Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2517. Zakon o kolektivnih tožbah (ZKolT)
2518. Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe (ZIUPVP)
2519. Zakon o dopolnitvi Zakona o Banki Slovenije (ZBS-1C)
2520. Zakon o dopolnitvi Zakona o slovenskem odškodninskem skladu (ZSOS-C)
2521. Zakon o spremembi Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-I)
2522. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekciji dela (ZID-1A)
2523. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-D)
2524. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-1A)
2525. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-F)
2526. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-A)

Drugi akti

2527. Deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju julij 2017–december 2018 (DeUDIEU1718)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2590. Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

Odloki

2591. Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2017
2592. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Inštituta za narodnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod

MINISTRSTVA

2528. Pravilnik o kriterijih za določitev višine dodatka k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa
2529. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov javnih del
2530. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih
2531. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
2593. Pravilnik o podrobnejših pogojih za določitev predloga območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč ter o podrobnejši vsebini strokovnih podlag s področja kmetijstva
2594. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preizkusu iz zdravstvenih vsebin za zdravilce, ki nimajo zdravstvene izobrazbe

USTAVNO SODIŠČE

2532. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, sodbe Višjega sodišča v Mariboru in sodbe Okrajnega sodišča v Novem mestu

VRHOVNO SODIŠČE

2533. Poslovnik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije o ločenih mnenjih

OBČINE

Ajdovščina

2534. Odlok o spremembi proračuna Občine Ajdovščina za leto 2018

Bistrica ob Sotli

2535. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2017

Borovnica

2536. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta

Brežice

2583. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Bukovje – Ap 1497

Cerknica

2537. Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Cerknica za leto 2017
2538. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – za južni del EUP GR 19 in del GR 15 v Grahovem – krajše: OPPN GR 19 – južni del
2539. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrba s paro in vročo vodo v Občini Cerknica
2540. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Dobrna

2541. Statut Občine Dobrna

Ivančna Gorica

2584. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2017

Komen

2542. Odlok o rebalansu-1 proračuna Občine Komen za leto 2017
2543. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2544. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2545. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2546. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Komen

Kranj

2547. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičninah parcelna številka 675/4 in 675/5, obe k.o. 2139 – Mavčiče
2548. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičninah parcelna številka 813, 814 in 872, vse k.o. 2105 – Britof
2549. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini parc. št. 827/1, k. o. 2695 – Planica
2550. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini parc. št. 60/9, k. o. 2122 – Huje
2551. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1228/3, k.o. 2131 – Stražišče
2552. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičninah parcelna številka 684/4, 684/6, 684/8, 684/10, 684/12 in 684/14, vse k.o. 2130 – Pševo

Loški Potok

2553. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2554. Sklep o ukinitvi statusa splošnega ljudskega premoženja

Miren-Kostanjevica

2555. Odlok o izdajanju občinskega glasila Občine Miren - Kostanjevica
2556. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2017
2557. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2017 (rebalans št. 1)
2558. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Miren - Kostanjevica
2559. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren - Kostanjevica

Piran

2560. Odlok o Športnem pristanišču Portorož

Postojna

2561. Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Postojna
2562. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna
2563. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Globočnika Postojna
2564. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prestranek

Prebold

2565. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2017

Rečica ob Savinji

2566. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Nazarje
2567. Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Glasbena šola Nazarje

Rogašovci

2568. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2017
2569. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Sveti Jurij
2570. Sklep o ceni za uporabo brunarice na Serdiškem bregu
2571. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in števila otrok v oddelkih v vzgojno varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij

Šalovci

2572. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenega programa v vrtcih Občine Šalovci
2573. Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu

Šempeter-Vrtojba

2574. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2017
2575. Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2017/2018
2576. Sklep o sprejemu načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2017
2577. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Šempeter - Vrtojba
2578. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Šmartno pri Litiji

2579. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja z oznako ŠM_25

Trebnje

2585. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Trebnje
2586. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 – rebalans II
2587. Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje
2588. Odlok o spremembah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Trebnje
2589. Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje

Vipava

2580. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2017

Železniki

2581. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2017

Žirovnica

2582. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Obvoznica Vrba (ŽA 1/E)

POPRAVKI

2595. Popravek Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji
2596. Popravek Sklepa o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičninah parcelna številka 684/2 in 684/5, obe k.o. 2130 – Pševo
2597. Popravek Pravilnika o ravnanju ob resnih nesrečah, nesrečah in incidentih v železniškem prometu

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti