Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2561. Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Postojna, stran 7205.

  
Na podlagi 16. in 78. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 24. seji dne 28. 9. 2017 sprejel
S P R E M E M B E   P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Postojna 
1. člen 
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) se četrti odstavek 70. člena spremeni tako, da se glasi:
»Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Delovno telo sprejema svoje odločitve – mnenja, stališča in predloge z večino opredeljenih glasov navzočih članov.«
Šesti odstavek se črta.
2. člen 
Te spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Postojna se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-3/2007-2
Postojna, dne 28. septembra 2017
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič l.r.