Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

791. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2023, stran 2078.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – Odl. US), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2), 18. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) je Občinski svet Občine Turnišče na 3. redni seji dne 2. 3. 2023 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Turnišče za leto 2023 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se določa višina proračuna Občine Turnišče za leto 2023 (v nadaljnjem besedilu: proračun), postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do kontov.
Splošni del proračuna za leto 2023 se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (EUR):
KONTO
OPIS
Proračun leta 2023
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
3.978.953
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.372.564
70
DAVČNI PRIHODKI
2.242.964
700 Davki na dohodek in dobiček
2.092.364
703 Davki na premoženje
135.700
704 Domači davki na blago in storitve
14.800
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
129.600
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
97.900
711 Takse in pristojbine
3.500
712 Denarne kazni
3.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
200
714 Drugi nedavčni prihodki
25.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI
179.869
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
107.900
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
71.969
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.426.520
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.374.788
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
51.732
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
5.362.385
40
TEKOČI ODHODKI
1.156.256
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
173.449
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
34.916
402 Izdatki za blago in storitve
905.891
403 Plačila domačih obresti
0
409 Rezerve
42.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.032.700
410 Subvencije
90.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
584.900
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
64.300
413 Drugi tekoči domači transferi
293.500
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.149.429
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.149.429
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
24.000
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski porabniki
0
432 Investicijski transferi ožjim delom občin
24.000
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
–1.383.432
B
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
100.000
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
100.000
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV
–100.000
C
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500+501)
620.400
50
ZADOLŽEVANJE
620.400
500 Domače zadolževanje
620.400
VIII. O
DPLAČILA DOLGA (550+551)
66.960
55
ODPLAČILA DOLGA
66.960
550 Odplačilo domačega dolga
66.960
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–929.992
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
553.440
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.383.432
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2022
929.992
9009 Splošni sklad drugo
929.992
Splošni del proračuna, posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov se objavijo na spletni strani Občine Turnišče.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki proračuna) 
Vsi prihodki, ki jih uporabniki sredstev proračuna ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek proračuna, če ni s tem odlokom drugače določeno.
Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 s spremembami), tudi požarne takse, prihodki od dajatve za omejeno rabo prostora, prihodki takse za obremenjevanje vode, prihodki od takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki iz naslova komunalnega prispevka, prihodki iz naslova turistične takse, koncesijske dajatve od iger na srečo, koncesijske dajatve od lova ter neporabljena sredstva iz preteklih let, prejetih za sofinanciranje investicij in ostalih projektov.
Prihodki od uporabnin in najemnin, ki jih ustvarijo javni zavodi z oddajanjem občinskega stvarnega premoženja, ki ga imajo v upravljanju, je prihodek proračuna.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto. Namenska sredstva, ki niso porabljena v tekočem letu, se prenesejo v proračun za prihodnje leto.
5. člen 
(namenska poraba sredstev) 
Uporabniki sredstev proračuna so dolžni uporabljati dodeljena sredstva le za namen, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
Župan mora v primeru, da je ugotovljena neracionalna poraba dodeljenih sredstev pri posameznem proračunskem uporabniku, začasno (s soglasjem občinskega sveta pa dokončno) ustaviti financiranje posamezne proračunske postavke.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun proračuna obveznosti, ki bi presegle s proračunom določena sredstva za posamezne namene.
Sredstva od uporabnin in najemnin, ki jih ustvarijo javni zavodi z oddajanjem stvarnega premoženja, se smejo uporabiti le za tekoče ali investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja.
6. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva na posamezni proračunski postavki, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, lahko župan samostojno prerazporeja pravice porabe, in sicer za neomejeno znotraj podprogramov posameznega proračunskega uporabnika. Med posameznimi glavnimi programi znotraj posameznega proračunskega uporabnika sme župan prerazporejati sredstva v obsegu, da skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa znotraj proračunskega porabnika ne presega 20 % obsega glavnega programa.
7. člen 
(polletno poročanje) 
Župan najkasneje do 30. julija vsem občinskim svetnikom pošlje poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.
Poročilo vsebuje:
1. poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in oceno realizacije do konca leta,
2. podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev,
3. razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in
4. predlog potrebnih ukrepov.
8. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov v prihodnjih letih) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bo do zapadle v plačilo v prihodnjih letih, za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2023 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, za blago in storitve in za tekoče transferje ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
9. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Župan lahko spremeni vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet, z izjemo prerazporeditev, skladnih s 6. členom tega odloka.
Projekti za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. Dokumente identifikacije investicijskih projektov, ki so podlaga za uvrstitev v načrt razvojnih programov, sprejme župan. Druge dokumente, kot je predinvesticijska zasnova ali investicijski progam sprejema občinski svet.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov ali izločijo iz načrta razvojnih programov le na podlagi odločitve občinskega sveta.
10. člen 
(odpiranje novih proračunskih postavk in podkontov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz 41., 42., 43., 45., 46., 47. ter 74. člena Zakona o javnih financah, se lahko v sprejetem proračunu odprejo nove proračunske postavke ali pa se aktivirajo stare.
Med izvrševanjem proračuna Občine Turnišče se lahko odpre nov podkonto za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti oziroma se je med letom izkazalo, da podkonto ne ustreza ekonomskemu namenu porabe. Sredstva se razporedijo na novo odprti podkonto. Nov podkonto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke oziroma nove proračunske postavke v okviru sredstev posameznega proračunskega uporabnika.
11. člen 
(proračunska rezerva) 
Proračunska rezerva je oblikovana kot proračunski sklad po Zakonu o javnih financah. V proračunsko rezervo se v letu 2023 izloči 12.000 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
O porabi sredstev proračunske rezerve do višine 10.000 EUR za posamezni namen odloča župan. O porabi sredstev proračunske rezerve v višini 10.000 EUR ali več za posamezni namen odloča občinski svet.
12. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine in
– za naloge za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije proračuna za posamezen namen odloča župan.
4. ODPIS DOLGOV 
13. člen
(odpis dolgov) 
Župan lahko dolžniku do višine 1.000 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnočljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
14. člen
(Obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev) 
Občina Turnišče se bo v letu 2023 dolgoročno zadolžila pri poslovni banki v skupni višini 620.400,00 EUR za namen Rekonstrukcije čistilne naprave Turnišče.
Občina Turnišče se lahko kratkoročno zadolži v skladu z določili ZJF za namen neenakomernega pritekanja prejemkov proračuna, vendar največ za 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Kratkoročno posojilo mora biti vrnjeno do konca proračunskega leta. O najetju kratkoročnega posojila odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet na prvi naslednji redni seji.
Občina Turnišče za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, ter javnih podjetij katerih ustanoviteljica je, v letu 2023 ne bo izdajala poroštev.
15. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov proračuna ter pravnih oseb v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2023 zadolžijo le po sklepu občinskega sveta.
Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, v letu 2023 ne smejo izdajati poroštev.
6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
16. člen
(začasno financiranje v letu 2024) 
V primeru, da bo začasno financiranje Občine Turnišče za leto 2024 potrebno se bo uporabljal ta odlok in poseben sklep o določitvi začasnega financiranje.
17. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2023
Turnišče, dne 2. marca 2023
Župan 
Občine Turnišče 
Borut Horvat 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti