Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2472. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Luče, stran 6989.

  
Na podlagi določb 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter na podlagi 8. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11) je župan Občine Luče dne 25. 9. 2017 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Luče (Uradno glasilo Občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče, št. 6/96, 5/98, Uradno glasilo ZSO, št. 3/02, Uradni list RS, št. 25/13, 59/13)
1. člen
(splošno) 
S tem sklepom določa župan Občine Luče začetek in način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Luče (v nadaljevanju spremembe PUP).
2. člen 
(pravna podlaga) 
Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve odloka o PUP, je v 96. členu Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO). Ta člen določa veljavnost in spremembe občinskih prostorskih aktov, sprejetih na podlagi drugih predpisov. Zakon o prostorskem načrtovanju v svojem 96. členu, v četrtem odstavku namreč dopušča spremembe in dopolnitve obstoječih prostorskih ureditvenih pogojev občine, do sprejetja občinskega prostorskega načrta.
3. člen 
(ocena stanja in razlogi za spremembe PUP) 
(1) Na območju odprtega prostora Občine Luče velja Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Luče (Uradno glasilo Občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče, št. 6/96, 5/98, Uradno glasilo ZSO, št. 3/02, Uradni list RS, št. 25/13, 59/13).
(2) Razlog za spremembo PUP je v uskladitvi drugega odstavka 13. člena odloka z veljavno zakonodajo in smernicami.
(3) Predvidene spremembe in dopolnitve PUP celote ne spreminjajo namenske rabe zemljišč na obravnavanem območju PUP celota.
4. člen 
(območje sprememb PUP) 
Območje sprememb PUP se nanaša na vsa zemljišča, v vseh katastrskih občinah, ki jih ureja Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Luče.
5. člen 
(vsebina in oblika sprememb PUP) 
Spremeni in dopolni se tekstualni del odloka PUP.
6. člen 
(način pridobitve strokovnih podlag in strokovnih rešitev) 
Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve odloka o PUP niso predvidene.
7. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja) 
(1) Glede na predvidene spremembe PUP, se ne predvideva pridobivanja smernic, ter mnenj, saj predvidene spremembe ne posegajo v pristojnost nosilcev urejanja prostora, gre izključno za pristojnost občine, da določene pogoje umeščanja posegov v prostor uskladi z veljavno zakonodajo.
(2) V kolikor se v postopku priprave dokumenta ugotovi, da s predlaganimi spremembami PUP vplivamo na področje pristojnosti nosilcev urejanja prostora, se smernice oziroma mnenja pridobi v tem postopku.
8. člen 
(postopki in roki za pripravo PUP) 
(1) Občina Luče bo v skladu z 61.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju postopek izdelave sprememb in dopolnitev PUP nadaljevala kot skrajšani postopek, saj gre za predloge sprememb in dopolnitev PUP, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter se ne spreminja osnovna namenska raba.
(2) S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave spremembe PUP:
Aktivnost
Rok izdelave
Priprava dopolnjenega osnutka
Po objavi sklepa v Uradnem listu RS
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka
Prične 7 dni po objavi sklepa o javni razgrnitvi in javni obravnavi, traja 15 dni
Javna obravnava
V času javne razgrnitve
Stališča do morebitnih pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave
7 dni po zaključku javne razgrnitve
Izdelava predloga 
Do 7 dni po sprejemu stališč
Priprava usklajenega predloga akta in sprejem na občinskem svetu
Na prvi seji občinskega sveta
Objava sprejetega akta 
Po sprejemu na seji OS
9. člen 
(ocena finančnih posledic) 
Finančnih posledic zaradi sprememb in dopolnitev PUP za proračun Občine Luče ne bo, saj smo spremembe in dopolnitve PUP pripravili na Občini Luče. Glede na to, da spremembe in dopolnitve PUP ne posegajo v namensko rabo zemljišč na obravnavanem območju, drugih posledic za pogoje in merila urejanja prostora na tem območju ni pričakovati.
10. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Luče, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-04/2017-1
Luče, dne 25. septembra 2017
Župan 
Občine Luče 
Ciril Rosc l.r.

AAA Zlata odličnost