Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2484. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Rečica ob Savinji, stran 7023.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO. 76/16 – odl. US), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 19. redni seji dne 14. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Rečica ob Savinji 
1. člen 
Spremeni se besedilo 7. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 46/14) in se glasi: »Na območju Občine Rečica ob Savinji se kot izbirna lokalna gospodarska javna služba opravlja dejavnost: proizvodnja in distribucija toplote.«.
2. člen 
Spremeni se peti odstavek 13. člena in se glasi: »Občina opravlja v javnem podjetju lokalne gospodarske javne službe iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 6. člena.«.
3. člen 
Spremeni se peti odstavek 14. člena in se glasi: »Občina opravlja s podelitvijo koncesije lokalne gospodarske javne službe iz 4., 5. in 7. točke prvega odstavka 6. člena.«
4. člen 
Vse ostale določbe Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Rečica ob Savinji ostanejo nespremenjene.
5. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2014-9/1
Rečica ob Savinji, dne 14. septembra 2017
Župan 
Občine Rečica ob Savinji 
Vincenc Jeraj l.r.