Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2463. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta d.o.o., stran 6983.

  
Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 ZUUJFO), Zakona za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), 25. člena Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/16, 1/17) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 30. seji dne 20. 9. 2017 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta d.o.o. 
1. člen 
Cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu Dobra teta d.o.o., za PE Pri Dobri Tinci, Partizanska c. 10, Kranj, PE Pri Dobri Evi, Ul. Lojzeta Hrovata 4b, Kranj in PE Pri Dobri Lučki, Ljubljanska c. 24d, Kranj znašajo mesečno na otroka:
Program
Cena
Dnevni programi
oddelek prvega starostnega obdobja 
529,52€
oddelek drugega starostnega obdobja 
(PE pri Dobri Lučki)
399,02€
2. člen 
Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. člena znaša 2,83 € (zajtrk 0,73 €, malica 0,43 €, kosilo 1,67 €). Za otroke, za katere je Mestna občina Kranj po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, znaša dnevni strošek živil 1,75 €.
Za čas, ko je otrok upravičeno odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Če starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do 7.30 ure, vrtec z istim dnem zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil.
3. člen 
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Kranj po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo v programu prvega starostnega obdobja za 8,887 % nižjo ceno programa v svojem dohodkovnem razredu.
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Kranj po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo v programu drugega starostnega obdobja za 11,343 % nižjo ceno programa v svojem dohodkovnem razredu.
4. člen 
Starši otrok, za katere je Mestna občina Kranj po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko:
– uveljavijo rezervacijo za otroka le enkrat letno. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni. Starši plačajo rezervacijo v višini 40 % mesečnega prispevka staršev za program, v katerega je bil otrok vključen pred začasno odjavo. V tej višini plačila staršev je strošek neporabljenih živil že odštet;
– uveljavijo začasen izpis otroka zaradi zdravstvenih razlogov, in sicer s predložitvijo zdravniškega potrdila za otroka. Kot začasni izpis zaradi bolezni se upošteva odsotnost otroka nad 15 strnjenih delovnih dni. V času odsotnosti otroka starši plačajo 50 % mesečnega prispevka staršev za program, v katerega je vključen. V tej višini plačila staršev je strošek neporabljenih živil že odštet.
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo in začasen izpis otroka zaradi zdravstvenih razlogov le za otroka, za katerega se ne sofinancira oziroma financira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna.
To določilo velja samo za starše otrok, za katere je Mestna občina Kranj po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
5. člen 
Pravica do znižanega plačila staršev za vrtec pripada staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo pravice do znižanega plačila in so starši vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, ko jim pripada pravica do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.
6. člen 
V vrtec se lahko vključi v:
– PE Pri Dobri Tinci: v starostno homogeni polovični oddelek prvega starostnega obdobja največ 7 otrok,
– PE Pri Dobri Evi: v starostno homogeni oddelek prvega starostnega obdobja največ 14 otrok,
– PE Pri Dobri Lučki: v starostno homogeni oddelek prvega starostnega obdobja največ 14 otrok in v starostno heterogen oddelek drugega starostnega obdobja največ 21 otrok.
7. člen 
Mestna občina Kranj bo za otroke, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med plačili staršev in ceno programa, ki nastane zaradi določitve vseh dodatnih znižanj po tem sklepu.
8. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Evi (Uradni list RS, št. 89/12, Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Evi (Uradni list RS, št. 6/16), Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Tinci (Uradni list RS, št. 25/13), Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Tinci (Uradni list RS, št. 6/16), Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta, PE Pri Dobri Lučki (Uradni list RS, št. 57/13), Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta, PE Pri Dobri Lučki (Uradni list RS, št. 6/16) in Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta, PE Pri Dobri Lučki (Uradni list RS, št. 51/16).
9. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2017.
Št. 602-66/2017-13-(47/09)
Kranj, dne 20. septembra 2017
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar
 
zanj 
Boris Vehovec l.r.
Podžupan