Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2433. Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ZIUFSZZ)
2434. Zakon o Prešernovi nagradi (ZPreN-1)
2435. Zakon o dajatvah za motorna vozila (ZDajMV)
2436. Zakon o spremembi Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-D)
2437. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSV-H)
2438. Zakon o dopolnitvah Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP-B)
2439. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-G)
2440. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1B)

Drugi akti

2441. Resolucija o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije (ReMRSHP)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2442. Ukaz o razrešitvi namestnice predsednika Komisije za preprečevanje korupcije

Drugi akti

2443. Javni poziv za zbiranje kandidatur za namestnico oziroma namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2512. Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
2513. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive

Sklepi

2514. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju dela Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko v javni raziskovalni zavod Geološki zavod Slovenije

MINISTRSTVA

2444. Pravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov, strokovnem usposabljanju ter upravljanju evidenc pri zavezancih
2445. Odločba o imenovanju pooblaščene organizacije za oceno mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja, mošta in vina
2446. Odločba o soglasju k Aktu o spremembi Akta o ustanovitvi ustanove »Ustanova Rdeča žoga«
2515. Pravilnik o načinu zagotavljanja sredstev za pripravništvo, sekundariat in specializacije
2516. Pravilnik o višini sredstev za specializacije za potrebe mreže javne zdravstvene službe, ki se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije

USTAVNO SODIŠČE

2447. Odločba o ugotovitvi, da četrti odstavek 27. člena, prvi in drugi odstavek 38. člena ter prvi in drugi odstavek 391. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju niso v neskladju z Ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2448. Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru
2449. Odločba o imenovanju namestnika vodje Okrožnega državnega tožilstva v Krškem
2450. Poročilo o gibanju plač za julij 2017
2451. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2017

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2452. Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev komercialnih fonogramov na prireditvah v organizaciji Študentske organizacije Slovenije
2453. Pristop h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

OBČINE

Ajdovščina

2502. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina

Bovec

2454. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2017
2455. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Sončni Kanin
2456. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2503. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Brežice

2457. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Brežice
2458. Razpis nadomestnih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Zakot Bukošek Trnje

Cankova

2459. Razpis nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Občine Cankova, predstavnika avtohtone romske skupnosti

Celje

2460. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2017

Črenšovci

2504. Pravila za izvolitev predstavnika Občine Črenšovci v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta

Črnomelj

2505. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

Jesenice

2506. Odlok o sofinanciranju turističnih programov v Občini Jesenice
2507. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice UPB1
2508. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Vrtec Jesenice« – UPB2
2509. Sklep o prenehanju mandata in imenovanju nadomestne članice Občinskeg sveta Občine Jesenice

Kobarid

2461. Odlok o rebalansu-2 proračuna Občine Kobarid za leto 2017

Kostanjevica na Krki

2462. Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju oktober–december 2017

Kranj

2463. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta d.o.o.
2464. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu Čarobni svet d.o.o., PE Mikujčki
2465. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa za gospodarsko družbo Buan d.o.o., PE Zasebni vrtec Pod mavrico
2466. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj
2467. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj

Ljubljana

2468. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana
2469. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP 3/2 – Brdo
2470. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 1 AC pentlja – del in 279 Tržaška (Trg MDB – Dolgi most) – del

Loški Potok

2471. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

Luče

2472. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Luče
2473. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad

Metlika

2510. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Metlika za leto 2017

Mirna Peč

2474. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Mirna Peč
2475. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Mirna Peč
2476. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mirna Peč
2477. Pravilnik o uporabi Dvorane OŠ Toneta Pavčka
2478. Pravilnik o uporabi Telovadnice na naslovu Trg 8
2479. Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Mirna Peč

Murska Sobota

2480. Cenik o oblikovanju cene storitev odvajanja padavinske odpadne vode s streh v Mestni občini Murska Sobota, zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev
2481. Cenik potrjenih cen storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Murska Sobota

Pivka

2482. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP PI 02/1 – J del

Rečica ob Savinji

2483. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2017
2484. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Rečica ob Savinji
2485. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu v Občini Rečica ob Savinji

Semič

2486. Odlok o podelitvi naziva Častna občanka Občine Semič
2487. Sklep o subvencioniranju fiksnega dela cene storitve izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe za proizvodnjo in dobavo toplotne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) v Občini Semič
2488. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2489. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2490. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenske Konjice

2511. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarskih javnih služb

Sodražica

2491. Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Sodražica v volilno telo za volitve člana Državnega sveta Republike Slovenije in za izvolitev kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije

Straža

2492. Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2017-II

Tišina

2493. Sklep o določitvi normativov za sprejem otrok v Vrtec pri OŠ Tišina
2494. Poročilo o izidu volitev za člana Občinskega sveta Občine Tišina – pripadnika romske skupnosti, dne 24. 9. 2017

Tržič

2495. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2017

Zagorje ob Savi

2496. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2017
2497. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Osnovne šole Toneta Okrogarja v Zagorju ob Savi
2498. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Zagorje ob Savi
2499. Sklep o soglasju k ekonomski ceni socialnovarstvene storitve »pomoč na domu«

Žiri

2500. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2017
2501. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti