Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2593. Pravilnik o podrobnejših pogojih za določitev predloga območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč ter o podrobnejši vsebini strokovnih podlag s področja kmetijstva, stran 7269.

  
Na podlagi desetega in dvanajstega odstavka 3.c člena ter za izvrševanje drugega in tretjega odstavka 3.c člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16 in 27/17 – ZKme-1D) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o podrobnejših pogojih za določitev predloga območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč ter o podrobnejši vsebini strokovnih podlag s področja kmetijstva 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje za določitev predloga območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč ter podrobnejšo vsebino strokovne podlage s področja kmetijstva (v nadaljnjem besedilu: strokovna podlaga).
II. PODROBNEJŠI POGOJI ZA DOLOČITEV PREDLOGA OBMOČIJ TRAJNO VAROVANIH KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 
2. člen 
(boniteta kmetijskih zemljišč) 
(1) V predlog območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč se uvrstijo zemljišča, ki imajo boniteto zemljišč v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin (v nadaljnjem besedilu: boniteta), višjo od 35.
(2) Za določitev predloga območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč se zemljišča uvrsti v razrede z boniteto:
a) od 0 do 35;
b) od 36 do 50;
c) od 51 do 60 in
č) od 61 do 100.
3. člen 
(nagib) 
(1) V predlog območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč se uvrstijo zemljišča, ki imajo nagib do 11 odstotkov.
(2) Za določitev predloga območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč se zemljišča uvrsti v razrede z nagibom:
a) od 0 do 6 odstotkov;
b) od 7 do 11 odstotkov;
c) od 12 do 24 odstotkov in
č) nad 24 odstotkov.
(3) Podatki iz prejšnjega odstavka se pripravijo na podlagi digitalnega modela višin v ločljivosti najmanj 12,5 m.
4. člen 
(komasacije) 
V predlog območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč se uvrstijo zemljišča, na katerih so bile izvedene komasacije v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča.
5. člen 
(osuševanje) 
V predlog območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč se uvrstijo zemljišča, ki so vključena v območja zgrajenih osuševalnih sistemov v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo.
6. člen 
(namakanje) 
V predlog območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč se uvrstijo zemljišča, ki so vključena v območja zgrajenih namakalnih sistemov v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo.
7. člen 
(trajni nasadi) 
V predlog območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč se uvrstijo zemljišča, ki so po dejanski rabi kmetijskih in gozdnih zemljišč v skladu s predpisom, ki ureja kmetijstvo, opredeljena kot vinograd (šifra 1211), matičnjak (šifra 1212), intenzivni sadovnjak (šifra 1221), oljčnik (šifra 1230), ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak (šifra 1222) in ostali trajni nasad (šifra 1240).
8. člen 
(lokalne značilnosti kmetijske pridelave in rabe kmetijskih zemljišč) 
V predlog območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč se uvrstijo zemljišča, ki so pomembna zaradi lokalnih značilnosti kmetijske pridelave in rabe kmetijskih zemljišč, še zlasti:
a) njivske terase (Dolenjsko podolje, Ilirsko bistriško območje, Šmihel pri Žužemberku ipd.);
b) flišne terase (Izola, Goriška brda, Izolski amfiteater, Škalce, Slovenske gorice ipd.);
c) vrtače (območje primorskega in dolenjskega krasa ipd.);
č) mokri travniki (Šturmovci, Lahinja, Radensko polje, Ljubljansko barje, Cerkniško jezero, Jovsi ipd.);
d) kraški pašniki (Kras, Lipica ipd.);
e) planine (Zajamniki, Velika planina ipd.);
f) steljniki (Drašički steljniki, Marindolski steljniki ipd.);
g) območja posebne njivske strukture (Bitnje, Globodol, Retje v Loškem potoku, Studenčice ipd.);
h) visokogorske kmetije (celki na Koroškem ipd.).
9. člen 
(posredovanje podatkov) 
Pristojni organ mora podatke iz 2. do 8. člena tega pravilnika posredovati organizaciji, pristojni za izdelavo strokovne podlage (v nadaljnjem besedilu: organizacija), najpozneje v 14 dneh od prejema zahteve za njihovo posredovanje ali organizacijo v navedenem roku obvestiti o naslovu, kjer so podatki javno dostopni in jih lahko prevzame.
III. STROKOVNA PODLAGA 
10. člen 
(vsebina strokovne podlage) 
(1) Strokovna podlaga vsebuje:
1. predlog območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč v digitalni obliki;
2. predlog območij ostalih kmetijskih zemljišč v digitalni obliki;
3. območja drugih zemljišč, potencialno primernih za kmetijstvo, v digitalni obliki;
4. grafični prikaz predloga območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč, predloga območij ostalih kmetijskih zemljišč ter območij drugih zemljišč, potencialno primernih za kmetijstvo, na namenski rabi prostora v merilu 1:5000 in merilu 1:50.000;
5. predstavitev kmetijstva v občini, in sicer:
– opis stanja v kmetijstvu: število kmetijskih gospodarstev v skladu s predpisom, ki ureja kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: kmetijsko gospodarstvo), velikostno strukturo kmetijskih gospodarstev in njihovo usmerjenost, usmerjenost kmetijstva, dopolnilne dejavnosti na kmetijah ipd.,
– razvojni potencial kmetijstva;
6. analizo pridelovalnega potenciala v občini občine;
7. analizo izvedenih komasacij, osuševanj ali namakanj v občini;
8. podatek o površini in deležu zemljišč, določenih kot predlog območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč, po posameznem podtipu strateških območij za kmetijstvo in pridelavo hrane v skladu s predpisom, ki ureja območja za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo, v obliki preglednice;
9. podatek o površini in deležu zemljišč, določenih kot območja drugih zemljišč, potencialno primernih za kmetijstvo, po posameznem podtipu strateških območij za kmetijstvo in pridelavo hrane v skladu s predpisom, ki ureja območja za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo, v obliki preglednice;
10. podatek o površini in deležu zemljišč v občini glede na pogoje za določitev predloga območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč iz 2. do 8. člena tega pravilnika, v obliki preglednice;
11. opis postopka določanja predloga območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč z obrazložitvijo, iz katere je razvidno, na kašen način je bilo posamezno območje trajno varovanih kmetijskih zemljišč določeno;
12. opis postopka določanja območij drugih zemljišč, potencialno primernih za kmetijstvo, z obrazložitvijo, iz katere je razvidno, na kašen način je bilo posamezno območje drugih zemljišč, potencialno primernih za kmetijstvo, določeno;
13. obrazložitev, iz katere je razvidno, katera območja iz 2. točke priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, so bila iz predloga območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč izločena in
14. obrazložitev, iz katere je razvidno, katera območja iz 2. točke priloge 2 tega pravilnika so bila iz območij drugih zemljišč, potencialno primernih za kmetijstvo, izločena.
(2) Priloga strokovne podlage so vhodni podatki za določitev predloga območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč in območij drugih zemljišč, potencialno primernih za kmetijstvo, in sicer vektorski podatkovni sloji iz 2. do 8. člena tega pravilnika in iz 2. točke priloge 2 tega pravilnika ter vektorski podatkovni sloj namenske rabe prostora.
(3) Vsebino iz 5. točke prvega odstavka tega člena izdela javna služba kmetijskega svetovanja.
11. člen 
(deli strokovne podlage) 
(1) Strokovna podlaga vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del strokovne podlage vsebuje:
a) naziv strokovne podlage, podatke o izdelovalcu strokovne podlage in datum izdelave;
b) vsebine iz 5. do 14. točke prvega odstavka prejšnjega člena.
(3) Grafični del strokovne podlage vsebuje:
a) predlog območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena;
b) predlog območij ostalih kmetijskih zemljišč iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena;
c) območja drugih zemljišč, potencialno primernih za kmetijstvo, iz 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena;
č) vsebino iz 4. točke prvega odstavka prejšnjega člena.
(4) Tekstualni del strokovne podlage se izdela v analogni in digitalni obliki.
(5) Grafični del strokovne podlage iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena se izdela v digitalni obliki. Grafični del strokovne podlage iz 4. točke prvega odstavka prejšnjega člena se izdela v analogni in digitalni obliki.
12. člen 
(predlog območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč) 
(1) V predlog območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč se uvrstijo zemljišča, ki so po namenski rabi določena kot območja kmetijskih zemljišč in izpolnjujejo pogoje za določitev predloga območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč iz tega pravilnika.
(2) Predlog območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč iz 1. točke prvega odstavka 10. člena tega pravilnika se izdela in shranjuje kot georeferenciran vektorski podatkovni sloj v državnem koordinatnem sistemu z atributi v »shp« formatu kot topološko pravilen poligon. Predlog območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč v digitalni obliki lahko vključuje več prostorsko združenih oziroma ločenih območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: posamezno območje trajno varovanih kmetijskih zemljišč). Atributna preglednica vektorskega podatkovnega sloja za posamezno območje trajno varovanih kmetijskih zemljišč vsebuje naslednje podatke:
– ustrezen enolični identifikator (ID);
– površino v m2 in
– opisne in točkovne kriterije v skladu s 1. točko priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, ter skupno število točk glede na točkovne kriterije.
(3) Posamezno območje trajno varovanih kmetijskih zemljišč se določi ob upoštevanju pogojev iz 2. do 8. člena tega pravilnika, pogojev iz četrtega odstavka tega člena in usmeritev iz priloge 2 tega pravilnika. Za določitev posameznih območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč se uporabi model primernosti v skladu s 1. in 2. točko priloge 1 tega pravilnika.
(4) Zaradi zaokroževanja predloga območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč se v posamezno območje lahko uvrstijo:
– zemljišča z boniteto, manjšo od 36;
– zemljišča z nagibom nad 11 odstotkov;
– poljske poti, če so po namenski rabi kmetijska zemljišča, in
– zemljišča, ki so po namenski rabi določena kot območja gozdnih zemljišč.
(5) Predlog območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč iz 1. točke prvega odstavka 10. člena tega pravilnika se prikaže z enotnim grafičnim znakom v skladu s točko 3.1 priloge 1 tega pravilnika in se ga pripravi kot generaliziran prikaz.
13. člen 
(predlog območij ostalih kmetijskih zemljišč) 
(1) V predlog območij ostalih kmetijskih zemljišč se uvrstijo zemljišča, ki so po namenski rabi določena kot območja kmetijskih zemljišč in niso določena kot predlog območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč.
(2) Predlog območij ostalih kmetijskih zemljišč iz 2. točke prvega odstavka 10. člena tega pravilnika se izdela in shranjuje kot georeferenciran vektorski podatkovni sloj v državnem koordinatnem sistemu z atributi v »shp« formatu kot topološko pravilen poligon. Predlog območij ostalih kmetijskih zemljišč v digitalni obliki lahko vključuje več prostorsko združenih ali ločenih območij ostalih kmetijskih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: posamezno območje ostalih kmetijskih zemljišč). Atributna preglednica vektorskega podatkovnega sloja za posamezno območje ostalih kmetijskih zemljišč vsebuje naslednja podatka:
– ustrezen enolični identifikator (ID) in
– površino v m2.
(3) Predlog območij ostalih kmetijskih zemljišč iz 2. točke prvega odstavka 10. člena tega pravilnika se prikaže z enotnim grafičnim znakom v skladu s točko 3.2 priloge 1 tega pravilnika in se ga pripravi kot generaliziran prikaz.
14. člen 
(območja drugih zemljišč, potencialno primernih za kmetijstvo) 
(1) Izpolnjevanje pogojev za določitev predloga območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč po tem pravilniku se preveri tudi na drugih zemljiščih, potencialno primernih za kmetijstvo. Druga zemljišča, potencialno primerna za kmetijstvo, so:
– zemljišča, ki so po namenski rabi določena kot območja stavbnih, gozdnih ter drugih zemljišč, po dejanski rabi pa so kmetijska zemljišča,
– zemljišča, ki so po namenski rabi določena kot območja gozdnih zemljišč, po dejanski rabi pa so gozd, razen če so opredeljena kot varovalni gozd ali gozd s posebnim pomenom v skladu s predpisom, ki ureja gozdove.
(2) Območja drugih zemljišč, potencialno primernih za kmetijstvo, iz 3. točke prvega odstavka 10. člena tega pravilnika se izdela in shranjuje kot georeferenciran vektorski podatkovni sloj v državnem koordinatnem sistemu z atributi v »shp« formatu kot topološko pravilen poligon. Območja drugih zemljišč, potencialno primernih za kmetijstvo, v digitalni obliki lahko vključujejo več prostorsko združenih oziroma ločenih območij drugih zemljišč, potencialno primernih za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: posamezno območje drugih zemljišč, potencialno primernih za kmetijstvo). Atributna preglednica vektorskega podatkovnega sloja za posamezno območje drugih zemljišč, potencialno primernih za kmetijstvo, vsebuje naslednje podatke:
– ustrezen enolični identifikator (ID);
– površino v m2 in
– opisne in točkovne kriterije v skladu s 1. točko priloge 1 tega pravilnika ter skupno število točk glede na točkovne kriterije.
(3) Za določitev posameznega območja drugih zemljišč, potencialno primernih za kmetijstvo, se smiselno uporabljajo določbe tretjega in četrtega odstavka 12. člena tega pravilnika.
(4) Območja drugih zemljišč, potencialno primernih za kmetijstvo, iz 3. točke prvega odstavka 10. člena tega pravilnika se prikaže z enotnim grafičnim znakom v skladu s točko 4.1 priloge 1 tega pravilnika in se jih pripravi kot generaliziran prikaz.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
(namenska raba prostora) 
Do vzpostavitve prostorskega informacijskega sistema v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, podatek o namenski rabi prostora občina posreduje organizaciji najpozneje v 14 dneh od prejema zahteve za njegovo posredovanje. Če občina podatka o namenski rabi prostora ne posreduje v predpisanem roku, organizacija podatek o zadnji namenski rabi prostora pridobi pri ministrstvu, pristojnemu za prostor. Ministrstvo, pristojno za prostor, podatek o zadnji namenski rabi prostora, s katerim razpolaga, posreduje organizaciji najpozneje v 7 dneh od prejema zahteve za njegovo posredovanje.
16. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-206/2016
Ljubljana, dne 4. oktobra 2017
EVA 2015-2330-0004
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano