Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2485. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu v Občini Rečica ob Savinji, stran 7024.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, 62/16), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US in 32/16) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 19. redni seji dne 14. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu v Občini Rečica ob Savinji 
1. člen 
Odlok o pokopališkem redu v Občini Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 29/17) (v nadaljevanju: Odlok) se spremeni tako, da se v 2. členu črtata tretja in sedemnajsta alineja.
2. člen 
V 4. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Storitve grobarjev, ki obsegajo izkop in zasutje grobne jame in prvo ureditev groba, izvaja koncesionar«.
3. člen 
V 12. členu se za besedilom: »Minimalna pogrebna slovesnost« črta vejica in besedilo »ki jo izvede pogrebno pokopališko moštvo«.
4. člen 
Vse ostale določbe Odloka ostanejo nespremenjene.
5. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2017-3/1
Rečica ob Savinji, dne 14. septembra 2017
Župan 
Občine Rečica ob Savinji 
Vincenc Jeraj l.r.