Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2520. Zakon o dopolnitvi Zakona o slovenskem odškodninskem skladu (ZSOS-C), stran 7074.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o Slovenskem odškodninskem skladu (ZSOS-C) 
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o Slovenskem odškodninskem skladu (ZSOS-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. septembra 2017.
Št. 003-02-8/2017-19
Ljubljana, dne 4. oktobra 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O DOPOLNITVI ZAKONA O SLOVENSKEM ODŠKODNINSKEM SKLADU (ZSOS-C) 
1. člen
V Zakonu o Slovenskem odškodninskem skladu (Uradni list RS, št. 21/11 – uradno prečiščeno besedilo in 9/16 – ZGGLRS) se za 19. členom doda nov 19.a člen, ki se glasi:
»19.a člen 
Pravni naslednik sklada najkasneje do 31. decembra 2020 neodplačno prenese v last Republike Slovenije vse vrednostne papirje in poslovne deleže (v nadaljnjem besedilu: kapitalske naložbe), ki jih ima v lasti na presečni dan 20. decembra 2020 in so skladno s strategijo upravljanja naložb, sprejeto na podlagi zakona, ki ureja upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, opredeljene kot strateške in pomembne naložbe.
Pravni naslednik sklada najkasneje do 31. decembra 2017 neodplačno prenese v last Republike Slovenije sveženj strateških in pomembnih kapitalskih naložb, s katerimi se trguje na organiziranem trgu, ki jih ima v lasti na presečni dan 20. decembra 2017 in katerih skupna vrednost na ta dan znaša najmanj 200 milijonov eurov. Seznam kapitalskih naložb, ki tvorijo sveženj iz prejšnjega stavka, sprejme Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za finance in ga posreduje pravnemu nasledniku sklada.
Pravni naslednik sklada takoj po izpolnitvi vseh obveznosti iz 2. člena tega zakona neodplačno prenese v last Republike Slovenije vse preostale kapitalske naložbe, ki jih ima v lasti.
V primeru, da prihodki iz upravljanja in razpolaganja iz prvega stavka 26. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) s preostalimi kapitalskimi naložbami v lasti pravnega naslednika sklada, ne bodo zadostovali za izpolnitev obveznosti iz 2. člena tega zakona, se sredstva za poravnavo obveznosti zagotovijo iz sredstev proračuna. V tem primeru mora pravni naslednik sklada takoj po izvedbi prodaj preostalih kapitalskih naložb navedena sredstva proračuna vrniti v proračun Republike Slovenije.
Prenosi kapitalskih naložb iz tega člena se izvedejo neposredno v bilanci stanja in ne preko izkaza poslovnega izida.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/17-8/11
Ljubljana, dne 26. septembra 2017
EPA 1987-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik