Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

II N 387/2011 Os-3052/17, Stran 2392
Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagatelja: CLASS I d.o.o., podjetje za agencijske storitve, proizvodnjo, trgovino in zunanjo trgovino, Ljubljana, Vošnjakova 9, Ljubljana, ki ga zastopa direktor Ernest Aljančič, njega pa Odvetniška pisarna Marija Bele Vatovec d.o.o. iz Ljubljane, zoper nasprotnega udeleženca: 1. Barbara Pia Hrovat, Ulica prvoborcev 19a, Ljubljana, in ostali (po seznamu nasprotnih udeležencev v sklepu z dne 8. 9. 2017), ob udeležbi: 1. SKB banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, in ostali (po seznamu udeležencev v sklepu z dne 8. 9. 2017), zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 8. 9. 2017 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 22. 6. 1999 med prodajalcem HYPO LEASING d.o.o. Ljubljana, in kupcem CLASS I d.o.o., katere predmet je bila prodaja oziroma nakup poslovnega prostora v izmeri 115,50 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe na naslovu Vošnjakova ulica 9, Ljubljana, s pripadajočim kletnim prostorom v izmeri 5,11 m2 ter s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih in napravah ter na funkcionalnem zemljišču.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Ljubljani
8. 9. 2017