Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2497. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Osnovne šole Toneta Okrogarja v Zagorju ob Savi, stran 7032.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US: U-I-43/13-8) in 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 19. redni seji dne 25. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Osnovne šole Toneta Okrogarja v Zagorju ob Savi 
SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Osnovne šole Toneta Okrogarja se v 1. členu po prvem odstavku doda nov odstavek, ki se glasi:
(2) Skladno z Občinskim prostorskim načrtom za območje Občine Zagorje ob Savi (OPN) so za severni del enote urejanja prostora (EUP) ZS 17/2 z določeno namensko rabo centralnih dejavnosti (C) izdelane Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Osnovne šole Toneta Okrogarja (v nadaljevanju besedila: OPPN OŠ Toneta Okrogarja), ki je bil sprejet in objavljen v Uradnem listu RS, št. 49/13.
V 1. členu se zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi:
(5) OPPN OŠ Toneta Okrogarja je izdelalo podjetje Arealine d.o.o., pod št. projekta U 06/ 2011 in Spremembe in dopolnitve podjetje Studio Formika d.o.o. pod št. projekta 02/2017.
2. člen 
(vsebina načrta) 
OPPN OŠ Toneta Okrogarja določa:
1. opis prostorske ureditve,
2. usmeritev načrtovanih ureditev v prostor:
– vplive in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji,
– rešitve načrtovanih objektov in površin,
– pogoji in usmeritve za projektante,
3. zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
4. način, vrsta in namen prenove naselja ali njegovega dela,
5. rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
6. etapnost izvedbe prostorske ureditve,
7. velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih rešitev,
8. usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta.
3. člen 
(sestava načrta) 
OPPN OŠ Toneta Okrogarja vsebuje besedilo odloka, grafični del in obvezne priloge iz 19. člena ZPNačrta (Uradni list RS, št. 33/07).
Grafični del:
1. Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta – OPN,
2. Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem,
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji – vpetost v območje,
4. Delitev območja OPPN na enote urejanja,
5.a Prikaz rušitev,
5.b Ureditvena situacija,
5.c Karakteristična prereza novogradnje,
5.d Zazidalna situacija,
6.a Prikaz prometnih ureditev,
6.b Prikaz ureditve – potek omrežij in priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo,
7.a Prikaz ureditve za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
7.b Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja in naravnih virov,
8. Načrt parcelacije;
Obvezne priloge:
– Izvleček iz Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 65/11),
– Prikaz stanja – geodetski posnetek obstoječega stanja,
– Strokovne podlage,
– Smernice in mnenja,
– Obrazložitev in utemeljitev OPPN-ja,
– Povzetek za javnost.
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA 
4. člen 
V 5. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
(4) Enote urejanja:
Za potrebe podrobnega načrtovanja v smislu prepletanja in povezovanja namenskih rab se območje deli na urejevalne enote:
C-1
Osnovna šola
Dopolnilna gradnja šole s spremljajočim programom
C-2
Bazenski kompleks
Nova gradnja bazenskega kompleksa 
in objektov za rekreacijo
C-3
Športna dvorana in igrišča
Nova gradnja objektov in ureditev za šport in rekreacijo
C-4
Stanovanjsko poslovni del
Obstoječa in dopolnilna gradnja 
C-5
Prometni koridor ob Mediji 
Preureditev prometnega napajanja območja z dopolnilno gradnjo parkirišč in ureditev javnih prostorov 
C-6
Poslovno stanovanjski otok
Revitalizacija obstoječe gradnje 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
(namenska raba) 
Znotraj posamezne urejevalne enote je določena namenska raba, kateri sledijo pogoji za posege v prostor.
(1) C-1 Osnovna šola: Dopolnilna gradnja šole s spremljajočim programom
– predvidena je delna rušitev in nova gradnja med osnovnim šolskim objektom in prizidkom, vpetim v padajoč teren z vsemi zunanjimi in manipulativnimi površinami,
– ureditev šolskega dvorišča s parkom z glavnim vhodom na severovzhodni strani,
– izgradnja tekalne steze,
– izgradnja servisnih ramp,
– izgradnja podzemne navezave med večnamensko športno dvorano, osnovno šolo in bazenskim kompleksom,
– ureditev dovoza do vseh servisnih vhodov,
– ureditev dovoza in dostopa iz južne strani.
(2) C-2 Bazenski kompleks: Nova gradnja bazenskega kompleksa in objektov za rekreacijo
– nova gradnja bazensko dvoranskega kopališča,
– izgradnja in ureditev osrednje pasaže kot glavni dostop do šole,
– zunanje površine se urejajo kot javne urbane površine za potrebe programa.
(3) C-3 Športna dvorana in igrišča: Nova gradnja objektov in ureditev za šport in rekreacijo
– nova gradnja večnamenske športne dvorane s tribunami, sanitarijami, garderobami in ostalimi vzporednimi prostori,
– nova gradnja in ureditev igrišča na strehi večnamenske dvorane,
– izgradnja in ureditev zunanjih površin,
– izgradnja in ureditev ekološkega otoka za potrebe šolsko športnega območja.
(4) C-4 Stanovanjsko poslovni del: obstoječa in dopolnilna gradnja
– obstoječi stanovanjski objekt se ohranja,
– obstoječi poslovni objekt se ohranja oziroma se nadomesti z novim poslovnim objektom,
– ureditev dostopov in parkirnih površin za potrebe programa,
– ureditev zelenih površin ob objektih,
– ohranja se park ob zgodovinskem spomeniku.
(5) C-5 Prometni koridor ob Mediji: preureditev prometnega napajanja območja z dopolnilno gradnjo parkirišč in ureditev javnih prostorov
– nova gradnja mostu čez Medijo za glavni dostop do šolsko športnega kompleksa,
– rekonstrukcija in dograditev napajalne ceste območja – Kopališka ulica,
– rekonstrukcija cestnega priključka na Cesto Borisa Kidriča,
– nova gradnja parkirnih mest vzdolž napajalne ceste,
– delna rekonstrukcija in sanacija podpornih zidov ob Mediji,
– ureditev dostopov,
– zunanje površine se urejajo kot javne urbane površine za potrebe programa.
(6) C-6 Poslovno stanovanjski otok: revitalizacija obstoječega objekta
– ohranja se obstoječi poslovno stanovanjski objekt,
– dopolnilna gradnja s predstavitvenim objektom,
– revitalizacija zunanjih ureditev.
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
OZNAKA OBMOČJA
Osnovna šola 
Primarno je predvidena gradnja šolskim objektom s spremljajočim programom.
C – 1
Gabariti in pogoji oblikovanja
Vrste objektov po klasifikaciji
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo (dvorane za družabne prireditve), 
12620 Knjižnice, 
12640 Stavbe za zdravstvo (ambulante), 
12420 Kolesarnice, 
12730 Kulturni spomeniki;
Tlorisni gabariti 
in ureditve
– ohranja se obstoječi historični objekt šole, 
– novogradnje so sestavljeni objekti s prostori, namenjenimi za potrebe šole, 
– objekt šole sestavlja več lamel po posameznih programskih sklopih, 
– ureditev dostopov, dovozov, dvorišča in zelenih parkovnih površin, 
– gospodarski plato in servisne rampe, 
– prevladujejo naj enostavni pravokotni volumni, 
– nadstrešnice, ki so namenjene dopolnitvi dejavnosti, morajo biti arhitekturno usklajene z ostalimi deli objekta znotraj območja, 
– objekt lahko sestavljajo tudi atriji, 
– v zazidalni situaciji so podani predlagani izhodiščni gabariti;
Načrtovani objekti
1. Historični objekt šole: maks. dimenzij: 57,35 x 22,20 m 
2. Obstoječi šolski prizidek: maks. dimenzij: 43,00 x 12,10 m 
3. Povezovalna lamela šole: maks. dimenzij: 14,70 x 18,00 m 
4. Parterna lamela 1: maks. dimenzij: 14,15 x 18,00 m 
5. Parterna lamela 2:  maks. dimenzij: 14,50 x 18,00 m 
6. Podzemna navezava: maks. dimenzij: 25,35 x 40,50 m
Etažnost 
– maksimalni višinski gabarit objekta obsega 
klet, pritličje, 1. nadstropje in 2. nadstropje oziroma mansardo; 
– sestavljen objekt je iz več lamel različnih vertikalnih gabaritov, ki so lahko med seboj medetažni, 
– vertikalni gabariti sledijo obstoječim grajenim strukturam, funkcionalnim rešitvam programa in medsebojnim povezavam posameznih sklopov; 
1. Historični objekt šole: K+P+1N+M 
2. Obstoječi šolski prizidek: P+2N 
3. Povezovalna lamela šole: K+P+1N 
4. Parterna lamela 1: K+P 
5. Parterna lamela 2:  K+P 
6. Tekalna steza: širine 5,00 m, dolžine 120,95 m
Strehe
– oblikovanje strehe sledi tlorisni in funkcionalni zasnovi, 
– dvokapnica z naklonom od 35°–45°, 
– sestavljena streha iz dvokapnice (naklon od 35°–45°), enokapnice (naklon od 20°–45°), lahko kombinirane s terasami in zeleno streho (naklon 2°–15° ali 25°–35°), 
– zelena ali nepohodna enokapna streha z naklonom 2°–35°, 
– pohodna ali nepohodna ravna streha z naklonom 2°–15°, 
– enostavni in nezahtevni objekti lahko imajo nizke enokapnice z lahko kritino;
Materiali in barve
Prednost naj imajo naravne barve, ki lahko z intenzivnostjo ustvarjajo mestne in oblikovne poudarke. 
Fasade morajo biti izdelane enotno in morajo oblikovno slediti tipološkim kvalitetam širšega prostora. Investitor izbere barvo v spektru svetlih naravnih tonih, peščenih ali zemeljskih tonih. Polkrožni izzidki ali erkerji nepravih kotov ter stolpiči v smislu historiziranja niso dovoljeni.
Nezahtevni in enostavni objekti
Dopustni so vsi enostavni in nezahtevni objekti za potrebe šole.
Pozidanost gradbene parcele
Pozidanost gradbene parcele je določena z maksimalnimi gabariti v grafičnih podlagah z upoštevanjem vseh ostalih omejitev znotraj enot urejanja (odmiki med objekti, obvezna ozelenitev območja, manipulativne površine idr.); 
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
OZNAKA OBMOČJA
Bazenski kompleks 
Nova gradnja bazenskega kompleksa in objektov za rekreacijo. Primarno je predvidena gradnja namenjena športnim objektom s spremljajočim programom.
C – 2
Gabariti in pogoji oblikovanja
Vrste objektov po klasifikaciji
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe, prostori za društva, 
12301 Točilnice, 
12420 Kolesarnice, 
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo, 
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 
12640 Stavbe za zdravstvo, 
12650 Športne dvorane, bazeni in igrišča, 
12420 Kolesarnice, 
24110 Objekti za šport in rekreacijo;
Tlorisni gabariti 
in ureditve
– objekt sestavlja enotni volumen s streho kot pohodno površino za dostop do osnovne šole 
– ureditev dostopov in urgentnih dovozov, glavnega peš dostopa območja (pasaža) in zelenih parkovnih površin, 
– podzemni hodniki so namenjeni pokritim povezavam med objekti, in sicer šola–bazenski kompleks ter bazenski kompleks–večnamenska športna dvorana ter igrišče, 
– prevladujejo naj enostavni nečlenjeni volumni, 
– objekt lahko sestavljajo tudi atriji, 
– nadstrešnice, ki služijo kot dopolnitev dejavnosti, morajo biti arhitekturno  usklajene z ostalimi objekti območja, 
– v zazidalni situaciji so podani predlagani izhodiščni gabariti;
Načrtovani objekti
1. Bazenski kompleks: maks. dimenzij: 35,80 x 53,20 m
Etažnost 
stavbni volumni se nujno prilagodijo funkcionalno zahtevanim višinam, 
izhodiščni višinski gabarit: 
1. Bazenski kompleks: K+P+1N 
Strehe
– oblikovanje strehe naj sledi funkcionalni in konstrukcijski zasnovi objektov, 
– zelena ali nepohodna enokapna streha z naklonom 2°–35°, 
– pohodna ali nepohodna ravna streha z naklonom 2°–15°;
Materiali in barve
– Prednost imajo naravni oziroma avtohtoni materiali in okolju prilagojene barve, 
– Materiali: omet, les, beton, steklo in sodobni materiali, poenotena uporaba materialov, 
– Fasade morajo biti izdelane enotno in morajo oblikovno slediti oblikovno kvalitetnim urbanim objektom širšega prostora;
Nezahtevni in enostavni objekti
– dopustni so začasni objekti za potrebe turističnih in drugih prireditev, 
– dovoljenja je postavitev urbane opreme, 
– pomožni infrastrukturni objekti, 
– pomožni energetski objekti;
Pozidanost gradbene parcele
Pozidanost gradbene parcele je določena z maksimalnimi gabariti v grafičnih podlagah tega odloka z upoštevanjem vseh ostalih omejitev znotraj enot urejanja (odmiki med objekti, obvezna ozelenitev območja, manipulativne površine idr.);
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
OZNAKA OBMOČJA
Športna dvorana in igrišča 
Primarno je predvidena gradnja namenjena športnim objektom s spremljajočim programom. 
C – 3
Gabariti in pogoji oblikovanja
Vrste objektov po klasifikaciji
12420 Kolesarnice, 
12740 Nadstrešnice, 
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo, 
12650 Športne dvorane, bazeni in igrišča z vzporednimi prostori (tuši, slačilnice, garderobe) in prostori za gledalce (stojišča, tribune) 
24110 Športna igrišča na prostem, 
24122 Otroška in druga igrišča, zabaviščni parki, 
24203 Odlagališča odpadkov, 
23020 Energetski objekti;
Tlorisni gabariti 
in ureditve
– objekt je večnamenska športna dvorana z dodatnim večnamenskim igriščem na nivoju nadstropja, 
– ob igralni površini so v objektu predvidene tribune za gledalce, 
– ob dovozu je lociran prostor za odpadke – ločeno zbiranje, možnost nadkritja, 
– ob Šolski ulici se prestavi obstoječ objekt transformatorske postaje na novo lokacijo ob povezovalni poti, 
– ureditev dovoza, dostopov in urgentnih dovozov ter ureditev zelenih parkovnih površin, 
– prevladujejo naj pregledne odprte površine, 
– nadstrešnice, ki služijo kot dopolnitev dejavnosti, morajo biti arhitekturno usklajene z ostalimi objekti območja, 
– v zazidalni situaciji so podani predlagani izhodiščni gabariti;
Načrtovani objekti
1. Večnamenska športna dvorana: maks. dimenzij:  35,80 x 30,00 
2. TP – nova: 5,80 x 4,20 m
Etažnost 
– stavbni volumni se nujno prilagodijo funkciji, 
– ureditve igrišča so izvedene na nivoju pritličja ali nadstropja, 
– tribune ali ploščadi so vpete v padajoč teren z možnostjo nadkritja, 
– izhodiščni višinski gabarit je K+P+1N, 
– energetski objekt TP je pritličen;
Strehe
– oblikovanje strehe sledi funkcionalni in konstrukcijski zasnovi objektov, 
– strehe so ravne oziroma z blagim naklonom do 7°, pohodne ali nepohodne, 
– zelena streha z naklonom 2°–7°;
Enostavni objekti
– dopustni so začasni objekti za potrebe turističnih in drugih prireditev, 
– dovoljenja je postavitev urbane opreme, 
– pomožni infrastrukturni objekti, 
– pomožni energetski objekti, 
– objekti za oglaševanje;
Pozidanost gradbene parcele
Pozidanost gradbene parcele je določena z maksimalnimi gabariti v grafičnih podlagah z upoštevanjem vseh ostalih omejitev znotraj enot urejanja (odmiki med objekti, obvezna ozelenitev območja, manipulativne površine idr.); 
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
OZNAKA OBMOČJA
Poslovno stanovanjski otok 
Predvidena je revitalizacija obstoječega objekta ter dopolnilna gradnja
C – 6
Gabariti in pogoji oblikovanja
Vrste objektov 
po klasifikaciji 
11100 Enostanovanjske stavbe, 
11210 Dvostanovanjske stavbe, 
11221 Tri- in večstanovanjske stavbe,
11300 Stanovanjske stavbe za posebne potrebe, 
12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev, 
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe, 
12301 Trgovske stavbe, 
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti, 
12420 Garaže in pokrita parkirišča, 
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 
12420 Kolesarnice, 
12740 Nadstrešnice; 
Objekti so lahko namenjeni eni dejavnosti ali ima več prepletajočih med seboj kompatibilnih dejavnosti različnih poslovnih subjektov.
Tlorisni gabariti
– obstoječ večnamenski objekt ohranja enovito zasnovo, dovoljena je dozidava, 
– ureditev dostopov in urgentnih dovozov, parkirnih in zelenih parkovnih površin, 
– raziskovalni in reprezentacijski laboratorij naj bo enostavne pravokotne oblike, lahko tudi sestavljen volumen, 
– tlorisne dimenzije so predlagani izhodiščni gabariti, 
– nadstrešnice nad posameznimi vhodi morajo biti arhitekturno usklajene z ostalimi deli objekta;
Načrtovani objekti
obstoječ objekt dimenzij 30,75 x 11,00 m + prizidek 11,10 x 3,10 m, 
dozidava: 11,20 m x 13,50 m (krajša stranica 9,80 m), 
kiosk – raziskovalni laboratorij max. dimenzij 8,40 x 5,60 m
Etažnost 
maksimalni višinski gabarit: 
obstoječ objekt dimenzij: K+P+M, 
dozidava: K+P+M, 
raziskovalni laboratorij: P 
stavbni volumen ne sme presegati dane maksimalne višine in zahtevanih odmikov; 
Strehe
– dvokapnica z naklonom od 25°–45°, 
– enokapnica z naklonom od 25°–45°, 
– izvedena kot zelena streha z naklonom 2°–10° ali 25°–35°, 
– izvedena nepohodna streha z naklonom 2°–15°;
Materiali in barve
Prednost imajo naravni oziroma avtohtoni materiali in okolju prilagojene barve, 
Materiali: omet, les, beton, steklo in sodobni obložni materiali, poenotena uporaba materialov; 
Fasade morajo biti izdelane enotno in morajo oblikovno slediti tipološkim kvalitetam širšega prostora. 
Enostavni objekti
Dopustni so začasni objekti za potrebe turističnih in drugih prireditev. Dovoljena je postavitev urbane opreme oziroma pomožni infrastrukturni objekti, pomožni energetski objekti ter objekti za oglaševanje;
Pozidanost gradbene parcele
Pozidanost gradbene parcele je določena z maksimalnimi gabariti v grafičnih podlagah tega odloka z upoštevanjem vseh ostalih omejitev znotraj enot urejanja (odmiki med objekti, obvezna ozelenitev območja, manipulativne površine idr.);
V 19. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
(postavitev objektov) 
(1) Osnovna šola je na obstoječi lokaciji, večnamenska športna dvorana in bazenski kompleks sta povezana s podzemno povezavo v šolski kompleks. Ti objekti se navezuje na Šolsko ulico ter z novim peš dostopom preko mostu na cesto Podvine tvorijo pasažo, kot osrednjo komunikacijsko os. Ostali objekti obravnavnega območja se navezujejo na Kopališko ulico s priključkom na Cesto Borisa Kidriča.«
V 23. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
(2) Za šolski kompleks so načrtovani parkirni nizi vzdolž Kopališke ulice, in sicer: 12+13+4+11+4+5+10+9+10+5+4 PM.
V 28. členu se dodajo novi odstavki:
(7) Predvidena je izgradnja nove transformatorske postaje (TP) za povečane potrebe napajanja objektov šole, Bazenskega kompleksa in športne dvorane z igrišči. Mesto postavitve nove TP mora biti takšno, da lahko obstoječa TP obratuje, dokler ni nova TP v celoti pripravljena za prevezavo.
(8) Obstoječi betonski drog na Kopališki ulici se prestavi na novo lokacijo.
(9) Poslovno stanovanjski objekt se na elektroenergetsko omrežje priključi z novo traso nizkonapetostnega (NN) kablovoda, razvidno iz grafičnih prilog.
(10) Obstoječ večstanovanjski objekt se na elektroenergetsko omrežje priključi z novo traso nizkonapetostnega (NN) kablovoda, razvidno iz grafičnih prilog.
(11) Trase nizkonapetostnih kablovodov se lahko korigirajo v fazi projektiranja objektov.
(12) Predvideni sta 2 novi merilni mesti za Bazenski kompleks in OŠ Toneta Okrogarja, kot je razvidno iz grafičnih prilog.
(13) Na priključni točki, razvidni iz grafičnih prilog sta predvideni 2 parkirni mesti z možnostjo izgradnje polnilne postaje za električna vozila.
V 37. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
(6) Pri projektiranju in gradnji je potrebno zagotoviti usklajeno varnostno višino v območju, kjer je možnost prelivanja visokih vod, kota terena je lahko največ 251,60 m. n. v.
V 37. členu se dvanajsti odstavek spremeni tako, da se glasi:
(12) V sklopu zunanjih ureditev pri Bazenskem kompleksu in igrišča je potrebno izvesti sanacijo opornega zidu ob Mediji v območju ob obstoječi premostitvi za intervencijsko dovozno cesto v prvi fazi gradnje.
V 37. členu se doda nov odstavek:
(14) V načrtovanih komunalnih ureditvah je obvezno odvajanje odpadnih padavinskih vod objektov v območju C-1, C-2 in C3 na izpust bazenske vode v vodotok – št.1 oziroma na izpust št. 2, določena v karti 6.b: Prikaz ureditve – potek omrežij in priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo.
V 41. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
(2) Vsi intervencijski dostopi, predvidene tehnične rešitve požarne zaščite ter sistem zunanjega hidrantnega omrežja, so razvidni iz grafičnih prilog. Načrtovane zapore cest se izvedejo s takšno prometno opremo, ki minimalno ovira intervencijski čas. Ukrepi in zahteve v zvezi s požarno zaščito se smiselno uporabijo tudi v primeru drugih nesreč.
V 41. členu se doda nov odstavek:
(1) Poplavna varnost se zagotavlja z ukrepi iz 37. člena odloka.
KONČNE DOLOČBE 
5. člen 
Z dnem uveljavitve določil tega odloka, ob nespremenjenih členih veljavnega Odloka OPPN OŠ Toneta Okrogarja začnejo veljati spremenjena in dopolnjena določila posameznih členov, kakor je navedeno v 2. poglavju tega odloka.
6. člen 
OPPN OŠ Toneta Okrogarja je skupaj z odlokom stalno na vpogled občanom, podjetjem in drugim pravnim osebam na sedežu Občine Zagorje ob Savi.
7. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-2/2017
Zagorje ob Savi, dne 25. septembra 2017
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.