Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

Ob-3094/17, Stran 2311
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL EU L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU),
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL EU L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289, s spremembami),
– Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL EU L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 966/2012/EU) in njene izvedbene uredbe,
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Evropska komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe 1303/2013/EU,
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014,
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016, s spremembo z dne 29. 7. 2016,
– Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list. RS, št. 79/06 – ZPSI-1),
– Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 /DP2018/ (Uradni list RS, št. 80/16),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr. in 15/17),
– Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020, ver. 2.4 z dne 19. 6. 2017,
– Smernic Evropske komisije za določanje finančnih popravkov izdatkov, ki jih financira Unija v okviru deljenega upravljanja, zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527_annexe_sl.pdf),
– Smernic o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 (dostopne na http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/zakonodaja),
– Navodil organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020, s spremembami, objavljenih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
– Navodil organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, s spremembami, objavljenih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
– Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, s spremembami, objavljenih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
– Navodil organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013, s spremembami, objavljenih na spletni strani http://www.euskladi.si/sl/ekp/navodila,
– Navodil organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, s spremembami, objavljenih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
– Navodil organa upravljanja in organa za potrjevanje za spremljanje izvajanja operativnega programa z informacijskimi sistemi MFERAC, ISARR2 in RIS eCA, s spremembami, objavljenih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
– Smernic organa upravljanja za integracijo načel enakosti spolov, enakih možnosti, nediskriminacije in dostopnosti za invalide pri izvajanju, spremljanju, poročanju in vrednotenju EKP v programskem obdobju 2014–2020, s spremembami, objavljenih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
– Strategije organa upravljanja za boj proti goljufijam Cilja Naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020, s spremembami, objavljenih na spletni strani http://www.euskladi.si/sl/ekp/navodila,
– Navodil organa upravljanja za poročanje in spremljanje nepravilnosti s sredstvi evropske kohezijske politike Cilja Naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020, s spremembami, objavljenih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
– Priporočila Sveta z dne 18. 12. 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (2006/962/ES),
– Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (Uradni list RS, št. 24/14, 61/16 in 4/17),
– Strateških usmeritev nadaljnjega uvajanja IKT v slovenske VIZ do leta 2020, sprejete na 4. seji Programskega sveta za informatizacijo izobraževanja dne 23. 2. 2015,
– sklepa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o izbiri Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, št. 5442-149/2016/19, z dne 16. 11. 2016,
– sklepa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o postopku za določitev posodobljenega spiska VIZ, določitev meril za dodelitev sredstev VIZ in določitev informacijsko-komunikacijske tehnologije v Programu nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, št. 5442-149/2016/75 (131-08), z dne 12. 9. 2017,
– odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad za program, ki ga izvaja upravičenec »Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju«, št. 3032-167/2016/13, z dne 15. 5. 2017,
– pogodbe o sofinanciranju št. C3330-17-249000 izvedbe operacije »Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju« v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, z dne 21. 7. 2017,
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij« in dejavnosti »Nakup IKT opreme« v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju
1. Ime in sedež izvajalca javnega razpisa, ki dodeljuje sredstva in uvodna pojasnila
Ime in sedež organizacije, ki izvaja javni razpis: Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Arnes).
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij« in dejavnosti »Nakup IKT opreme« v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju (v nadaljevanju javni razpis) je sestavni del neposredne potrditve operacije – Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju (v nadaljevanju program SIO-2020).
Javni razpis kot sestavni del programa SIO-2020 delno financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR) ter Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba 10.3: Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje; specifični cilj: Izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije pri poučevanju in učenju.
2. Opredelitev izrazov
Za vzgojno-izobraževalne zavode, ki lahko kandidirajo na ta javni razpis in so navedeni v seznamu vzgojno-izobraževalnih zavodov na povezavi: http://www.arnes.si/files/2016/11/Seznam-VIZ-razpis-SIO-2020-sredstva_Arnes.pdf, se v nadaljevanju uporablja kratica VIZ. Izraz se uporablja tako za matične enote kot za podružnice. Odgovorna oseba, ki zastopa več VIZ (matična enota, podružnica idr.), mora za vsako enoto posebej oddati ločeno prijavo skladno z zgornjim seznamom VIZ.
Izraz IKT oprema se v tem javnem razpisu uporablja za IKT odjemalce (npr. osebni računalniki, prenosni računalniki, tablični računalniki …) in multimedijsko opremo (npr. projektorji).
Kosovnica je seznam opreme, ki bo v okviru javnega razpisa pri dejavnosti »Nakup IKT opreme za VIZ« na razpolago za sofinanciranje. S tega seznama opreme bo VIZ izbral opremo in določil količine za nabavo prek javnih naročil, ki jih bo izvedel Arnes.
Portal EDO je spletni informacijski sistem, ki je vzpostavljen za namene elektronskega poslovanja v okviru programa SIO-2020. Prek portala EDO, ki se nahaja na povezavi: https://edo.arnes.si/prijava, bo potekal celoten postopek oddaje vlog v zvezi s tem javnim razpisom, podpisovanje pogodb, posredovanje zahtevkov za izplačilo VIZ in dokazil ter hrambe elektronske dokumentacije, vezane na ta javni razpis.
Navodila za uporabo portala EDO se nahajajo na http://www.arnes.si/sio-2020/edo/.
Splošni pogoji uporabe portala EDO se nahajajo na http://www.arnes.si/sio-2020/splosni-pogoji/.
3. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dveh dejavnosti programa SIO-2020, in sicer:
– dejavnost »Izgradnja brezžičnih omrežij« v letih 2018, 2019 in 2020;
– dejavnost »Nakup IKT opreme« v letih 2017, 2018, 2019 in 2020.
Maksimalna višina sredstev, za katera lahko kandidira posamezni VIZ za prvo in drugo dejavnost v celotnem obdobju upravičenosti, je navedena v prijavnem obrazcu na portalu EDO. Višina sredstev je določena skladno z metodo, opisano v 7. točki tega javnega razpisa.
Namen javnega razpisa je omogočiti večjo uporabo IKT opreme in zagotoviti dostop do interneta z vzpostavitvijo brezžičnih omrežij na VIZ z namenom omogočanja kvalitetnejšega in izboljšanega vzgojno-izobraževalnega procesa.
Ciljne skupine, h katerim so usmerjene dejavnosti, ki bodo sofinancirane na podlagi tega javnega razpisa, so mladi (učenci, dijaki) ter strokovni delavci (učitelji). Končni cilj informatizacije VIZ je, da bi z uporabo IKT opreme, povezane v vzpostavljeno brezžično omrežje, in namenjene izvajanju učnega procesa s kakovostnimi e-storitvami in e-vsebinami, zagotovili učencem in dijakom izboljšane kompetence, boljše dosežke ter večjo usposobljenost, ki so ključni elementi za uspešnejše gospodarstvo in družbo.
3.1 Opis dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij«
Izgradnja brezžičnih omrežij bo potekala v letih 2018, 2019 in 2020. V postopku prijave na javni razpis VIZ izbere prvo možno leto izgradnje brezžičnega omrežja na posamezni lokaciji. Namen te poizvedbe je predvsem, da Arnes lahko čimbolj smotrno organizira dejavnost izgradnje brezžičnega omrežja glede na časovne okvirje, razpoložljiva sredstva in delovno silo. Predvideno leto izvedbe bo Arnes poskušal čimbolj prilagoditi željam VIZ. V kolikor to ne bo mogoče, si Arnes pridržuje pravico, da za VIZ določi drugo leto za izgradnjo brezžičnega omrežja. V kolikor se VIZ ne bo strinjal z novim dodeljenim terminom za izgradnjo brezžičnega omrežja, se šteje, da se je VIZ odrekel s sklepom dodeljenim sredstvom za dejavnost »Izgradnja brezžičnih omrežij«.
Arnes bo na podlagi pooblastila VIZ, ki je del prijavnega obrazca, izvedel javna naročila za nakup potrebne opreme in izbor izvajalcev za izgradnjo ožičenj. Prav tako bo Arnes poskrbel za izbor svetovalnega podjetja (ki bo za vsak VIZ določilo svetovalca), za nastavitev omrežne opreme ter operativni nadzor in upravljanje izgrajenih brezžičnih omrežij na VIZ. S tem bo omogočena poenostavitev in standardizacija brezžičnih omrežij na VIZ, kar pomeni, da bo lahko Arnes zagotovil avtomatizacijo nastavitev in kasnejši nadzor nad delovanjem brezžičnih omrežij.
Ko se bodo v dogovorjenem terminu začela dela na posamezni lokaciji VIZ, bo izvajalec najprej izdelal idealen načrt za izgradnjo brezžičnega omrežja na tej lokaciji. Pri izdelavi tega načrta bo upoštevana trenutna infrastruktura na VIZ in predlagana ustrezna dograditev oziroma sprememba. Nato se bo izdelani načrt skupaj z izvajalcem, svetovalcem in vodstvom VIZ pregledal in uskladil glede na razpoložljiva sredstva in potrebe VIZ. Tako bo nastal projekt za izvedbo, ki ga bo potrdil VIZ. Po potrditvi s strani VIZ bodo sklenjene tripartitne pogodbe (Arnes, VIZ in izvajalec/dobavitelj). Te pogodbe se bodo sklepale prek portala EDO, kjer bodo tudi elektronsko podpisane s strani VIZ, Arnesa in izvajalca/dobavitelja. Temu bo sledila izvedba del in dobava opreme. Izvedbo del bo nadziral svetovalec, ki bo skupaj z vodstvom šole prisoten tudi pri primopredaji del. Preko portala EDO se bo ob koncu del podpisal tudi prevzemni zapisnik projekta izgradnje brezžičnega omrežja. Izvajalci in dobavitelji bodo na podlagi izvedenih del in dobavljene opreme posameznemu VIZ izstavili račun. VIZ bo na osnovi pravočasnih, pravilnih in popolnih zahtevkov za izplačilo VIZ, ki jih bo posredoval Arnesu prek portala EDO, prejel sredstva sofinanciranja. VIZ bo dolžan v pogodbeno dogovorjenem roku poravnati celoten račun izvajalcu/dobavitelju, vključno s svojim deležem sredstev.
3.2 Opis dejavnosti »Nakup IKT opreme«
Enkrat letno bo Arnes vse VIZ, ki bodo izbrani na tem javnem razpisu, povabil, da preko portala EDO v kosovnico vnesejo željeno število kosov opreme v okviru VIZ odobrenih sredstev za posamezno leto. Seznam opreme bo vsakič opredelilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Aktualni seznam opreme je objavljen na (http://www.arnes.si/files/2016/11/Kosovnica-SIO-2020-2017_Arnes.pdf). Kosovnica za leto 2017 je del prijavnega obrazca v tem javnem razpisu. Oprema, naročena za leto 2017, bo dobavljena predvidoma v začetku leta 2018.
Ko bo Arnes zbral prijave za opremo vseh VIZ, bo na podlagi pooblastila VIZ izvedel javno naročilo za nakup opreme. Končne cene opreme bodo znane, ko bo zaključeno javno naročilo. Takrat bo kosovnica s končnimi cenami znova posredovana VIZ v pregled in morebitno manjšo korekcijo števila kosov posamezne opreme. Po potrditvi s strani VIZ bodo sklenjene tripartitne pogodbe (Arnes, VIZ in dobavitelj). Te pogodbe se bodo sklepale prek portala EDO, kjer bodo tudi elektronsko podpisane s strani VIZ, Arnesa in dobavitelja. Dobavitelji bodo naročeno opremo dobavili posameznemu VIZ in mu izstavili račun. VIZ bo na osnovi pravočasnih, pravilnih in popolnih zahtevkov za izplačilo VIZ, ki jih bo posredoval Arnesu prek portala EDO, prejel sredstva sofinanciranja. VIZ bo dolžan v pogodbeno dogovorjenem roku poravnati celoten račun dobavitelju, vključno s svojim deležem sredstev.
4. Pogoji za pridobitev sredstev na javnem razpisu
Na javni razpis lahko kandidirajo VIZ, ki so navedeni na seznamu VIZ, opredeljenem v prvem odstavku 2. točke tega javnega razpisa. Do sredstev bodo upravičeni tisti VIZ, ki bodo pred iztekom roka za oddajo vlog prek portala EDO oddali formalno popolno vlogo skladno z 19. točko javnega razpisa, kot je podrobneje opredeljeno v 20. točki javnega razpisa. Odgovorna oseba, ki zastopa več VIZ, (matična enota, podružnica idr.) mora za vsako enoto posebej oddati ločeno prijavo skladno z zgornjim seznamom VIZ.
S prijavo na ta javni razpis bodo VIZ dodeljena sredstva v višini, navedeni v prijavnem obrazcu na portalu EDO. Konkretni zneski sredstev kohezijske politike, za katera kandidira posamezen VIZ in sredstev, ki jih mora prispevati VIZ, so razvidni iz tabele v 2. točki prijavnega obrazca. Vrednosti v prijavnem obrazcu so predizpolnjene in vidne le na portalu EDO vsaki posamezni odgovorni osebi za posamezen VIZ.
Dodeljena sredstva so maksimalna dodeljena sredstva posameznemu VIZ za obe dejavnosti in za celotno obdobje upravičenosti, pri čemer ni nujno, da jih potem VIZ tudi v celoti izčrpa. Vendar je ne glede na dejansko porabo kohezijskih sredstev posameznega VIZ delež sofinanciranja s strani ESRR in VIZ fiksen, in sicer:
– dejavnost »Izgradnja brezžičnih omrežij«: kohezijska sredstva: 62,5 %, sofinanciranje VIZ: 37,5 %;
– dejavnost »Nakup IKT opreme«: kohezijska sredstva: 50 %, sofinanciranje VIZ: 50 %.
VIZ se z oddajo vloge zavezuje, da bo zagotovil svoj delež sredstev za izvedbo dejavnosti po pogodbi, ki bo sklenjena na podlagi tega javnega razpisa.
Dejavnost »Izgradnja brezžičnega omrežja na VIZ« bo potekala v letih 2018, 2019 in 2020. Predvideno leto izgradnje na posameznem VIZ bo določeno s sklepom o izbiri. Tisto leto, ko bo na posameznem VIZ realizirana izgradnja brezžičnega omrežja, bo moral VIZ tudi zagotoviti svoj delež sofinanciranja. Navedeno bo podrobneje opredeljeno s pogodbo, ki bo sklenjena na podlagi tega javnega razpisa z izbranim VIZ.
Za dejavnost »Nakup IKT opreme« se bodo prijave zbirale v vsakem od let 2017, 2018, 2019 in 2020. Arnes bo prek portala EDO vsako leto VIZ povabil k naročilu IKT opreme. Postopek naročila je podrobneje opredeljen v Navodilih za uporabo portala EDO. Za leto 2017 se naročila zbirajo že ob prijavi na javni razpis, v prihodnje bo naročilo IKT opreme samostojno dejanje. VIZ bo izpolnil kosovnico za nakup IKT opreme, za katero bo lahko porabil do četrtine z javnim razpisom dodeljenih sredstev, kar bo podrobneje opredeljeno s pogodbo, ki bo sklenjena na podlagi tega javnega razpisa z izbranim VIZ. Oprema, naročena v letu 2017, bo dobavljena v začetku leta 2018, še v istem letu pa bo dobavljena tudi oprema, naročena v letu 2018, zato bo moral VIZ zahtevani del sofinanciranja VIZ za opremo, naročeno v letih 2017 in 2018 dejansko v celoti zagotoviti v letu 2018.
5. Razdelitev sredstev po regijah
Javni razpis se bo izvajal v obeh kohezijskih regijah, in sicer v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljevanju KRVS) in kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljevanju KRZS). Število VIZ, ki bodo vključeni v sofinanciranje je na presečni datum 15. 5. 2017 (vključno z vsemi podružnicami) 955, od tega jih je v KRZS 431 (45,13 %) in KRVS 524 (54,87 %). Podatki o številu VIZ so pridobljeni iz Evidence vzgojno-izobraževalnih zavodov in vzgojno-izobraževalnih programov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport skladno s sklepom št. 5442-149/2016/75 (131-08), z dne 12. 9. 2017.
Sredstva so v Izvedbenem načrtu Operativnega programa (INOP) za vzpostavitev brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme razporejena v naslednjem razmerju: KRZS 43 % in KRVS 57 %.
Informacije, v katero regijo spada posamezen VIZ, se nahajajo na seznamu VIZ, opredeljenem v prvem odstavku 2. točke tega javnega razpisa.
6. Skupna višina sredstev javnega razpisa po dejavnostih, regijah in letih
Za dejavnost »Izgradnja brezžičnih omrežij na VIZ« je predvideno, da se bo v celotnem obdobju financirala iz sredstev kohezijske politike v deležu 62,5 %, kar znaša 9.106.815,00 € in z lastninim sredstvi VIZ v deležu 37,5 %, kar znaša 5.464.089,00 €.
Izgradnja brezžičnih omrežij
2018
2019
2020
Skupaj
%
Sredstva ESRR 
(80,00 %)
Vzhod
2.501.574,96
1.366.132,68
285.000,00
4.152.707,64
57 %
Zahod
1.887.153,04
1.030.591,32
215.000,00
3.132.744,36
43 %
Skupaj
4.388.728,00
2.396.724,00
500.000,00
7.285.452,00
100 %
Sredstva iz proračuna RS 
(20,00 %)
Vzhod
625.393,74
341.533,17
71.250,00
1.038.176,91
57 %
Zahod
471.788,26
257.647,83
53.750,00
783.186,09
43 %
Skupaj
1.097.182,00
599.181,00
125.000,00
1.821.363,00
100 %
Sofinanciranje EU in RS skupaj
Vzhod
3.126.968,70
1.707.665,85
356.250,00
5.190.884,55
57 %
Zahod
2.358.941,30
1.288.239,15
268.750,00
3.915.930,45
43 %
Skupaj
5.485.910,00
2.995.905,00
625.000,00
9.106.815,00
100 %
Sofinanciranje VIZ
Vzhod
1.876.181,22
1.024.599,51
213.750,00
3.114.530,73
57 %
Zahod
1.415.364,78
772.943,49
161.250,00
2.349.558,27
43 %
Skupaj
3.291.546,00
1.797.543,00
375.000,00
5.464.089,00
100 %
Skupaj vse investicije
Vzhod
5.003.149,92
2.732.265,36
570.000,00
8.305.415,28
57 %
Zahod
3.774.306,08
2.061.182,64
430.000,00
6.265.488,72
43 %
Skupaj
8.777.456,00
4.793.448,00
1.000.000,00
14.570.904,00
100 %
Za dejavnost »Nakup IKT opreme« je predvideno, da se bo v celotnem obdobju financirala iz sredstev kohezijske politike v deležu 50 %, kar znaša 9.682.213,34 €, in z lastnimi sredstvi VIZ v deležu 50 %, kar znaša 9.682.213,34 €.
Nakup IKT opreme
2017
2018
2019
2020
Skupaj
%
Sredstva ESRR (80,00 %)
Vzhod
1.097.985,68
1.097.985,68
1.098.259,28
1.120.858,65
4.415.089,28
57 %
Zahod
828.304,99
828.304,99
828.511,39
845.560,03
3.330.681,39
43 %
Skupaj
1.926.290,66
1.926.290,66
1.926.770,66
1.966.418,68
7.745.770,67
100 %
Sredstva iz proračuna RS 
(20,00 %)
Vzhod
274.496,42
274.496,42
274.564,82
280.214,66
1.103.772,32
57 %
Zahod
207.076,25
207.076,25
207.127,85
211.390,01
832.670,35
43 %
Skupaj
481.572,67
481.572,67
481.692,67
491.604,67
1.936.442,67
100 %
Sofinanciranje EU in RS skupaj
Vzhod
1.372.482,10
1.372.482,10
1.372.824,10
1.401.073,31
5.518.861,60
57 %
Zahod
1.035.381,23
1.035.381,23
1.035.639,23
1.056.950,04
4.163.351,74
43 %
Skupaj
2.407.863,33
2.407.863,33
2.408.463,33
2.458.023,35
9.682.213,34
100 %
Sofinanciranje VIZ
Vzhod
0
2.744.964,20
1.372.824,10
1.401.073,31
5.518.861,60
57 %
Zahod
0
2.070.762,46
1.035.639,23
1.056.950,04
4.163.351,74
43 %
Skupaj
0
4.815.726,66
2.408.463,33
2.458.023,35
9.682.213,34
100 %
Skupaj vse investicije
Vzhod
1.372.482,10
4.117.446,29
2.745.648,20
2.802.146,62
11.037.723,21
57 %
Zahod
1.035.381,23
3.106.143,70
2.071.278,46
2.113.900,08
8.326.703,47
43 %
Skupaj
2.407.863,33
7.223.589,99
4.816.926,66
4.916.046,70
19.364.426,68
100 %
Sredstva kohezijske politike se v 80,00 % zagotavljajo iz sredstev EU – Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in v 20,00 % iz sredstev Republike Slovenije za sofinanciranje kohezijske politike – proračuna Republike Slovenije.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti Arnesa in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Višina razpisanih sredstev za javni razpis, ki je hkrati zgornja višina razpisanih sredstev, se lahko poveča v primeru pozitivno rešenih pritožb ali naknadno rešenih vlog, v kolikor obstajajo nerazporejena sredstva v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju (SIO-2020).
7. Način izračuna višine dodeljenih sredstev za posamezen VIZ
Sredstva so različno razdeljena med VIZ glede na kohezijsko regijo, tip VIZ in število učencev/dijakov, skladno s sklepom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 5442-149/2016/75 (131-08), z dne 12. 9. 2017.
Izračun maksimalne višine dodeljenih sredstev kohezijske politike za obe dejavnosti in za celotno obdobje upravičenosti za posamezen VIZ je sestavljen iz dveh delov – fiksnega in variabilnega.
Fiksni del sredstev za izgradnjo brezžičnega omrežja znaša 3.500,00 € na VIZ.
Variabilni del sredstev se izračuna glede na tip VIZ in število učencev/dijakov.
Fiksni del sredstev za nakup IKT opreme znaša 5.000,00 € na VIZ.
Variabilni del sredstev se izračuna glede na tip VIZ in število učencev/dijakov.
Točke variabilnega dela se izračunajo po sledečem pravilu:
– Če ima VIZ manj kot 1000 otrok: število učencev / 30
– Če ima VIZ več kot 1000 otrok: (število učencev – 1000) / 60 + 1000/30
V obeh primerih se točke variabilnega dela utežijo s faktorjem VIZ (variabilne točke * faktor šole):
– za matične osnovne šole 1
– za podružnične osnovne šole 0,8
– za srednje šole 1
– za višje šole 1,2
– za dijaške domove 0,7
– in za šole za otroke s posebnimi potrebami 2.
Vrednost točke se določi glede na preostala razpoložljiva sredstva kohezijske politike v KRVS in KRZS (vsa sredstva, zmanjšana za fiksni del dodeljenih sredstev) in je različna glede na regijo.
Po zgoraj opisanem načinu izračunan znesek je naveden v prijavnem obrazcu na portalu EDO.
8. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov
Za dejavnost »Izgradnja brezžičnega omrežja na VIZ« bo moral VIZ zagotoviti zahtevani del sofinanciranja v letu, v katerem se bodo na posameznem VIZ izvajala dela v okviru te dejavnosti.
Za dejavnost »Nakup IKT opreme« bo VIZ v vsakem od let 2017, 2018, 2019 in 2020 lahko porabil četrtino z javnim razpisom dodeljenih sredstev. Oprema, naročena v letu 2017, bo dobavljena v začetku leta 2018, še v istem letu pa bo dobavljena tudi oprema, naročena letu 2018, zato bo moral VIZ zahtevani del sofinanciranja VIZ za opremo, naročeno v letih 2017 in 2018 dejansko v celoti zagotoviti v letu 2018.
Sredstva se bodo porabljala glede na dinamiko izvajanja posamezne dejavnosti v skladu s pogodbo, ki jo bo Arnes sklenil z izbranim VIZ na podlagi tega javnega razpisa. Prenosi neporabljenih dodeljenih sredstev v naslednje leto ne bodo mogoči, razen izjemoma, v posebej utemeljenih primerih, ki jih bo presojal Arnes ob predhodnem soglasju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter ob upoštevanju proračunskih zmogljivosti Arnesa in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Obdobje upravičenosti stroškov za VIZ (nastanek stroškov: datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga oziroma izvedene gradnje) je od dne podpisa pogodbe z izvajalci/dobavitelji do dne 31. 10. 2020. Obdobje upravičenosti izdatkov za VIZ (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od dne podpisa pogodbe z izvajalci/dobavitelji do dne 7. 11. 2020.
Obdobje upravičenosti stroškov za Arnes (nastanek stroškov: datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga oziroma izvedene gradnje) je od dne 1. 1. 2016 do dne 30. 11. 2020. Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od dne 1. 1. 2016 do dne 7. 12. 2020.
9. Vlaganje zahtevkov za izplačilo VIZ
Arnes bo financiral le upravičene stroške, nastale v okviru javnih naročil, ki bodo realizirana s strani Arnesa na podlagi pooblastil VIZ, ki so del prijave na ta javni razpis.
9.1 Vrste upravičenih stroškov
Vrste upravičenih stroškov, sofinanciranih iz tega javnega razpisa, so:
– oprema in druga opredmetena osnovna sredstva;
– investicije v neopredmetena sredstva;
– davek na dodano vrednost.
9.2 Dokazila za dokazovanje upravičenosti stroškov
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov morajo biti skladna z Navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, ki so dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.
Dokazila za uveljavljanje posameznih upravičenih stroškov bodo natančno opredeljena v tripartitnih pogodbah med VIZ, Arnes in izvajalci/dobavitelji.
Dokazila za dokazovanje upravičenosti stroškov, sofinanciranih iz tega javnega razpisa, so:
– oprema in druga opredmetena osnovna sredstva:
– pogodba ali naročilnica; 
– račun (navedba oznake, tipa opreme, v primeru sestavljenih naprav/proizvodnih linij natančna specifikacija posameznih komponent, ki sestavljajo celoto);
– dokazilo o dobavi opreme oziroma posamezne komponente v primeru sestavljenih naprav/proizvodnih linij (za dobave iz EU: dobavnica, tovorni list; v kolikor gre za uvoz: dobavnica, enotna upravna listina (EUL), tovorni list);
– dokazilo, da je kupljena oprema nova (razvidno leto izdelave – garancije, certifikati, tehnične specifikacije, potrdila proizvajalcev); 
– izjava s podpisom in žigom odgovorne osebe upravičenca o namenskosti opreme (za kaj se bo uporabljala, kje se bo nahajala in kdo bo njen lastnik po koncu operacije);
– fotografije opreme; 
– seznam oseb/institucij, ki jim je bila oprema poslana;
– dokazilo o plačilu.
– investicije v neopredmetena sredstva:
– pogodba ali naročilnica; 
– dokazilo o dobavi neopredmetenih sredstev (za dobave iz EU: dobavnica, tovorni list; v kolikor gre za uvoz: dobavnica, enotna upravna listina (EUL), tovorni list);
– račun; 
– izjava s podpisom in žigom odgovorne osebe upravičenca o namenskosti neopredmetenih sredstev (za kaj se bodo uporabljala in kdo bo njihov lastnik po koncu operacije);
– dokazilo o plačilu.
– davek na dodano vrednost:
– potrdilo pristojnega finančnega urada, iz katerega je razvidno ali je VIZ kot davčni zavezanec v obdobju črpanja sredstev kohezijske politike identificiran za namene DDV ter namen, za katerega se potrdilo izdaja;
– če je iz potrdila razvidno, da je VIZ kot davčni zavezanec identificiran za namene DDV, mora biti iz potrdila razvidno še, kakšne dejavnosti opravlja: 
– dejavnosti, od katere ima pravico do odbitka celotnega DDV 
– neobdavčljive in/ali oproščene dejavnosti, od katerih nima pravice do odbitka DDV ali
– neobdavčljive in/ali oproščene dejavnosti, od katerih nima pravice do odbitka DDV ter obdavčene dejavnosti, od katerih ima pravico do odbitka DDV (v tem primeru mora biti iz potrdila razviden odbitni delež DDV).
Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na dodano vrednost (DDV) mora izbrani VIZ pred podpisom pogodbe, ki bo sklenjena na podlagi tega javnega razpisa, pridobiti in predložiti potrdilo pristojnega finančnega urada. Potrdilo finančnega urada o upravičenosti do odbitka DDV in višini odbitnega deleža mora nato VIZ Arnesu posredovati vsako leto za tekoče leto, prav tako mora VIZ posredovati končno odločbo davčnega organa o višini odbitnega deleža v preteklem koledarskem letu, na podlagi katerega se bo pripravil poračun, v kolikor bodo odbitni deleži različni. V kolikor VIZ teh dokazil ne bo predložil, VIZ ne bo mogel uveljavljati DDV kot upravičeni strošek. Pogoji glede upravičenosti stroška davka na dodano vrednost so navedeni v tč. 2.6 veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in tč. 3.3.5 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020), dostopnih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.
9.3 Vlaganje zahtevkov za izplačilo VIZ
Zahtevki za izplačilo VIZ se bodo vlagali preko portala EDO. Natančen postopek oddaje zahtevka za izplačilo VIZ je predpisan v Navodilih za uporabo portala EDO v poglavju »Oddaja zahtevkov za izplačilo VIZ.«
Podlaga za izplačilo sredstev je pravilno, popolno in pravočasno oddan zahtevek za izplačilo VIZ z obveznimi dokazili, skladno s točko 9.2 tega javnega razpisa. Zahtevek za izplačilo VIZ mora pred obdelavo vsebovati vsa predpisana dokazila, razen dokazila o plačilu, ki ga je VIZ dolžan predložiti naknadno v roku 8 dni po prejemu sredstev sofinanciranja s strani Arnesa.
V primeru, da Arnes pri pregledu posredovanega zahtevka za izplačilo VIZ ugotovi pomanjkljivosti, pozove VIZ k dopolnitvi. VIZ je dolžan ustrezno dopolniti oziroma spremeniti zahtevek za izplačilo VIZ skladno s pozivom ter dopolnjeni zahtevek za izplačilo VIZ posredovati Arnesu v roku, določenem v pozivu k dopolnitvi.
Arnes bo po prejemu pravočasnega, pravilnega in popolnega zahtevka izvedel nakazilo VIZ v roku največ 30 dni, vendar najkasneje en dan pred zapadlostjo računa izvajalca oziroma dobavitelja, tako da bo VIZ skupaj s svojim deležem sredstev lahko v pogodbeno dogovorjenem roku nakazal sredstva izvajalcu oziroma dobavitelju. Da bodo sredstva s strani Arnesa posameznemu VIZ lahko nakazana pravočasno, je VIZ dolžan Arnesu posredovati zahtevek za izplačilo VIZ nemudoma po prejemu računa s strani izvajalca oziroma dobavitelja, najkasneje pa 15 dni pred valuto na posameznem računu izvajalca oziroma dobavitelja. V kolikor VIZ ne bo upošteval tega roka, bo vse stroške, ki bi nastali zaradi morebitne zamude pri plačilu končnega računa, nosil VIZ sam.
VIZ mora najkasneje naslednji delovni dan po prejemu sredstev od Arnesa, v pogodbenem roku, v celoti poravnati račun izvajalcu oziroma dobavitelju, vključno s sredstvi, ki jih prispeva sam. VIZ mora predložiti dokazila o plačilu celotnega zneska Arnesu preko portala EDO v roku 8 dni po prejemu sredstev s strani Arnesa.
V kolikor VIZ ne bo pravočasno v celoti poravnal računa izvajalcu/dobavitelju, lahko Arnes od VIZ zahteva vračilo vseh nakazanih sredstev skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun VIZ.
10. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: izbrani VIZ se z oddajo prijave na ta javni razpis zavezuje k upoštevanju zakona, ki ureja javno naročanje.
11. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti izbrani VIZ skladno s 115. in 116. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in navodili organa upravljanja
Izbrani VIZ bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe (EU) št. 1303/2013 in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
Zgoraj navedena pravila zavezujejo končne prejemnike sredstev kohezijske politike med drugim tudi k uporabi ustreznih logotipov na vseh dokumentih, obrazcih, vabilih; označevanje vseh predmetov, pridobljenih s sredstvi kohezijske politike z ustreznimi logotipi sofinancerjev, objave na spletni strani o vključenosti v javni razpis. Zahteve glede informiranja so različne glede na dejavnost in višino financiranja in so podrobno opredeljene v Navodilih organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020.
Sprejetje financiranja s strani izbranega VIZ pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam, ki bo javno objavljen na podlagi javnega razpisa.
12. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Izbrani VIZ bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
Spodbujanje enakih možnosti bo izbrani VIZ dolžan izvajati skozi predvidene ukrepe prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba 10.3: Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje; specifični cilj: Izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Ciljne skupine, ki jim bodo skozi različne ukrepe zagotovljene enake možnosti pri izvedbi predmetnega javnega razpisa so: mladi (tj. učenci in dijaki javnih VIZ) in strokovni delavci (učitelji na javnih VIZ), ki predstavljajo skladno z OP 2014-2020, ciljno skupino specifičnega cilja: Izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije pri poučevanju in učenju.
Pri samem izvajanju aktivnosti mora VIZ upoštevati horizontalna načela, in sicer predvsem načelo enakosti spolov ter nediskriminacije, saj je javni razpis namenjen celotni populaciji tako otrok in mladostnikov, kot učiteljev in profesorjev, ne glede na njihove druge osebne okoliščine, kot so spol, rasno ali etnično poreklo, starost, vera ali prepričanje in spolna usmerjenost.
Načelo trajnostnega razvoja bo doseženo z vlaganjem v razvoj sodobne, zmogljivejše, dostopnejše in varnejše vzgojno izobraževalne infrastrukture.
13. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Izbrani VIZ bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na dejavnosti po pogodbi, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 bo moral izbrani VIZ zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih za dejavnosti po pogodbi, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov, ki vsebujejo končne izdatke končanega programa SIO-2020, Evropski komisiji. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo izbrani VIZ po zaključku dejavnosti pisno obveščen s strani Arnesa.
Izbrani VIZ bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za izvedbo dejavnosti po pogodbi, sklenjeni na podlagi tega javnega razpisa, računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi s tem, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Izbrani VIZ, ki ne vodi knjig za dejavnosti po pogodbi, sklenjeni na podlagi tega javnega razpisa, na ločenem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi, iz svojih poslovnih knjig ne more ločeno izpisati evidenc samo za dejavnosti po pogodbi, sklenjeni na podlagi tega javnega razpisa. Zato mora zaradi zagotavljanja ločenega vodenja knjig za dejavnosti po pogodbi, sklenjeni na podlagi tega javnega razpisa, voditi druge pomožne knjige.
Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi se morajo evidentirati vsi poslovni dogodki, ki se nanašajo na izvedbo dejavnosti po pogodbi, sklenjeni na podlagi tega javnega razpisa.
Vsa originalna elektronska dokumentacija bo dostopna na portalu EDO, zato bo moral izbrani VIZ skrbno hraniti podatke (uporabniško ime, geslo), ki omogočajo VIZ dostop v portal. Dokumentacijo, ki bo nastala originalno v fizični obliki (računi, dobavnice, izjave idr.), mora VIZ hraniti ločeno, zbrano na enem mestu in nedvoumno označeno z logotipom Evropskega sklada za regionalni razvoj. Hranjenje celotne originalne dokumentacije mora biti skladno s pravili, določenimi v Navodilih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in Navodilih organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
14. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Izbrani VIZ bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvedbo dejavnosti po pogodbi, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani Arnesa, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Izbrani VIZ bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranih dejavnosti po pogodbi, sklenjeni na podlagi tega javnega razpisa. V primeru preverjanja na kraju samem bo izbrani VIZ omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate. VIZ bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, Arnes pa lahko opravi tudi nenajavljeno kontrolo na terenu. Izbrani VIZ bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati Arnes o izvedenih ukrepih.
V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju dejavnosti po pogodbi, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, izbrani VIZ pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun VIZ.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Z oddajo vloge se šteje, da se je VIZ seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih VIZ posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. VIZ morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če VIZ ne označi in utemelji posebnega varstva takšnih podatkov v vlogi, bo Arnes domneval, da vloga po stališču VIZ ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Z oddajo vloge VIZ soglaša z obdelavo podatkov za namene izvedbe javnega razpisa.
16. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku izbora prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti
V kolikor se ugotovi, da VIZ Arnesa ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev Arnesa o dodelitvi sredstev, ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo VIZ dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun VIZ do dneva vračila v proračun Republike Slovenije.
Če je takšno ravnanje namerno, se obravnava kot goljufija.
17. Omejitve glede sprememb v skladu s 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013
Pri izvedbi dejavnosti po pogodbi, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa in ki vključuje naložbe v infrastrukturo ali produktivne naložbe, bo izbrani VIZ dolžan upoštevati trajnost in omejitve glede sprememb, kot to določa 71. člen Uredbe (EU) št. 1303/2013.
Izbrani VIZ bo moral zagotoviti, da v roku petih let od datuma končnega izplačila po pogodbi o sofinanciranju z izbranim VIZ, ne pride do:
– spremembe lastništva postavke infrastrukture, ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost ali
– bistvene spremembe, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili prvotni cilji dejavnosti po pogodbi, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa.
V kolikor izbrani VIZ tega ne bo upošteval in pride do kršitve zgoraj navedenih zahtev, bo izbrani VIZ dolžan izplačan znesek sofinanciranja, sorazmerno z obdobjem, v katerem ustrezne zahteve niso bile izpolnjene, vrniti.
Zgoraj navedeno ne velja za dejavnosti po pogodbi, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa, pri katerih preneha proizvodna dejavnost na podlagi stečaja, ki ni posledica goljufij.
18. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne dejavnosti po pogodbi, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz kateregakoli drugega vira oziroma so bili odobreni oziroma bi lahko bili povrnjeni iz kateregakoli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun VIZ do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se obravnava kot goljufija.
19. Razpisna dokumentacija in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis in razpisna dokumentacija obsegata naslednje dokumente:
– besedilo javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij« in dejavnosti »Nakup IKT opreme« v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju
– Prijavni obrazec na javni razpis SIO-2020
– vzorec Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij« in dejavnosti »Nakup IKT opreme« v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju
– Navodila za uporabo portala EDO (http://www.arnes.si/sio-2020/edo/)
– seznam vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki lahko kandidirajo na ta javni razpis (http://www.arnes.si/files/2016/11/Seznam-VIZ-razpis-SIO-2020-sredstva_Arnes.pdf)
– seznam IKT opreme za leto 2017 (http://www.arnes.si/files/2016/11/Kosovnica-SIO-2020-2017_Arnes.pdf)
– Splošni pogoji uporabe portala EDO (http://www.arnes.si/sio-2020/splosni-pogoji/).
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje popolno izpolnjen in elektronsko podpisan dokument »Prijavni obrazec na javni razpis SIO-2020.«
20. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev, datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev, način obveščanja kandidatov in podpis pogodbe
Celotna izvedba postopka javnega razpisa bo potekala preko portala EDO.
Na portalu EDO in na spletni strani Arnesa https://www.arnes.si/sio-2020/javni-razpis-za-viz/ je dostopna vsa razpisna dokumentacija, skladno z 19. točko javnega razpisa. Rok za prejem vlog za dodelitev sredstev je do dne 22. 10. 2017 do 24. ure.
VIZ se prijavi tako, da v portalu EDO izpolni obrazec »Prijavni obrazec na javni razpis SIO-2020«. Vloga z zahtevano vsebino mora biti oddana prek portala EDO. Kandidati naj pri prijavi skrbno pregledajo predhodno vnesene podatke, ki se nanašajo na VIZ in o morebitnih napakah obvestijo Arnes najkasneje do 16. 10. 2017 do 24. ure na elektronski naslov sio-2020@arnes.si.
VIZ bodo lahko zastavljali vprašanja na elektronski naslov sio-2020@arnes.si. Poleg tega bo preko portala EDO potekalo tudi dopolnjevanje vlog, zato morajo VIZ skrbno spremljati dogajanje na portalu. Rok za zastavljanje vprašanj je 16. 10. 2017 do 24. ure. Odgovore bo Arnes objavil najkasneje do 16. 10. 2017 do 24. ure na https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=9411. Vsa dodatna pojasnila, spremembe in dopolnitve z dnem objave postanejo sestavni del tega javnega razpisa.
Hkrati bodo po objavi razpisa organizirani tudi informativni dnevi.
Za presojo razmerij v zvezi z oddajo vlog na ta javni razpis veljajo splošni pogoji uporabe portala EDO verzija 1.0 z dne 22. 5. 2017.
Vloga se šteje za pravočasno prejeto, ko je elektronsko podpisana s strani odgovorne osebe VIZ in je iz časovnega žiga elektronsko podpisane vloge razvidno, da je bila vloga prejeta pred iztekom roka za prejem vlog.
Nepravočasno prispele vloge bodo s sklepom zavržene.
Vloge bo odprla in pregledala komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo imenuje direktor Arnesa ali od njega pooblaščena oseba.
Odpiranje prispelih vlog bo začelo dne 23. 10. 2017 ob 9. uri, v prostorih Arnesa in zaradi predvidenega velikega števila vlog ne bo javno.
Komisija bo v roku 8 dni od odprtja vloge pisno prek portala EDO pozvala k dopolnitvi tiste VIZ, katerih vloge niso popolne. Nepopolne vloge, ki jih VIZ ne bodo dopolnili pravočasno in v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Izbrane bodo vse vloge, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje tega javnega razpisa in bodo oddane skladno z določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
VIZ bodo s sklepom direktorja Arnesa oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog preko portala EDO.
Z izbranimi VIZ bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij« in dejavnosti »Nakup IKT opreme« v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju. Vzorec pogodbe je del razpisne dokumentacije.
VIZ, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku 8 dni od prejema sklepa o izbiri vložijo pritožbo na Arnes. Pritožba mora biti sestavljena in podpisana v elektronski obliki ter vložena preko portala EDO skladno z Navodili za uporabo portala EDO. V pritožbi mora VIZ natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju z drugimi izbranimi VIZ.
Pogodba o sofinanciranju bo VIZ posredovana v podpis preko sistema EDO. VIZ mora pogodbo podpisati v roku 8 dni od prejema pogodbe. V primeru nepodpisa pogodbe v zahtevanem roku lahko Arnes da VIZ dodaten rok za podpis pogodbe, ki ne bo daljši od 8 dni od novega poziva. V kolikor VIZ v dodatnem roku ne podpiše pogodbe, se šteje, da je VIZ vlogo umaknil. Zamuda s podpisom pogodbe in posledična domneva umika vloge za VIZ pomeni dokončno izgubo dodeljenih sredstev.
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije
Priloga: Prijavni obrazec na javni razpis SIO-2020