijavo za sofinanciranje posamezne faze investicije, kar mora biti v prijavi posebej navedeno.
Prijavitelj mora za sodelovanje na razpisu izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– lastnik ali solastnik nepremične kulturne dediščine je pravna ali fizična oseba,
– prijavitelj ima izdano soglasje oziroma pogoje za izvedbo prijavljenih del s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
– prijavitelj predloži izjavo, da bodo prijavljena dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora, varstvu okolja ter varstvu kulturne dediščine,
– prijavitelj ima zagotovljena delna lastna finančna sredstva.
Na javnem razpisu ne morejo kandidirati lastniki ali solastniki objektov s področja kulturne dediščine, ki tržijo navedene objekte.
4. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Pri vrednotenju prijav bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji:
Delež predvidenega sofinanciranja investicije iz proračuna Občine Ilirska Bistrica:
Iz proračuna Občine Ilirska Bistrica se sofinancira največ 50 % vrednosti investicije, vendar ne več kot 5.000 evrov za posamezen spomenik oziroma objekt. Glede na predvideni delež sofinanciranja občine v okviru vrednosti celotne investicije je točkovanje sledeče:
od 0 do 15 % proračunskih sredstev
10 točk
od 15,01 do 25 % proračunskih sredstev
8 točk
od 25,01 do 35 % proračunskih sredstev
6 točk
od 35,01 do 50 % 
4 točke
od 50,01 in več
0 točk
Kategorizacija spomenika oziroma objekta z vidika kulturne dediščine:
objekt ima status spomenika lokalnega pomena
10 točk
objekt vpisan v Register kulturne dediščine RS (RKD)
7 točk 
objekt predlagan za vpis v Register kulturne dediščine RS (RKD)
5 točk
nekategoriziran objekt in spominska obeležja
3 točke
Vrsta predvidenih del za obnovo in vzdrževanje:
Prednost pri sofinanciranju bodo imeli prijavitelji, katerih posegi so namenjeni preprečevanju nastajanja ali povečevanja škode na objektu:
sanacija streh in posegi v statične elemente konstrukcij
7 točk
ostala obnovitvena in vzdrževalna dela
4 točke
Obnove dostopnih poti, stopnišč ter obzidij niso predmet tega razpisa.
Financiranje obnove objekta iz proračuna Občine Ilirska Bistrica, v preteklih 15 letih:
Obnova objekta ni bila financirana iz proračuna v preteklih 15 letih
10 točk
Obnova objekta je bila financirana iz proračuna v preteklih 15 letih
5 točk
5. Navodila za izdelavo prijav
Prijava na razpis mora biti izdelana na za to predvidenih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijavitelj mora k izpolnjeni prijavi na razpis obvezno priložiti še naslednjo dokumentacijo:
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev in točnosti podatkov (priloga k razpisni dokumentaciji),
– zemljiškoknjižni izpisek,
– soglasje lastnikov ali solastnikov v primeru, da se za sofinanciranje ne prijavlja izključni lastnik objekta,
– soglasje oziroma pogoji za izvedbo prijavljenih del s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS (za objekte kulturne dediščine vpisane v Register kulturne dediščine RS – RKD),
– predračun za izvedbo del prijavljenega projekta (pri fazni investiciji za prijavljeno fazo),
– izjava, da ima prijavitelj zagotovljena delna lastna finančna sredstva in višina teh sredstev,
– podpisan vzorec pogodbe (priloga k razpisni dokumentaciji).
Podatke o kategorizaciji spomenika bo preveril naročnik v lastnih evidencah, zato jih prijaviteljem ni potrebno dostavljati.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).
6. Način in rok za oddajo prijav
Upoštevane bodo popolne pisne prijave, ki bodo prispele najpozneje do 12. 4. 2023 do 10. ure, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje desno.
Na ovojnici prijavitelj navede: »Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje obnove in vzdrževanja spomenikov v Občini Ilirska Bistrica v letu 2023 – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do zgoraj navedenega roka. Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.
7. Odpiranje prijav in obveščanje o izidu javnega razpisa
Odpiranje prijav bo predvidoma dne 13. 4. 2023 ob 12. uri. Odpiranje prijav ni javno. Prispele prijave bo pregledala tri članska komisija, ki jo imenuje župan. Če komisija ugotovi, da je prispela prijava na javni razpis nepopolna, prijavitelja o tem obvesti in ga pozove, da jo v določenem roku ustrezno dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se prijava zavrže kot nepopolna.
Imenovana komisija bo, na podlagi pogojev in meril iz 4. točke javnega razpisa, popolne prijave ocenila ter pripravila prioritetni seznam prijaviteljev, glede na pridobljeno število točk. Sredstva bo dodelila prijaviteljem po vrstnem redu, glede na skupno število pridobljenih točk, ob upoštevanju višine zaprošenih sredstev ter razpoložljivih sredstev javnega razpisa. V primeru enakega števila točk bo komisija upoštevala nujnost izvedbe projekta. Znesek sofinanciranja je lahko nižji od zneska, ki ga prijavitelj prijavi. V kolikor je Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom o sofinanciranju.
Medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s sofinanciranjem obnove in vzdrževanja spomenikov bosta Občina Ilirska Bistrica in posamezen izbrani prijavitelj uredila s Pogodbo o sofinanciranju obnove in vzdrževanja spomenikov v letu 2023.
Ponudniki, katerih projekti bodo sofinancirani iz proračuna Občine Ilirska Bistrica, so dolžni izvesti postopke izbire izvajalca del v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
8. Koriščenje sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2023, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Sredstva bo izbrani prijavitelj koristil na način, ki bo opredeljen v pogodbi o sofinanciranju.
Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh, tel. 05/71-12-333.
Občina Ilirska Bistrica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti