Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

Št. 430-11/2023-2 Ob-1651/23, Stran 474
Javni razpis 
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Litija za leto 2023 
Občina Litija razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2023, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 in Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, ki ji je Evropska komisija podaljšala veljavnost za čas trajanja prehodnega obdobja, tj. do 30. 6. 2023, zato se pri izvedbi tega javnega razpisa še naprej uporabljajo določbe Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Litija za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 123/20).
Višina razpisanih sredstev
Sredstva v višini 40.000,00 EUR so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine Litija za leto 2023 (Uradni list RS, št. 25/23), in sicer:
– za Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev in Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov), sredstva v višini 40.000,00 EUR.
Upravičenci
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Upravičenci so kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju občine, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 ha kmetijskih površin, ki ležijo na območju občine.
Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Upravičenci so posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost …), ki urejajo kmetijska zemljišča in pašnike na najmanj 0,5 ha kmetijskih zemljišč v uporabi.
Upravičeni stroški
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih objektov na kmetijskih gospodarstvih;
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih objektov na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala, ki se nanašajo na naložbo);
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti razen nakupa traktorjev;
– stroški opreme hlevov in gospodarskih objektov;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku, z izjemo namakalnih naprav;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);
– stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki),
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije,
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Neupravičeni stroški – pomoč se ne dodeli
Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
– za nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin,
– za zasaditev letnih rastlin,
– za dela v zvezi z odvodnjavanjem,
– za opremo in dela v zvezi z namakanjem,
– za nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– za naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
– za investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– za investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali Unije, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov,
– za stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
– obratna sredstva.
Pogoji za pridobitev pomoči
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– za naložbo, v zvezi s katero mora biti opravljena presoja vplivov na okolje, mora biti okoljevarstveno soglasje predloženo z vlogo za pridobitev pomoči;
– ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, če je vrednost naložbe višja kot 30.000 eur.
Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
– ustrezna dovoljenja za izvedbo naložbe ter dokazila o morebitnih nastalih stroških v zvezi s tem, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča.
Kriteriji za dodelitev sredstev, intenzivnost pomoči ter najvišji in najnižji znesek
Na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in vseh pravočasno prispelih popolnih vlog znotraj podukrepa bo izračunan količnik kot osnova za izračun nepovratnih sredstev upravičencem.
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo naložbe, ki omogočajo prodajo kmetijskih proizvodov na tržnici v Litiji. To se upošteva pri izračunu nepovratnih sredstev takim upravičencem tako, da se dodeli 20 % višji znesek pomoči.
Pomoč se dodeli v višini do 50 % upravičenih stroškov. Najvišji znesek pomoči je 5.000,00 eur na leto, najnižji znesek pomoči je 500,00 eur na leto.
Spodbujevalni učinek
Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti. Vlagatelj ne sme pričeti z izvedbo naložbe in ne sme pričeti z deli pred objavo javnega razpisa; kot začetek izvedbe naložbe se šteje prevzem katerihkoli obveznosti vlagatelja na račun morebitnih odobrenih sredstev (sklenitev pogodb, naročanje materiala, opreme ali storitev …).
Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo popolno vlogo, ki vsebuje:
– izpolnjen prijavni obrazec: »Prijava na javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Litija v letu 2023«,
– obvezne priloge k vlogi (dodatna dokumentacija), ki so navedene v celotnem besedilu javnega razpisa pri ukrepu in s katerimi dokazujejo izpolnjevanje pogojev za ukrep.
Prijavni obrazec – vloga je na voljo od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka na sedežu Občine Litija, Jerebova 14, 1270 Litija ali na spletni strani https://www.litija.si
Vlagatelji lahko vložijo izključno eno vlogo, to je vlogo za sofinanciranje ene naložbe ukrepa.
Upravičeni stroški nastanejo z dnem objave javnega razpisa.
Rok za prijavo na javni razpis
Prijavitelji morajo prijave oziroma vloge oddati najkasneje do vključno 25. 4. 2023. Šteje se, da je vloga pravočasno oddana, če je najkasneje do 25. 4. 2023 oddana na pošti (datum poštnega žiga na dan 25. 4. 2023).
Vloge se oddajajo v zaprti kuverti z navedenim polnim imenom ali nazivom vlagatelja na zadnji strani kuverte in z oznako na sprednji strani kuverte: »Za javni razpis – Kmetijstvo 2023«.
Vloge lahko vlagatelji oddajo na sedežu Občine Litija, Jerebova 14, 1270 Litija. V primeru oddaje vloge po pošti, je potrebno vlogo poslati na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija.
Informacije o razpisu
Celotno besedilo javnega razpisa z vsemi informacijami o razpisu in prijavnimi obrazci je objavljeno na tem mestu.
Pojasnila in dodatne informacije so dosegljive v času uradnih ur po tel. 01/89-63-432 (Peter Repovš).
Dokumenti
– Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Litija za leto 2023
– Prijavni obrazec – Ukrep 1: Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva.
Občina Litija 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti