Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

Št. 330-1/2023-2 Ob-1637/23, Stran 467
Mestna občina Nova Gorica objavlja na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 (Uradni list RS, št. 21/23) in na podlagi 24. člena Odloka o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 70/15, 27/17 in 39/19, v nadaljevanju: odlok)
javni razpis 
za dodeljevanje pomoči za izvedbo ukrepov v kmetijstvu in na podeželju v Mestni občini Nova Gorica za leto 2023 (v nadaljevanju: razpis) 
1. Razpisovalec: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
2. Predmet razpisa: predmet tega razpisa je sofinanciranje ukrepov osnovne (skupinske izjeme) in dopolnilnih (de minimis) dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v skladu z določili odloka. Ukrepi, ki so predmet sofinanciranja, so natančneje opredeljeni v točki 15 tega razpisa.
3. Namen razpisa je za ukrepe iz točke:
– 15.1.–skupinske izjeme: izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjševanjem stroškov proizvodnje in preusmeritvijo proizvodnje, izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, vzpostavljanje in izboljšanje kmetijske infrastrukture;
– 15.2.–de minimis: prispevati k ustvarjanju pogojev in možnosti za nova delovna mesta in realizacijo poslovnih idej, povečati pestrost ponudbe na kmetijah, izboljšati tržne pogoje kmetijskih gospodarstev z dopolnilnimi dejavnostmi in ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže v odročnih krajih.
4. Upravičenci ter splošni pogoji za sofinanciranje:
4.1. Upravičenci do sredstev so:
Upravičenci so podrobneje določeni pri posameznih ukrepih iz točke 15 tega razpisa ter v pogojih in merilih za dodelitev sredstev (točka 16. tega razpisa).
4.1.1. Do pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014 (skupinske izjeme) so upravičene pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in srednje velika podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji oziroma, v primerih ukrepov po členih 21 in 24 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju, ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev. Vsi upravičenci morajo imeti sedež oziroma stalno prebivališče in kmetijske površine na območju občine ali se njihova investicija oziroma dejavnost izvaja na območju občine.
Do pomoči po tem odloku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
– podjetja v težavah.
4.1.2. Do pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 1407/2013 (de minimis) so upravičene:
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in srednje velika podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi Komisije (EU) št. 1407/2013, imajo sedež oziroma stalno prebivališče na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in, ki ima sedež ter kmetijske površine na območju občine;
– pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega prometa s sedežem na območju občine;
– imajo poravnane zapadle obveznosti do občine iz katerega koli naslova.
Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
Pomoč po pravilu de minimis ne sme biti:
– namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;
– dodeljena mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe;
– dodeljena subjektom, ki nimajo poravnanih obveznosti do občine, iz katerega koli naslova, ne izplačuje plač/socialnih prispevkov in je davčni dolžnik.
Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg; 
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. 
4.2. Splošni pogoji za sofinanciranje
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je navajal neresnične podatke, se mu sredstev ne odobri.
Do sredstev niso upravičeni prijavitelji v primerih iz 41. člena odloka.
Za odobritev pomoči mora znesek upravičenih stroškov prijavljenega programa ali investicije znašati vsaj 1000 EUR brez vključenega DDV. Upravičenci, ki po predpisih o DDV nimajo možnosti pravice odbitka DDV, lahko uveljavljajo DDV kot upravičen strošek in to dokažejo s potrdilom FURSa. Pri odobritvi sredstev se bodo upoštevali samo tisti predračuni, računi ali pogodbe, katerih vrednost bo najmanj 100 EUR (brez vključenega DDV).
Upravičencu, kateremu je dodeljena pomoč nižja od 50,00 evrov, se ne izplača.
Stroški, ki se dokazujejo s predračuni, računi ali pogodbami niso upravičen strošek, če so izdani oziroma sklenjeni med:
– krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti do četrtega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med zakoncema ali osebama, ki živijo v zunajzakonski skupnosti ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem, posvojencem, rejnikom ali rejencem;
– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p. tudi (so)lastnica gospodarske družbe;
– med fizično osebo, ki je (so)lastnik gospodarske družbe in to gospodarsko družbo.
Prijavljeno investicijo, sofinancirano po tem razpisu, mora upravičenec ohraniti vsaj pet let po dodelitvi sredstev.
Drugi pogoji sofinanciranja so podrobneje določeni pri posameznih ukrepih iz točke 15 tega razpisa ter v pogojih in merilih za dodelitev sredstev (točka 16 tega razpisa).
4.2.1 Pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014 (skupinske izjeme)
Splošni pogoji za dodelitev sredstev so določeni v tem poglavju, podrobnejši pogoji pa pri posameznem ukrepu v 15.1. točki tega razpisa.
Pomoči iz točke 15.1. razpisa se ne uporablja za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
Za ukrepe državnih pomoči se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih so določeni v točkah 15.1. tega razpisa.
Pomoč se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
4.2.2 Pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 1407/2013 (de minimis)
Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
5. Višina razpoložljivih sredstev
Skupna višina razpoložljivih sredstev je 140.000 EUR in so zagotovljena na proračunski postavki 1102/9005 Spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva. Od tega je predvideno za ukrepe iz:
točke 15.1: 60.000 EUR;
točke 15.2.1 in 15.2.2: 65.000 EUR;
točke 15.2.3: 15.000 EUR.
Sredstva za programe in investicije na področju kmetijstva in podeželja se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
6. Višina odobrenih sredstev
Maksimalna intenzivnost odobrenih pomoči je navedena pri posameznem ukrepu iz točke 15.
Pri obravnavi vlog se, ne glede na prijavljeno vrednost investicije oziroma programa, kot najvišja vrednost posamezne investicije oziroma programa upošteva vrednost 21.000 EUR (brez vključenega DDV). Skupna vrednost pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme presegati 15.000 EUR letno za vse ukrepe po tem razpisu.
Višina pomoči, ki se dodeli upravičencem, se določi na podlagi določil odloka, tega razpisa, glede na višino vseh odobrenih upravičenih stroškov in glede na višino razpoložljivih sredstev.
Pri ukrepu 15.2.3 se upravičencem lahko dodelijo sredstva v višini 100 % upravičenih stroškov brez DDV oziroma največ do razpisane višine sredstev za ta ukrep.
7. Izguba pravice do izplačila sredstev, nerazdeljena sredstva
Upravičenec izgubi pravico do izplačila odobrenih sredstev oziroma sorazmernega dela odobrenih sredstev, v kolikor v roku iz 8. točke tega razpisa ne realizira oziroma ne realizira v celoti investicije oziroma programa, za katerega so mu bila z odločbo sredstva odobrena.
Upravičencu, pri katerem se po izdaji odločbe oziroma po izplačilu ugotovi, da je navajal neresnične podatke, na podlagi katerih so mu bila sredstva odobrena, da je dodeljena sredstva delno ali v celoti porabil nenamensko ali v drugih primerih, določenih s pogodbo, se sredstev ne nakaže oziroma jih je upravičenec dolžan skupaj z obrestmi vrniti v občinski proračun. V tem primeru prejemnik ne more pridobiti sredstev na podlagi tega odloka na naslednjih javnih razpisih v obdobju petih let. Zoper njega se ukrepa v skladu z veljavno zakonodajo.
Nerazdeljena sredstva se lahko dodelijo v skladu z drugim in tretjim odstavkom 38. člena odloka.
8. Obdobje porabe sredstev
Obdobje, za katerega so namenjena sredstva iz tega razpisa, je proračunsko leto 2023. Sredstva na podlagi tega razpisa se bodo dodelila tistim odobrenim programom in investicijam, ki bodo realizirana v času:
– za ukrepe po skupinskih izjemah (točka 15.1. razpisa) od izdaje odločbe do najkasneje vključno 31. 8. 2023;
– za ukrepe de minimis (točka 15.2.1., 15.2.2. in 15.2.3 razpisa) od vključno 1. 9. 2022 do vključno 31. 8. 2023.
9. Rok za predložitev vlog
Rok za oddajo vlog je:
– za ukrepe po skupinskih izjemah (točka 15.1. razpisa) do vključno 25. 4. 2023 do 12. ure;
– za ukrepe de minimis (točka 15.2. razpisa) do vključno 4. 9. 2023 do 12. ure.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo:
– za ukrepe po skupinskih izjemah (točka 15.1 razpisa) najkasneje do 25. 4. 2023 do 12. ure prispele po pošti oziroma bodo osebno oddane na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 12, pritličje). Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene.
– za ukrepe de minimis (točka 15.2 razpisa) najkasneje do 4. 9. 2023 do 12. ure prispele po pošti oziroma bodo osebno oddane na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 12, pritličje). Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene.
10. Organ, pri katerem se vložijo vloge na razpis: vloge se osebno oddajo ali pošljejo po pošti na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba 12/pritličje.
11. Priprava vlog
Prijavitelji se na razpis prijavijo z vlogo, ki jo lahko podajo izključno na obrazcih razpisne dokumentacije v pokončnem tisku. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Razpisovalec lahko od prijavitelja zahteva vpogled v originale prilog in dokazil. Razpisovalec lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine ali/in obrazložitve, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge. Vloga mora vsebovati vse v razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane priloge in dokazila ter mora biti dostavljena do roka, določenega v 9. točki tega razpisa.
Prijavitelj odda vlogo na razpis v zaprti kuverti, na njeno sprednjo stran pa nalepi obrazec »ovojnica ponudbe«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V obrazcu prijavitelj navede tudi svoje podatke.
12. Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in bo potekalo za:
– ukrepe iz skupinskih izjem po točki 15.1 dne 25. 4. 2023 ob 14. uri v prostorih Mestne občine Nova Gorica;
– ukrepe pomoči de minimis po točki 15.2 dne 4. 9. 2023 ob 14. uri v prostorih Mestne občine Nova Gorica.
Prijavitelje, katerih vloge ne bodo razumljive ali popolne, se v roku petih delovnih dni od odpiranja vlog pisno pozove, naj vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je 5 delovnih dni od prejema poziva.
Prepozne vloge, vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih razpisne dokumentacije in vloge, ki ne bodo dopolnjenje v roku, s sklepom zavrže organ občinske uprave, pristojen za kmetijstvo (v nadaljevanju: pristojni organ).
13. Obvestilo o izidu razpisa
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 60 dneh po poteku rokov iz 9. točke tega razpisa
Odobrena sredstva se izplačajo na podlagi pogodbe, sklenjene med Mestno občino Nova Gorica in prejemnikom sredstev, po predhodni predložitvi dokazil o izvedenih programih oziroma investicijah ter namenski porabi sredstev.
14. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si. Vloga, ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko pokličete na tel. 05/33-50-172 (Zdenka Kompare) ali pišite na e-pošto zdenka.kompare@nova-gorica.si.
15. Ukrepi
15.1. Ukrepi po skupinskih izjemah (Uredba Komisije (EU) št. 702/2014)
15.1.1. Pomoči za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih
Cilji ukrepa: izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje; izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije; vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.
15.1.1.1 Podukrep: posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije (izključno stroški PGD) za novogradnjo ali rekonstrukcijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih;
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev);
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti;
– stroški nakupa opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter nakupa opreme za rastlinjake;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže ipd.) in zaščiti pred divjadjo;
– stroški nakupa računalniške programske opreme za potrebe kmetijske pridelave, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk,
– stroški ureditve trajnega nasada, in sicer stroški agromelioracije in sadik za zasaditev novega nasada (sadovnjak, oljčnik, nasad špargljev in druge trajne rastline).
Rabljena kmetijska mehanizacija in oprema sta upravičen strošek, če sta kupljena pri pooblaščenih prodajalcih. Pogonski stroji niso upravičen strošek.
Pogoji za pridobitev sredstev: predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo naložbe, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno. V kolikor dovoljenje ni potrebno, se predloži ustrezne načrte oziroma projekte, iz katerih je razvidna izvedba naložbe, popis del oziroma materiala s predračuni ter lokacijsko informacijo; predložitev projektne dokumentacije za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja; za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči; predložitev ponudb oziroma predračuna za načrtovano naložbo; mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba; dokazilo o lastništvu oziroma dovoljenju lastnika v primeru zakupa; terminski plan izvedbe naložbe z datumom zaključka, vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
15.1.1.2 Podukrep: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Upravičeni stroški: stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki), stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije, stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo, stroški izvedbe in opreme za ureditev napajališč za živino.
Pogoji za pridobitev sredstev: predložitev ustreznih dovoljenj oziroma projektne dokumentacije za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja, predložitev skic s prostorsko umestitvijo investicije oziroma ustrezne načrte ali dokumentacijo iz katere je razvidna izvedba naložbe (če gradbeno dovoljenje ni potrebno) ter popis del in materiala s predračuni, predložitev ponudb oziroma predračuna stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija, dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča, terminski plan izvedbe ureditve z datumom zaključka.
Višina sofinanciranja:
do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
15. 2. Ukrepi »de minimis« (Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013)
15.2.1 Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih
Cilj ukrepa je prispevati k ustvarjanju pogojev in možnosti za nova delovna mesta ter za realizacijo poslovnih idej nosilcev in članov kmetijskih gospodarstev z odpiranjem nove ali širitvijo obstoječe dopolnilne dejavnosti z namenom povečanja konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva ali za zagotovitev dodatnega vira dohodka.
Upravičeni stroški:
priprava projektne dokumentacije (izključno stroški izdelave PGD), gradbena in obrtniška dela in material, stroški nakupa trajnejše opreme vključno z računalniško opremo, stroški promocije dopolnilne dejavnosti in njenih proizvodov, stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih, ki so povezani z dopolnilno dejavnostjo.
Stroški promocije: stroški oglaševanja, udeležbe na sejmih in drugih.
Stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih, ki so povezani z dejavnostjo v max višini 700,00 EUR.
Rabljena kmetijska mehanizacija in oprema sta upravičen strošek, če sta kupljena pri pooblaščenih prodajalcih.
Pogoji za pridobitev sredstev: dopolnilna dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi, že registrirana ali registrirana pred izplačilom pomoči; vloga z zahtevanimi prilogami; dokazilo o zavarovanju kmetov za nosilca ali člana kmetijskega gospodarstva, če so tako zavarovani; računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa; dokazilo o plačilu.
Pri investicijah v gradnje morajo prijavitelji vlogi priložiti popoln popis del z ovrednotenimi posameznimi postavkami, gradbeno dovoljenje ali, če to ni potrebno, dokazilo, da gradbeno dovoljenje ni potrebno ter načrt ali skico objekta in položaj objekta na kopiji katastrskega načrta. V primeru upravičenega stroška gradbenih in obrtniških del se pomoč ne dodeli, če iz veljavnih predpisov izhaja, da gradnja ni dopustna.
Upravičenci: za vse upravičene stroške so upravičenci določeni v 4. točki tega razpisa. V primeru, da je upravičenec pravna oseba, mora biti vsaj eden od njenih ustanoviteljev nosilec ali član kmetijskega gospodarstva.
Višina sofinanciranja:
do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
15.2.2. Trženje kmetijskih proizvodov in storitev ter nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti
Cilj ukrepa je izboljšati tržne pogoje kmetijskih gospodarstev z dopolnilnimi dejavnostmi, ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje strokovnega znanja in prenosu novih praks na področju dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški: nakup opreme za konfekcioniranje in skladiščenje. Nakup opreme za prostore za prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov z drugih kmetij, promocija kmetijskih in drugih proizvodov s kmetij.
Pogoji za pridobitev sredstev: dopolnilna dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi, že registrirana ali registrirana pred izplačilom pomoči; vloga z zahtevanimi prilogami; dokazilo o zavarovanju kmetov za nosilca ali člana kmetijskega gospodarstva, če so tako zavarovani; računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa; dokazilo o plačilu.
Upravičenci: za vse upravičene stroške so upravičenci določeni v 4. točki tega razpisa, razen za organiziranje strokovnih prireditev z namenom promocije kmetijskih proizvodov, kjer morajo biti upravičenci MSP, ki so ustrezno registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet podpore.
V primeru, da je upravičenec pravna oseba, mora biti vsaj eden od njenih ustanoviteljev nosilec ali član kmetijskega gospodarstva.
Višina sofinanciranja: do največ 80 % upravičenih stroškov.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči.
15.2.3. Pokrivanje operativnih stroškov prevoza iz odročnih krajev
Cilj ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže v odročnih krajih, kjer zaradi velike razdrobljenosti stroški prevoza niso ekonomsko upravičeni.
Upravičeni stroški: operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih. Upravičeni stroški niso stroški nakupa vozil za cestni transport.
Pogoji za pridobitev sredstev: ustrezno registrirana dejavnost transporta, ki se odvija v odročnih krajih v odročnih krajih z območja občine, če ne gre za prevoze proizvodov primarne kmetijske pridelave; vloga z zahtevanimi prilogami; dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalj; seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno.
Upravičenci: kot so določeni v 4. točki tega razpisa, vendar izključno iz odročnih krajev občine in so registrirani za dejavnost transporta.
Višina sofinanciranja: do 100 % upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški: stroški prevoza pitne vode za potrebe dejavnosti s področja kmetijstva na območjih, kjer ni možnosti priključitve na javni vodovod.
Upravičenci: kot so določeni v 4. točki tega razpisa, vendar izključno iz območij, kjer ni možnosti za priključitev na javni vodovod.
16. Merila in pogoji za dodelitev sredstev
16.1 Splošni pogoji
Prijavitelji za ukrepe iz točke 15 tega razpisa morajo poleg drugih v razpisu navedenih določil izpolnjevati še:
– Kmetijska gospodarstva: kmetijska gospodarstva morajo obdelovati najmanj 4 ha primerljivih površin na območju Vipavske doline ali najmanj 2,5 ha primerljivih kmetijskih površin na območju Trnovske in Banjške planote.
– Za gojenje jagodičja, zelenjadnic, zelišč najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin.
– Za pokrite površine najmanj 1 ha primerljivih površin.
– Čebelarji: imeti morajo najmanj 20 panjev.
– Pravne osebe: pravne osebe morajo biti registrirane za kmetijsko pridelavo ali predelavo z najmanj enim zaposlenim in opravljati dejavnost na območju Mestne občine Nova Gorica, razen v primeru ukrepa 15.2.3, ko mora biti pravna oseba registrirana za opravljanje dejavnosti transporta.
Za 1 ha primerljive kmetijske površine se po tem razpisu šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali
– 4 ha pašnikov ali
– 0,25 ha plantažnih trajnih nasadov (oljčnik, sadovnjak, vinograd) oziroma nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah
– 0,1 ha pokritih površin v (vrtnarstvu, pri pridelavi jagod ali jagodičja ali gob) ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž.
16.2 Merila
Prijaviteljem za ukrepe iz točke 15, razen iz točke 15.2.3 tega razpisa bo komisija pri ocenjevanju vlog upoštevala naslednje ponderje:
– čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za kmetijsko pridelavo ali predelavo, ima vsaj enega zaposlenega in opravlja dejavnost na območju MONG: ponder 1
– kmetija na Trnovski in Banjški planoti: ponder 0,75
– ostale kmetije in pravne osebe, ki ne izpolnjujejo pogoja iz prve alineje: ponder 0,5
– negospodarne in neustrezne investicije: ponder 0.
Za čisto kmetijo se po tem razpisu šteje kmetijsko gospodarstvo, v katerem je vsaj en član zavarovan iz kmetijske dejavnosti.
Za ostalo kmetijo se po tem razpisu šteje kmetijsko gospodarstvo, na katerem ni noben član zavarovan iz kmetijske dejavnosti.
Kot negospodarna se šteje investicija, katere namen, obseg ali vrednost bistveno presega načrtovano proizvodnjo. Kot neustrezna se šteje investicija, ki ne služi opravljanju registrirane dopolnilne dejavnosti.
Mestna občina Nova Gorica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti