Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

Št. 704-8/2023-2030-2 Ob-1609/23, Stran 479
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08, 91/13, 189/20 – ZFRO in 130/22) ter skladno z Odredbo o številu in sedežih notarskih mest (Uradni list RS, št. 40/94, 8/95, 16/97, 24/98, 117/05, 68/06, 7/07, 8/07, 69/08, 23/09, 38/09 in 30/22) in Pravilnikom o merilih za preverjanje strokovne usposobljenosti kandidatov za notarja (Uradni list RS, št. 4/23) Ministrstvo za pravosodje razpisuje
prosto notarsko mesto 
s sedežem v Črnomlju 
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08, 91/13, 189/20 – ZFRO in 130/22; v nadaljevanju: ZN). Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora ali državljan Švicarske konfederacije ali države članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (1. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslova diplomirani pravnik (UN) in magister prava oziroma je v tujini končal primerljivo izobraževanje s področja prava, ki se dokazuje s tujo listino o izobraževanju in priloženim mnenjem o izobraževanju ali z odločbo o priznavanju izobraževanja za namen zaposlovanja ali z odločbo o nostrifikaciji (3. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datuma opravljenega izpita (4. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je moralno nevreden za opravljanje notariata (6. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega odstavka 8. člena ZN).
2. Pisno izjavo kandidata, da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu za pravosodje pridobitev podatkov iz 1. točke iz uradnih evidenc.
V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila.
3. Dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. točka prvega odstavka 8. člena ZN), ki ne sme biti starejše od šestih mesecev.
4. Dokazilo o izpolnjevanju pogojev praktičnih izkušenj na pravniških delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu iz 5. točke prvega odstavka 8. člena ZN, ki se praviloma dokazujejo s pogodbo o zaposlitvi, odločbo o imenovanju, izpisom iz registra, njihovo trajanje pa z izpisom obdobij zavarovanja iz evidence zavarovancev pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
5. Dokazilo, da ima kandidat opremo in prostore, ki so potrebni in primerni za opravljanje notariata (8. točka prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer morajo biti iz dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvidni zemljiškoknjižni podatki, v primeru neskladja med dejanskim in zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse predhodne listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena oseba.
Če kandidat zatrjuje izpolnjevanje okoliščin iz 6. in 7. člena Pravilnika o merilih za preverjanje strokovne usposobljenosti kandidatov za notarja (Uradni list RS, št. 4/23; v nadaljevanju: Pravilnik), predloži:
1. Dokazilo o izpolnjevanju praktičnih izkušenj na pravniških delih iz 6. člena Pravilnika, ki se praviloma dokazujejo s pogodbo o zaposlitvi, odločbo o imenovanju, izpisom iz registra, njihovo trajanje pa z izpisom obdobij zavarovanja iz evidence zavarovancev pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki ne sme biti starejši od treh mesecev.
2. Dokazilo o izpolnjevanju veščin iz 7. člena Pravilnika, ki se dokazujejo s potrdilom o zaključenem usposabljanju za mediatorja, potrdilom o aktivni udeležbi na strokovnih srečanjih s področja prava in dokazilom o objavi s področja prava v strokovni pravni literaturi.
Prijava mora vsebovati tudi osebne podatke kandidata:
– ime in priimek,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– elektronski naslov kandidata,
– telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.
Priporočeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis.
Kandidati naj se v primeru prijave na prosto notarsko mesto s sedežem v Črnomlju sklicujejo na številko 704-8/2023-2030.
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto sprejema Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti