Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

Št. 430-8/2017 Ob-3059/17, Stran 2323
Na podlagi 46. in 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; ZJZP) in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 ZUKN in 57/11; ZGJS), 19. člena Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Zavrč, Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Majšperk, Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Cirkulane, Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Videm in Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Žetale objavljamo
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občinah Zavrč, Majšperk, Žetale, Cirkulane in Videm
Naročniki: Občina Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč
Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk
Občina Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale
Občina Cirkulane, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane
Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju
1. Predmet koncesije: podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za koncesijska območja navedenih občin.
2. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dialoga.
3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: 10 let po sklenitvi koncesijske pogodbe.
4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani občin.
5. Način, kraj in čas oddaje prijave
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku v zaprti ovojnici na naslov: Občina Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč.
Na prednji strani ovojnice morajo biti navedeno: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis koncesija odpadna voda«.
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov pošiljatelja.
Prijave je potrebno oddati najkasneje do 23. 10. 2017 do 10. ure.
6. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih, predpisanih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne dokumentacije.
Prijavitelj lahko odda prijavo za eno koncesijsko območje, dve ali več koncesijskih območij.
Prijavitelj lahko svojo prijavo dopolnjuje oziroma spreminja do vključno zadnjega dne razpisnega roka za oddajo prijave.
6.1 Pogoji za pravilnost prijave
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne in popolne.
Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in ure, določene v razpisu.
Prijava je popolna:
– če jo poda prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
6.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Evelin Makoter Jabločnik, e-pošta: evelin@zavrc.si.
Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji posredovati po elektronski pošti na naslov: evelin@zavrc.si.
Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja objavil na spletni strani Občine Zavrč: http://www.zavrc.si.
7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije
Naročnik lahko najkasneje šest dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« objavljena na spletni strani Občine Zavrč.
Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo prijave.
8. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov: za izbiro najugodnejše ponudbe po zaključku konkurenčnega dialoga bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša ponudba.
9. Ugotavljanje sposobnosti in druge faze postopka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. fazi konkurenčnega dialoga so določeni v razpisni dokumentaciji.
V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji za predložitev skupne prijave.
Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se ne upoštevajo.
Naročnik bo priznal sposobnost vsem prijaviteljem, ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje, določene z razpisno dokumentacijo in izdal sklep o priznaju sposobnosti.
Kandidati bodo obveščeni o priznanju sposobnosti po 1. fazi konkurenčnega dialoga najkasneje v 30 dneh po poteku roka za oddajo prijav.
Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal sposobnost, povabil na dialog, da bodo predstavili svoje rešitve in predloge.
Naročnik bo izvajal dialog vse do pridobitve končne rešitve oziroma rešitev, ki ustrezajo njegovim potrebam. Pri tem bo po potrebi med seboj primerjal predložene rešitve.
Po zaključku dialoga bo naročnik o tem obvestil udeležence in jih pozval k predložitvi končne ponudbe, na podlagi sprejete rešitve oziroma rešitev iz zaključenega dialoga.
Po zaključenem dialogu in predložitvi končnih ponudb, bo naročnik izvedel še upravni postopek in v tem postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika za vsako koncesijsko območje posebej.
10. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 30 dni po dokončnosti upravne odločbe.
Občina Zavrč Občina Majšperk Občina Žetale Občina Cirkulane Občina Videm