Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

Ob-1617/23, Stran 482
Svet zavoda Osnovne šole Trbovlje, Mestni trg 6, 1420 Trbovlje, je na 7. redni seji, ki je bila 27. 2. 2023, sprejel sklep o razpisu prostega delovnega mesta
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA); v nadaljevanju: ZOFVI.
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2023.
Izbrani kandidat bo imenovan za pet let. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Pisne prijave morajo vsebovati dokazila o izpolnjevanju pogojev, in sicer:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi;
– potrdila o nazivu svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor, opravljenem strokovnem izpitu in o opravljenem ravnateljskem izpitu;
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni;
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni;
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje za namen varstva otrok in mladoletnikov in ne sme biti starejše od 30 dni.
Prijavo na razpis pošljite v zaprti ovojnici v osmih dneh po objavi tega razpisa na naslov Svet zavoda Osnovne šole Trbovlje, Mestni trg 6, 1420 Trbovlje, s pripisom Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj.
Kandidat mora poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis ter izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov v zvezi s postopkom imenovanja.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana na pošto zadnji dan roka s priporočeno pošiljko. V primeru oddaje nepopolne vloge bo kandidat pisno pozvan, da jo dopolni v roku osmih dni. Če ne bo dopolnjena v tem roku, se šteje za nepopolno in bo iz izbirnega postopka izločena.
Dokazila o izpolnjevanju razpisanih pogojev morajo biti originali ali overjene kopije.
Kandidat bo prejel pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
Svet zavoda OŠ Trbovlje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti