Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

736. Odlok o občinskih cestah v Občini Cerkno, stran 1961.

  
Na podlagi 95., 100. in 126. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US in 175/20 – ZIUOPDVE), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20) je Občinski svet Občine Cerkno na 22. seji dne 2. 2. 2021 sprejel
O D L O K 
o občinskih cestah v Občini Cerkno 
I. SPLOŠNI DOLOČBE 
1. člen 
(predpisi o gradnji in vzdrževanju občinskih cest) 
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa in ta odlok.
2. člen 
(predmet odloka) 
Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Cerkno in postopek njihove kategorizacije;
– upravljanje, gradnjo, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest.
II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA 
3. člen 
(občinske ceste) 
(1) Občinske ceste so javne ceste, namenjene povezovanju naselij v občini s povezovanjem naselij v sosednjih občinah, povezovanju naselij, delov naselij, naravnih in kulturnih znamenitosti in objektov v občini.
(2) Občinske ceste so javno dobro in so izven pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic.
(3) Na območju občinskih cest je mogoče pridobiti stvarno služnost, ki je odplačna.
(4) Občinske ceste, ki še niso geodetsko in/ali zemljiškoknjižno urejene, se urejajo na pobudo lastnikov nepremičnin in na podlagi letnega plana upravljavca občinskih cest.
4. člen 
(kategorizacija občinskih cest) 
(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC), javne poti (s skrajšano oznako JP) in javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
(2) Nekategorizirane ceste so prometne površine, ki niso kategorizirane kot javna cesta in na kateri se opravlja promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu s predpisi o cestnem prometu določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te prometne površine.
5. člen 
(postopek kategorizacije občinskih cest) 
(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet Občine Cerkno (v nadaljevanju besedila: občinski svet) na predlog župana.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo po postopku, določenem v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
6. člen 
(spremembe kategorizacije občinskih cest) 
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.
(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlagajo krajevne skupnosti na predlog skupine posameznikov, zainteresirane pravne osebe (podjetja in druge organizacije) in občinska uprava.
(3) Spremembe in prenosi se opravijo po medsebojnem usklajevanju interesov predlagatelja in ob upoštevanju meril za kategorizacijo javnih cest, vedno pa pred predajo nove ceste v promet.
7. člen 
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste) 
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri poteka javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec predlaga občini prenos med občinske ceste.
(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če obstaja javni interes in je geodetsko odmerjena.
(3) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste odloči Občinski svet Občine Cerkno, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 6. člena tega odloka.
8. člen 
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest) 
Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s katerim se nadomesti del te ceste, se uvršča pod isto kategorijo kot občinska cesta.
9. člen 
(opustitev občinske ceste) 
(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo. O opustitvi občinske ceste ali njenega dela ter bodočem ravnanju s to nepremičnino v primerih, ko ni več namenjena prometu, odloči občinski svet na predlog župana.
(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti plačilu primerne odškodnine prenese med nekategorizirane ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te ceste.
10. člen 
(planinske, turistične in druge poti) 
(1) Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih cestah in so namenjene dostopu do planinskih koč ter vrhov ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.
(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, za ogled, katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljavec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba varna za uporabnike, katerim je namenjena.
(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, nadomestila za uporabo teh poti in iz dotacij občine njihovim upravljavcem.
III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST 
11. člen 
(upravljavec občinskih cest) 
Upravljavec občinskih cest je občinska uprava (v nadaljnjem besedilu: upravljavec občinske ceste).
12. člen 
(plani razvoja in vzdrževanja občinskih cest) 
(1) Cilji in naloge strategije razvoja in vzdrževanja občinskih cest se podrobneje določijo v planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest.
(2) S planom razvoja in vzdrževanja občinskih cest se določijo vrstni red prednostnih nalog vzdrževanja in razvoja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter dinamika in obseg uresničitve posameznih razvojnih nalog za obdobje najmanj štirih let. Določitev prednostnih nalog mora temeljiti na objektivnih prometnih, tehničnih, ekonomskih in okolijskih merilih.
(3) Način uresničevanja plana iz prejšnjega odstavka se določi z letnim planom razvoja in vzdrževanja občinskih cest.
(4) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.), in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je odredil pristojni inšpekcijski organ Občine Cerkno, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest po tem planu.
(5) Plan razvoja in vzdrževanja pripravi upravljavec občinskih cest, sprejme pa ga občinski svet na predlog župana.
13. člen 
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste) 
(1) Upravljavec občinskih cest opravlja strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za gradnjo, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in kolesarskih povezav. Te naloge obsegajo:
– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov podeljevanja koncesij in izbire koncesionarja za redno vzdrževanje občinskih cest;
– izvajanje postopkov javnega naročanja za izvajanje del rednega vzdrževanja občinskih cest, ki niso predmet koncesije, ter za izvajanje gradnje, investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na občinskih cestah;
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;
– pripravo plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest in organizacijo izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in drugimi občinami pri pripravi in uresničevanju teh programov;
– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in obdelavo zbranih podatkov;
– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in pripravo predlogov sprememb njihove prometne ureditve in/ali prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi občino;
– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in prometa na njih;
– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in drugimi predpisi.
14. člen 
(financiranje in sofinanciranje občinskih cest) 
(1) Sredstva za gradnjo in vzdrževanje občinskih cest se zagotavljajo v proračunu občine.
(2) Če narava proizvodne ali storitvene dejavnosti gospodarskega subjekta zahteva gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste z boljšimi elementi in v večjem obsegu, kot to zahtevata povprečen obseg in struktura prometa, gospodarska družba ali podjetnik posameznik financira ta dela v obsegu stroškov dodatno potrebnih del na občinski cesti. Financiranje se uredi s posebno pogodbo, ki jo skleneta Občina Cerkno in zainteresirana gospodarska družba ali podjetnik posameznik.
(3) Pogodbo iz drugega odstavka tega člena v imenu in za račun Občine Cerkno sklene župan Občine Cerkno.
IV. GRADNJA OBČINSKIH CEST 
15. člen 
(načrtovanje in gradnja občinske ceste) 
Občinske ceste se morajo načrtovati, projektirati, graditi in vzdrževati na način in pod pogoji, kot to določajo predpisi, ki urejajo projektiranje javnih cest, prometno signalizacijo in prometno opremo, način označevanja in zavarovanja del in ovir v prometu, cestne priključke, avtobusna postajališča ter predpisi, ki urejajo vrste vzdrževalnih del na cestah ter nivo rednega vzdrževanja javnih cest.
16. člen
(projektiranje občinske ceste) 
(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se, upoštevajoč načela trajnostnega razvoja in Prometne politike občine, določijo v skladu s prostorskim aktom in s predpisi o projektiranju cest tako, da je zagotovljena prometna varnost, gospodarnost graditve in vzdrževanja ter potrebna zmogljivost za vse vrste prometa ter zagotovljeno gibanje osebam z oviranostmi.
(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor cestnega prometa.
17. člen 
(gradnja avtobusnih postajališč) 
(1) Avtobusna postajališča na občinski cesti morajo biti izven vozišča.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko v primeru, da prostorske ali druge tehnične zahteve ne omogočajo gradnje avtobusnega postajališča izven vozišča, avtobusno postajališče vzpostavi na vozišču.
(3) Za vzpostavitev avtobusnega postajališča na vozišču mora biti pridobljeno strokovno mnenje komisije za tehnično urejanje prometa (v nadaljevanju besedila: komisija).
(4) Komisijo iz prejšnjega odstavka sestavljajo predstavnik upravljavca občinskih cest, vzdrževalca občinskih cest, policije in inšpekcijskega organa Občine Cerkno. Komisijo imenuje župan.
18. člen 
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste) 
(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi gradnje drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah. Za poseg v cestno telo obstoječe občinske ceste si mora investitor objekta ali naprave pridobiti soglasje upravljavca občinskih cest. Stroške prestavitve občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.
(2) Investitor iz prejšnjega odstavka ni zavezanec za tisti del stroškov, nastalih zaradi pogojenih boljših elementov nadomeščenega dela občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem odstavku.
19. člen 
(obveznost usklajenega projektiranja) 
(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste v cestnem telesu predvideva tudi gradnja druge gospodarske javne infrastrukture državnega ali lokalnega pomena, ki ne služi občinski cesti ali njeni uporabi, mora projektna dokumentacija vsebovati tudi rešitve druge gospodarske javne infrastrukture državnega ali lokalnega pomena.
(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je pristojen upravljavec občinskih cest.
(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav posamezne gospodarske javne infrastrukture državnega ali lokalnega pomena krije upravljavec posamezne gospodarske javne infrastrukture državnega pomena.
20. člen 
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto) 
(1) Upravljavec občinskih cest mora v fazi načrtovanja gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu najmanj 60 dni pred začetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.
(2) Upravljavec občinskih cest mora dati investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.
(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v ali na občinski cesti.
V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 
21. člen 
(redno vzdrževanje občinskih cest) 
(1) Redno vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost javnih cest, nadzor nad stanjem občinskih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.
(2) Način izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest določi upravljavec občinskih cest.
22. člen 
(koncesija za redno vzdrževanje občinskih cest) 
(1) Za izvajanje javne gospodarske službe vzdrževanja občinskih cest se lahko pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku podeli koncesija (v nadaljevanju: vzdrževalec občinske ceste).
(2) Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske službe. Pravice in obveznosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest se natančneje uredijo v koncesijski pogodbi.
23. člen 
(vzdrževanje križišč in križanj) 
Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju cestnega sveta občinske ceste skrbi vzdrževalec občinskih cest.
24. člen 
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa) 
(1) Upravljavec občinskih cest lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
(2) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora upravljavec občinskih cest predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.
(3) Pred preusmeritvijo prometa na nekategorizirano cesto se ob prisotnosti lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca izvede monitoring obstoječega stanja.
VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH 
25. člen 
(omejitve uporabe občinske ceste) 
(1) Upravljavec občinskih cest lahko začasno, vendar največ za dobo enega leta, prepove ali omeji uporabo ceste ali njenega dela (omejitev prometa posameznih vrst vozil, zmanjšanje dovoljene skupne mase, osne obremenitve ali dimenzij vozil, zmanjšanje dovoljenje hitrosti vozil, in drugi ukrepi), če je občinska cesta ali njen del v takem stanju:
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posameznih vrst vozil;
– da bi promet posameznih vrst vozil povzročil pospešeno propadanje te ceste;
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno).
(2) Upravljavec občinskih cest moraj o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve alineje ali druge alineje prvega odstavka tega člena, po elektronski poti obvestiti policijo, pristojni inšpekcijski organ Občine Cerkno najmanj tri dni pred izvedbo ukrepa na občinski cesti.
(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, lahko poleg upravljavca občinskih cest sprejme tudi izvajalec rednega vzdrževanja ali vodja intervencije ob prometnih in drugih nesrečah ter izrednih dogodkih. O teh ukrepih mora nemudoma obvestiti policijo, pristojni inšpekcijski organ Občine Cerkno, upravljavca oziroma vzdrževalca občinskih cest in prometno-informacijski center, ki o ukrepih takoj obvesti javnost.
(4) Del ceste, na katerem velja omejitev uporabe, mora vzdrževalec občinske ceste označiti s predpisano prometno signalizacijo.
(5) Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek vzdrževalec občinskih cest, ki ne sprejme ustreznih ukrepov po prvem odstavku tega člena in na predpisan način ne obvešča subjektov po drugem in tretjem odstavku tega člena, odgovorna oseba vzdrževalca občinskih cest pa z globo 500 evrov.
26. člen 
(varovalni pasovi ob občinskih cestah) 
(1) Z namenom preprečitve škodljivih vplivov posegov v prostor ob občinski cesti, na občinsko cesto in prometa na njej je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
(2) Gradnja in rekonstrukcija objektov ter izvajanje kakršnih koli del na pripadajočih zemljiščih v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem upravljavca občinskih cest.
(3) Upravljavec občinskih cest izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.
(4) Predlagatelj nameravane gradnje v varovalnem pasu občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
(5) Varovalni pas občinske ceste se meri od zunanjega roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče in je na vsako stran občinske ceste širok največ:
– pri lokalni cesti (LC) 8 m,
– pri javni poti (JP) 5 m,
– pri javni poti za kolesarje (KJ) 2 m.
(6) Za izvajanje del zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bi lahko povzročila nestabilnost cestnega telesa, mora investitor pridobiti soglasje upravljavca občinske ceste.
27. člen 
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav) 
(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih investitor ni občina, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu, pod pogoji, določenimi s soglasjem upravljavca občinskih cest.
(2) Upravljavec občinskih cest lahko zahteva od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnove ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravljavec, če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.
(3) Upravljavec občinskih cest lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.
(4) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.
28. člen 
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste) 
(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljavca občinskih cest. O izdanih dovoljenjih upravljavec obvesti policijo in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest in pristojni inšpekcijski organ Občine Cerkno. Dovoljenju mora biti priložena od upravljavca potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.
(2) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 7 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.
(3) Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste ni potrebno za redno vzdrževanje občinske ceste.
(5) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja. Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj.
(6) Zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste, ki mora o njeni izvedbi obvestiti policijo, pristojno občinsko ali medobčinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ Občine Cerkno najmanj tri dni pred spremembo ter javnost na krajevno običajen način.
29. člen 
(dolžnosti vzdrževalca občinskih cest ob posegih na občinske ceste) 
(1) Izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest je dolžan opravljati stalni nadzor nad posegi v cestno telo na občinskih cestah.
(2) Investitor je dolžan po končanih posegih v cestno telo vzdrževalcu občinskih cest predati izveden poseg v skladu z izdanim soglasjem upravljavca občinskih cesti, z veljavnimi predpisi in strokovno tehničnimi pogoji. Za vse vgrajene materiale mora vzdrževalec občinskih cest od investitorja pridobiti vso potrebno dokumentacijo in jo hraniti pet let.
(3) Izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest je odgovoren, da bodo prevzeti posegi v cestno telo na občinskih cestah izvedeni strokovno, kvalitetno in v skladu z veljavnimi predpisi.
(4) Izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest je dolžan nemudoma, brezpogojno in brezplačno odpraviti vse pomanjkljivosti, ki bi nastale v garancijskem roku pri prevzetih posegih v cestno telo, zaradi slabe izvedbe del ali uporabe neustreznega materiala, ki jih je prevzel oziroma izvedel sam.
30. člen 
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej) 
(1) Prepovedano je izvajati ali opustiti kakršna koli dela na občinski cesti, na zemljiščih ali na objektih ob občinski cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej.
(2) Prepovedano je:
1. na in v cestno telo občinske ceste odvajati meteorno vodo, odplake in druge tekočine;
2. po brežinah ceste spuščati kamenje, les in drugi material ali predmete;
3. na cestnem svetu občinske ceste:
– puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati živali v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali graditi ob cesti napajališča za živali;
– nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko zmanjšale varnost prometa;
– postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na ali ob cesti les, opeko, odpadni ali drug material ali predmete, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali poslabša njena urejenost;
– nasipati zemljišča ali nameščati na cesto kakršne koli predmete z namenom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja prometa;
– postavljati nagrobne plošče in druga spominska znamenja;
– namerno zažigati travo, les ali druge odpadne snovi;
– odvajati odplake in druge tekočine;
– ovirati odtekanje vode s ceste;
4. orati v razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto;
5. na cestišču občinske ceste:
– puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo;
– onesnažiti cestišče z mazili ali drugimi snovmi, tekočinami ali iztrebki živali;
– vlačiti hlodovino, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora;
– razsipati sipek material, razen posipnih materialov v času izvajanja zimske službe, nanašati blato ali ga kako drugače onesnaževati.
(3) Preden se vključi v promet na občinsko cesto s kolovozne poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka, območja izvajanja del ali druge zemljiške površine, mora voznik odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče.
(4) Prepovedano je poškodovati, odstraniti, prestaviti, zakriti ali kakor koli spremeniti prometno signalizacijo, prometno opremo ter cestne naprave in druge ureditve, ki so namenjene varnosti, vodenju in nadzoru prometa, zaščiti ceste ter preprečevanju škodljivih emisij prometa na občinskih cestah.
(5) Vzdrževalec občinskih cest mora brez odlašanja s ceste odstraniti vse ovire ali druge posledice ravnanj, ki bi lahko škodovale cesti ali ogrožale, ovirale ali zmanjšale varnost prometa na njej. Če to ni mogoče, mora oviro ali nastalo nevarno mesto na cesti do njihove odprave zavarovati s predpisano prometno signalizacijo ter o oviri in drugih posledicah prepovedanih ravnanj brez odlašanja obvestiti policijo, inšpekcijski organ Občine Cerkno in upravljavca ceste. Vse stroške odstranitve ovir ali nevarnih mest na občinski cesti mora poravnati povzročitelj ovire ali nevarnega mesta na občinski cesti. Če povzročitelj ni znan, gredo stroški v breme rednega vzdrževanja občinskih cest.
(6) Na prometnih površinah počivališč zunaj vozišča občinske ceste, ki so namenjene kratkemu postanku udeležencev cestnega prometa, je dovoljeno parkirati tovorna vozila najdlje za dvojni čas predpisanega počitka voznika ali za čas prepovedi prometa. Voznik mora na notranji strani vetrobranskega stekla vidno označiti čas in datum začetka parkiranja. Parkiranje tovornega vozila brez nadzora voznika ali samo priklopnega vozila je na teh površinah prepovedano.
(7) Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim, četrtim ali šestim odstavkom tega člena.
(8) Z globo 4.000 evrov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim, četrtim ali šestim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.000 evrov.
(9) Z globo 2.000 evrov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki opusti ukrepe, predpisane v petem odstavku tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.000 evrov.
(10) Z globo 500 evrov se kaznuje posameznik, ki ne pridobi soglasja oziroma ravna v nasprotju z njim.
(11) Z globo 2.000 evrov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ne pridobi soglasja oziroma ravna v nasprotju z njim, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.000 evrov.
31. člen 
(obveznosti lastnikov nepremičnin ob občinski cesti) 
(1) Lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec objekta ob občinski cesti ali javni površini mora izvesti vse potrebne ukrepe za preprečitev zdrsa snega ali padanja ledenih sveč iz objektov, odvajanja meteorne vode, odplak ali drugih tekočin na občinsko cesto ali javno površino.
(2) Z globo 2000 evrov se kaznuje lastnik objekta pravna oseba, samostojni podjetnik ali posameznik z dejavnostjo, ki ne izvede ukrepov iz prvega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 400 evrov, lastnik objekta fizična oseba se kaznuje z globo 1000 evrov.
(3) V primeru ugotovljenih nepravilnostih iz prvega odstavka tega člena, pristojni inšpektor Občine Cerkno lastniku ali od njega pooblaščenemu upravljavcu objekta z odločbo odredi ukrepe, da se odvrne nevarnost iz prvega odstavka tega člena ali prepreči škoda na občinski cesti ali javni površini.
VII. VARSTVO OBČINSKIH CEST 
32. člen 
(prometna signalizacija in prometna oprema na občinskih cestah) 
(1) Na občinskih cestah na območju občine prometno signalizacijo postavlja, spreminja, dodaja, odstranjuje in vzdržuje izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest na podlagi izdanih odločb upravljavca občinskih cest.
(2) O postavitvi, zamenjavi, dopolnitvi ali odstranitvi prometne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah odloča upravljavec občinskih cest.
(3) V primeru intervencijskih zavarovanj ali izvajanja posegov na občinski cesti zaradi vzdrževanja druge gospodarske javne infrastrukture lahko ustrezno prometno signalizacijo začasno in v nujnem obsegu postavi tudi izvajalec intervencijskih del ali izvajalec zimske službe. O postavitvi prometne signalizacije obvesti upravljavca občinskih cest. Izvajalec intervencijskih del ali izvajalec zimske službe je dolžan prometno signalizacijo iz tega odstavka odstraniti takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bila postavljena.
(4) Z globo 1.000 evrov se za prekršek kaznuje vzdrževalec občinskih cest, ki ravna v nasprotju z tretjim odstavkom tega člena, odgovorna oseba vzdrževalca občinskih cest pa z globo 200 evrov.
33. člen 
(postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije) 
(1) Na občinskih cestah na območju Občine Cerkno se sme postavljati turistična in druga obvestilna signalizacija v skladu s predpisi, ki urejajo prometno signalizacijo.
(2) Turistična in druga obvestilna signalizacija se lahko postavi, zamenja, dopolni ali odstrani le na podlagi dovoljenja, ki ga na podlagi vloge izda upravljavec občinske ceste. K vlogi za izdajo dovoljenja je potrebno priložiti elaborat, v katerem se določijo velikost, vrsta, tip in oblika signalizacije, lokacija postavitve signalizacije in prikaz vodenja prometa do cilja.
(3) Stroške postavitve, vzdrževanja in odstranitve turistične in druge obvestilne signalizacije se zaračunavajo po ceniku, ki ga na predlog upravljavca občinske ceste potrdi župan Občine Cerkno.
34. člen 
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti) 
(1) Obveščanje in oglaševanje je v območju občinske ceste prepovedano.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko upravljavec občinske ceste izda soglasje za postavitev objektov za obveščanje in oglaševanje, ki so opredeljeni kot enostavni objekti:
– če so obvestila namenjena izboljšanju prometne varnosti,
– če se oglašuje gospodarski subjekt, ki dejavnost izvaja v stavbi zgrajeni v varovalnem pasu občinske ceste,
– če se objekt za obveščanje in oglaševanje postavlja na servisne prometne površine občinske ceste ali druge površine, ki so v lasti fizičnih ali pravnih oseb, pod pogojem da vsebina obvestila oziroma oglasa ni vidna z občinske ceste.
(3) Objekti za obveščanje in oglaševanje se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le izven preglednega polja, pregledne berme, preglednostnega prostora in območja vzdolž vozišča ceste, predpisanega za postavitev prometne signalizacije.
(4) Z namenom preprečitve škodljivih vplivov na občinske ceste in na varno odvijanje prometa na občinskih cestah je postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje v območju občinske ceste prepovedano.
(5) Soglasje za postavitev objektov iz drugega in tretjega odstavka tega člena, katerih gradnja je predvidena v območju občinske ceste, izda upravljavec občinske ceste na podlagi predloženega elaborata za postavitev objekta za obveščanje in oglaševanje, razen v primeru obvestila, namenjenega izboljšanju prometne varnosti, katerega postavitev odredi upravljavec ceste.
(6) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja postavi objekt za obveščanje in oglaševanje v območju občinske ceste ali ga postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja.
(7) Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
(8) V primeru oglaševanja ali obveščanja v območju občinske ceste ne glede na tehnično izvedbo nosilca obveščanja ali oglaševanja (plakati, transparenti, prikazovalniki ali drugi načini izvedbe oglaševanja) brez soglasja upravljavca občinske ceste, pristojni inšpektor za občinske ceste odredi odstranitev nosilcev in prenehanje oglaševanja ali obveščanja v območju občinske ceste.
35. člen 
(pritožbeni organ) 
Zoper dovoljenja in soglasja, ki so izdana na podlagi tega odloka, je dovoljena pritožba županu Občine Cerkno.
36. člen 
(nadzor) 
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka, razen šestega odstavka 30. člena, izvajajo inšpektorji pristojnega inšpekcijskega organa Občine Cerkno. Pristojni inšpekcijski organ je prekrškovni organ za vse prekrške iz tega odloka, storjenih na občinski cesti v okviru pristojnosti, razen za prekršek iz šestega odstavka tega člena.
(2) Nadzor nad 30. členom tega odloka izvaja tudi pristojno občinsko ali medobčinsko redarstvo, ki je tudi prekrškovni organ za prekrške iz 30. člena tega odloka.
37. člen 
(pogoji za imenovanje občinskega inšpektorja) 
Za inšpektorja, ki opravlja nadzor nad občinskimi cestami v Občini Cerkno, je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
38. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 94/99).
39. člen 
(začetek veljavnosti odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2021
Cerkno, dne 2. februarja 2021
Župan 
Občine Cerkno 
Gašper Uršič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti