Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2482. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP PI 02/1 – J del, stran 7021.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO – v nadaljevanju ZPNačrt) in 30. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je župan Občine Pivka dne 18. 9. 2017 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP PI 02/1 – J del
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP PI 02/1 – J del
Občinski podrobni prostorski načrt za območje EUP PI 02/1 – J del (v nadalj.: OPPN PI 02/1 – J del) se pripravlja na pobudo zemljiškoknjižnega lastnika pretežnega dela v območju EUP PI 02/1 – J del, Mega pohištvo Potrebuješ Samo s.p., Petelinje 51, 6257 Pivka.
Z načrtovanim OPPN PI 02/1 – J del se skladno z usmeritvami iz Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka (Uradni list RS, št. 79/10 ter obvezne razlage Uradni list RS, št. 79/11, 62/13 in 60/15) – v nadalj.: OPN, določi lokacijske pogoje za potrebe ureditve razvoja območja obstoječe trgovske dejavnosti.
2. Pravna podlaga za pripravo OPPN PI 02/1 – J del
Pravna podlaga za pripravo OPPN PI 02/1 – J del je 55. člen ZPNačrt, Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) in OPN, ki za območje enote urejanja prostora z oznako EUP PI 02/1 predvideva izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta.
3. Območje in vsebina OPPN PI 02/1 – J del
Območje predvidenega OPPN PI 02/1 – J del glede na OPN obsega južni del enote urejanja prostora z oznako PI 02/1, kjer je opredeljena (podrobnejša) namenska raba prostora z oznako BD (površine drugih območij), ki so namenjena nakupovalnim centrom, sejmiščem, zabaviščnim parkom, prireditvenim prostorom in drugim podobnim dejavnostim in spodaj navedenimi usmeritvami za pripravo OPPN:
– varovanje koridorja za dostop v EUP PI 03;
– na severnem vhodu v Pivko oblikovati novo vozliščno točko ob vstopu v mesto predvsem kot turistično vstopno točko in spremljajočo oskrbno točko s trgovsko ponudbo;
– potrebna je posebna pozornost pri oblikovanju vhoda v mestu z ureditvijo drevoreda in kvalitetnim arhitekturno-urbanističnim oblikovanjem območja;
– maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 12 m;
– GM 10 m od obstoječega cestnega telesa;
– pri oblikovanju severne vpadnice (Postojnska cesta) oblikovati vhod (vstopno točko) v Pivko in vpadnico kot mestno alejo z pešpotmi in ohranjanjem in oblikovanjem drevorednih potez. V območja se usmerja razvoj centralnih dejavnosti;
– oblikovanje objektov ob cesti naj upošteva orientiranost objektov na mestno vpadnico (obvezno je oblikovanje glavne reprezentančne fasade objektov proti mestni vpadnici in v komunikaciji z njo).
Območje predvidenega OPPN PI 02/1 – J del obsega:
– približno 0,55 ha;
– zemljišča s parc. št.: 113/2, 116/2, 117/3, 119/2, 119/3, 120/2, 120/3, 120/4, 122/3, 123/2, 123/3, 125/3, 125/4, 126/2, 126/3, 129/3, 129/4, 156/3, 156/4, 156/5, 156/10, 156/12 in 156/14; vse k.o. Petelinje (2501).
Območje se na glavno državno cesto G1-6 Postojna–Pivka, odsek 0338 priključuje preko obstoječega prometnega priključka. Območje OPPN PI 02/1 – J del se v fazi izdelave načrta zaradi priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo ali varstvenih zahtev lahko spremeni.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev 
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNačrt in spremljajočimi predpisi.
Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so naslednji akti in dokumenti:
– izdelan geodetski načrt območja,
– prikaz stanja prostora,
– idejna zasnova načina ureditve območja.
V kolikor se bo v postopku priprave OPPN PI 02/1 – J del izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te pripravile tekom postopka. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
5. Roki za pripravo OPPN PI 02/1 – J del
Terminski plan je predviden na naslednji način in predstavlja okvirno izhodišče za pripravo:
Vrsta načrta/aktivnost
Okvirni termin
A.
Pobuda in sklep
priprava pobude in osnutka sklepa o pripravi OPPN
avgust 2017
B.
Priprava vhodnih podatkov
izdelava geodetskega načrta
avgust 2017
C.
IDZ
Izdelava idejne zasnove območja 
september/2017
D.
OPPN
izdelava osnutka OPPN za pridobitev smernic skupaj s prikazom stanja
september/ oktober 2017
pridobitev smernic s strani pristojnih nosilcev urejanja prostora 
oktober/ november 2017
izdelava dopolnjenega osnutka OPPN za javno razgrnitev: 
november 2017
izvedba javne razgrnitve z javno obravnavo 
december 2017
priprava stališč do pripomb z javne razgrnitve OPPN
januar 2018
sprejem OPPN v 1. branju na OS Občine Pivka
izdelava predloga OPPN za mnenja
februar 2018
pridobitev mnenj s strani pristojnih nosilcev urejanja prostora 
februar/marec 2018
izdelava usklajenega predloga OPPN za obravnavo in sprejem na OS
marec 2018
sprejem OPPN na Občinskem svetu Občine Pivka, objava in uveljavitev OPPN
april 2018
izdelava končnega dokumenta OPPN
april 2018
V kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, se roki ustrezno spremenijo (od faze pridobivanja smernic naprej).
6. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN PI 02/1 – J del
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi OPPN PI 02/1 – J del, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
– Zavod RS za ohranjanje narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 18, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, 6000 Koper
– Kovod d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna
– Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana
– Telekom Slovenije, Center za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev Koper, Kolodvorska 9, 6000 Koper
– Občina Pivka kot upravljavec javnih občinskih cest, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje. Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN PI 02/1 – J del
Sredstva za izdelavo OPPN PI 02/1 – J del in strokovnih podlag zagotovi pobudnik Mega pohištvo Potrebuješ Samo s.p., Petelinje 51, 6257 Pivka, ki ga zastopa Samo Potrebuješ. Občina Pivka kot pripravljavec zagotovi strokovne kadre in sredstva za vodenje postopka priprave OPPN PI 02/1 – J del.
8. Veljavnost sklepa o pričetku 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Pivka.
Št. 350-5/2017-3
Pivka, dne 18. septembra 2017
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.