Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2483. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2017, stran 7022.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 19. seji dne 14. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2017 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Rečica ob Savinji za leto 2017 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.017.434
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.664.261
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
1.500.509
700 Davki na dohodek in dobiček
1.367.724
703 Davki na premoženje
83.585
704 Domači davki na blago in storitve
49.100
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
163.752
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
126.292
711 Takse in pristojbine
1.800
712 Denarne kazni 
1.700
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
2.960
714 Drugi nedavčni prihodki
31.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
52.390
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
52.390
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 Prejete donacije iz domačih virov 
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740) 
300.783
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
121.212
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU 
179.571
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.328.019
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
610.487
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
159.230
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
25.718
402 Izdatki za blago in storitve 
395.309
403 Plačila domačih obresti
3.660
409 Rezerve
26.570
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
725.916
410 Subvencije
35.120
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
423.448
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
69.014
413 Drugi tekoči domači transferi 
198.334
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
956.116
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
956.116
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432)
35.500
430 Investicijski transferi 
0
431 Investicijski transferi 
24.500
432 Investicijski transferi
11.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–310.585
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev 
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
487.374
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
487.374
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
287.728
55
ODPLAČILA DOLGA
287.728
550 Odplačila domačega dolga 
287.728
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–110.939
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
199.646
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
310.585
9009 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
splošni sklad za drugo 
110.939
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
3. člen 
Spremeni se besedilo prvega odstavka 8. člena in se glasi:
Proračunska rezerva občine se v letu 2017 oblikuje v višini 20.918 EUR.
4. člen 
Spremeni se besedilo 9. člena in se glasi:
Za splošno proračunsko rezervacijo so planirana sredstva med odhodki proračuna v višini 4.902 EUR. Sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
5. člen 
Spremeni se besedilo prvega odstavka 12. člena in se glasi:
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina v proračunskem letu 2017 lahko zadolži v višini 487.374 EUR.
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2017-5
Rečica ob Savinji, dne 14. septembra 2017
Župan 
Občine Rečica ob Savinji 
Vincenc Jeraj l.r.