Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

758. Odlok o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2024, stran 1989.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16, 14/23) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 4. redni seji dne 7. 3. 2023 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2024 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Miren - Kostanjevica za leto 2024 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obsega zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2024
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
7.021.742
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.104.813
70
DAVČNI PRIHODKI
4.111.708
700 Davki na dohodek in dobiček
3.569.842
703 Davki na premoženje
433.364
704 Domači davki na blago in storitve
107.502
706 Drugi davki
1.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
993.105
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
826.374
711 Takse in pristojbine
7.000
712 Globe in druge denarne kazni
6.500
714 Drugi nedavčni prihodki
153.231
72
KAPITALSKI PRIHODKI
766.900
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
766.900
73
PREJETE DONACIJE
46.807
730 Prejete donacije iz domačih virov
46.807
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
927.197
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
915.707
741 Prejeta sr. iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU
11.490
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
176.025
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
176.025
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.681.845
40
TEKOČI ODHODKI
2.030.552
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
572.688
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
90.423
402 Izdatki za blago in storitve
1.288.931
403 Plačila domačih obresti
43.400
409 Rezerve
35.110
41
TEKOČI TRANSFERI
2.394.781
410 Subvencije
44.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.402.108
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
183.279
413 Drugi tekoči domači transferi
765.394
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.147.923
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.147.923
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
108.589
431 Inv. transf. prav. in fizič. osebam, ki niso pror. upor. 
78.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
30.089
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.
339.897
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
18.639
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
18.639
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih
18.639
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–18.639
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
321.258
55
ODPLAČILA DOLGA
321.258
550 Odplačila domačega dolga
321.258
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–321.258
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–339.897
Stanje sredstev na računih dne 31. 12. preteklega leta
0
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Miren - Kostanjevica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti ozirom se je med letom izkazalo, da konto ne ustreza ekonomskemu namenu porabe. Sredstva se razporedijo na novo odprti konto. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke, ki jo je sprejel občinski svet.
4. člen 
(posebnosti pri koriščenju proračunskih sredstev) 
Za zakonitost izplačil v okviru finančnih načrtov krajevnih skupnosti je odgovoren odredbodajalec posamezne krajevne skupnosti, ki nosi kazensko in odškodninsko odgovornost za zakonito, namensko, gospodarno in pregledno porabo sredstev. Župan ima pravico zavrniti izplačilo iz proračuna za potrebe krajevne skupnosti, če se ugotovi, da za posamezni namen ni zadostnih ali sploh ni sredstev v okviru finančnega načrta posamezne krajevne skupnosti in v drugih primerih, ko je izplačilo v nasprotju z veljavnimi predpisi.
Sredstva, ki jih krajevne skupnosti prejmejo iz proračuna so dodeljena za delovanje, za splošno komunalno dejavnost in za tekoče vzdrževanje. V primeru neporabljenih sredstev v tekočem letu, se ta lahko porabijo za druge namene.
Občina nameni za sredstva navedena v zgornjem drugem odstavku 2,8 % od nakazane dohodnine preteklega ali predpreteklega leta.
5. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:
– Prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom, ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu,
– Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– Koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
6. člen 
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča župan.
O prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna med proračunskimi postavkami odloča župan, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posamezne proračunske postavke ne sme presegati 20 % vrednosti celotne postavke.
Izjemoma se investicijska postavka lahko zmanjša za več kot 20 %, če zaradi utemeljenih razlogov investicija v tekočem letu ne bo realizirana v načrtovani višini. Sredstva se lahko prenesejo samo na drugo investicijsko postavko, ki je v teku in kjer sredstva primanjkujejo.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med proračunskimi postavkami odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin, predsednik sveta krajevne skupnosti). O izvršenih prerazporeditvah poroča župan občinskemu svetu v zaključnem računu proračuna in s polletno realizacijo.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za 1. polletje in z zaključnim računom proračuna poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2024 in njegovi realizaciji.
7. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 50 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega leta v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Vse tako sprejete spremembe so sestavni del gradiva pri sprejemanju prvega proračuna, prvega rebalansa ali prve spremembe proračuna.
Investicijsko dokumentacijo za investicijske projekte potrjuje župan in o tem obvesti občinski svet.
9. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2024 oblikuje v višini 35.110,00 €.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene določene v 49. členu Zakona o javnih financah do višine 30.000,00 € in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
V primerih porabe sredstev, ki presega višino določeno v prejšnjem odstavku, odloča občinski svet s posebnim odlokom.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
10. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan v letu 2024 odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga dolžniku do višine 1.000,00 EUR.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
11. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta. O likvidnostni zadolžitvi odloča župan.
Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2024 ne bo zadolžila.
Občina Miren - Kostanjevica za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, ter pravnih oseb, v katerih ima odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2024 ne bo izdajala poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad poslovanjem s sredstvi in izvrševanjem proračuna opravlja nadzorni odbor v skladu s Statutom Občine Miren - Kostanjevica in Poslovnikom Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica.
13. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0021/2022-43
Miren, dne 7. marca 2023
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti