Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2514. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju dela Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko v javni raziskovalni zavod Geološki zavod Slovenije, stran 7053.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju dela Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko v javni raziskovalni zavod Geološki zavod Slovenije 
1. člen 
V Sklepu o preoblikovanju dela Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko v javni raziskovalni zavod Geološki zavod Slovenije (Uradni list RS, št. 66/98, 65/99, 88/02, 49/03, 11/06 in 47/11) se v celotnem sklepu, razen v naslovu sklepa, prvem odstavku 1. člena v besedilu »Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko, ki ga je ustanovila Vlada Ljudske Republike Slovenije z uredbo št. 135 dne 7. 5. 1946 (Uradni list LRS, št. 34/46)« in drugem odstavku 1. člena v besedilu »Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko opredeljenega s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 691-09/98-1 (N) z dne 10. septembra 1998«, beseda »inštitut« oziroma »Inštitut« v vseh sklonih nadomesti z besedo »zavod« v ustreznem sklonu.
V celotnem sklepu se besedi »upravni odbor« v vseh sklonih nadomestita z besedama »Upravni odbor« v ustreznem sklonu, besedi »znanstveni svet« v vseh sklonih pa z besedama »Znanstveni svet« v ustreznem sklonu.
2. člen 
Tretji odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sedež je: Ljubljana. Poslovni naslov je: Ljubljana, Dimičeva ulica 14.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ime zavoda v angleškem jeziku: Geological Survey of Slovenia.«.
3. člen 
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti zavoda v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
09.100
Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plina,
09.900
Storitve za drugo rudarjenje,
18.130
Priprava za tisk in objavo, 
43.130
Testno vrtanje in sondiranje,
46.490
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe,
47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom,
47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu,
47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic,
55.201
Počitniški domovi in letovišča,
58.110
Izdajanje knjig,
58.140
Izdajanje revij in druge periodike,
58.190
Drugo založništvo,
62.010
Računalniško programiranje,
62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih,
63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
63.120
Obratovanje spletnih portalov,
68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
71.121
Geofizikalne meritve, kartiranje,
71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje,
71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje,
72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
74.200
Fotografska dejavnost,
74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti,
82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
85.421
Višješolsko izobraževanje,
85.422
Visokošolsko izobraževanje,
85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
91.011
Dejavnost knjižnic,
91.012
Dejavnost arhivov.«.
V napovednem stavku tretjega odstavka se pred besedo »naslednje« doda beseda »tudi«.
V četrtem odstavku se druga in tretja alineja spremenita tako, da se glasita:
»– pripravlja strokovne geološke podlage za namene podeljevanja rudarskih pravic ter mnenja in soglasja k prostorskim načrtom s področja rudarstva v skladu s predpisi o rudarstvu, izdeluje bilance stanja mineralnih surovin in druge strokovne podlage kot podporo državi pri upravnih postopkih na področju rudarstva,
– nudi podporo pri usklajevanju politik in zakonodaje na ravni Evropske unije ter raziskovalnim projektom Evropske unije, sodeluje pri prenosu in izvajanju direktiv Evropske unije,«.
4. člen 
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na zavodu se oblikujejo raziskovalne skupine, ki predstavljajo posamezna raziskovalna področja. Člani raziskovalnih skupin se za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti povezujejo v programske skupine.«.
V drugem odstavku se za besedo »način« doda vejica.
V tretjem odstavku se v prvem, drugem in tretjem stavku beseda »alinee« nadomesti z besedo »alineje«.
5. člen 
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Organiziranost zavoda se določi s statutom.«.
6. člen 
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja znanstvenega in strokovnega dela zavoda se oblikuje Znanstveni svet.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Za člana Znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, strokovno-raziskovalni svetnik, razvojni svetnik, višji znanstveni sodelavec, višji strokovno-raziskovalni sodelavec, višji razvojni sodelavec, vodja programa in vodja raziskovalne skupine.«.
7. člen 
V 13. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe in drugih nalog, ki se sofinancirajo prek javnih razpisov,«.
8. člen 
V prvem odstavku 14. člena se:
– druga alineja spremeni tako, da se glasi: »– program raziskovalne dejavnosti, javne službe in dela za trg,«;
– sedma alineja spremeni tako, da se glasi: »– sistemizacijo raziskovalnih, programskih in infrastrukturnih skupin.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Program dela zavoda pripravi direktor na predlog vodij organizacijskih enot ter vodij raziskovalnih in programskih skupin. Upravni odbor zavoda po predhodnem mnenju Znanstvenega sveta sprejme Program dela zavoda.«.
9. člen 
Zavod uskladi statut in druge splošne akte s tem sklepom v šestih mesecih od uveljavitve tega sklepa.
10. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 47603-19/2017
Ljubljana, dne 28. septembra 2017
EVA 2017-3330-0032
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik